Pressmeddelande -

En östlig förbindelse avgörande för Värmdös framtid

Utan en östlig förbindelse kommer inte regionens infrastruktur att fungera i framtiden. För att kunna tillvarata Värmdös stora utvecklingspotential och bibehålla en attraktion i nybyggda områden behövs förbindelsen.

Stockholms läns landsting har skickat ny utvecklingsplan, RUFS 2050, på remiss till länets kommuner. Som svar på det har Värmdö kommun sänt ett yttrande till SLL. I yttrandet framgår bland annat att Värmdö kommun är positiv till att det görs en långsiktig regional plan till grund för ett gemensamt synsätt på regionens utveckling. Däremot anser Värmdö kommun att ostsektorn bör ses som en regional stadskärna och ges samma förutsättningar till långsiktig utveckling som övriga stadskärnor.

Bristande infrastruktur utan östlig förbindelse

Värmdö kommun vill förtydliga att utan en östlig förbindelse kommer inte regionens trafikinfrastruktur att fungera år 2030 och än mindre år 2050. En östlig förbindelse är nödvändig för att avlasta innerstadstrafiken så att det kan byggas fler bostäder samt fortsätta utveckla regionen.

- Många av förslagen som tas upp i RUFS 2050 är bra, men vi saknar en beskrivning av vilka system som beräknas utgöra basen för regionens mobilitet 2050. Att till exempel inte framhålla behovet av ett kommunikationsstråk över Saltsjö-Mälarsnittet öster om Slussen utgör en allvarlig brist i förslaget till ny utvecklingsplan, säger Monica Pettersson (M), kommunstyrelsens ordförande.

Kommunen står inför en stark utveckling, främst i tätorterna Gustavsberg, Hemmesta och Brunn där fler bostäder kommer byggas i kollektivtrafiknära områden som kan bli attraktiva och hållbara stadsmiljöer. För att kunna tillvarata den stora utvecklingspotential ostsektorn har och för att bostäderna ska bli attraktiva behövs en östlig förbindelse.

Samordning med Sverigeförhandlingen

Värmdö anser att viktigt att den pågående Sverigeförhandlingen synkroniseras med RUFS 2050. Sverigeförhandlingens upplägg i Stockholmsregionen är en fråga för alla kommuner i regionen och för staten. För att kunna hantera den förväntade befolkningstillväxten och överbrygga redan rådande bostadsbrist krävs en samordnad satsning på byggande av bostäder och infrastruktur.

Vidare anser Värmdö kommun att fortsatt utveckling av attraktiva tätare stadsmiljöer underlättar för medborgare att använda kollektivtrafik och cykel. Stockholms läns landsting bör som trafikhuvudman ta ansvar för utveckling och trimning av transportsystemen.

Skärgårdsutveckling prioriteras

Värmdö kommun delar i stort sett de synpunkter på och förslag till landsbygdens och skärgårdens utveckling som presenteras, men föreslår att behovet av extra stöd för att kunna realisera planer på bostäder för fastboende tydligare markeras.

Om RUFS 2050

Stockholms läns landsting har, genom tillväxt- och regionplanenämnden, tagit fram förslag på en ny regional utvecklingsplan, RUFS 2050. Förslaget är på remiss till och med den 30 september 2016. RUFS 2050 innehåller en ny målstruktur med fyra övergripande mål som har tidshorisont till år 2050. Respektive mål omfattar även ett antal delmål som ska uppnås till år 2030 och prioriterade åtgärder som löper till år 2026. Läs mer om RUFS och målen här

Relaterade länkar

Ämnen

  • Politik

Kategorier

  • skärgårdsutveckling
  • detaljplan
  • värmdö kommun
  • gustavsberg
  • skärgård
  • värmdö
  • miljö

Regioner

  • Värmdö

Värmdö, skärgårdens mötesplats. En unik natur med drygt  41 000 invånare och över 10 000 öar. Här finns också välkända besöksmål som Sandhamn, Möja, Grinda, Bullerö och Svartsö. Välkommen till Värmdö, en plats för möten mellan människor.

Kontakter

Ilona Klein Gullberg

Presskontakt Kommunikationschef 08-570 485 07

Malin Ljunggren

Presskontakt Kommunikatör 08 - 570 481 31

Relaterat innehåll