Media no image

Behandlingsresultatene hos pasienter med type 2-diabetes har blitt bedre i de nordiske land i løpet av de siste 20 årene, men det er forskjeller mellom landene viser ny studie som presenteres på EASD

Pressemeldinger   •   sep 14, 2016 14:30 CEST

Studien viser at det er forskjeller i hvordan pasienter med type-2 diabetes (T2D) behandles i de tre landene Etter innledende monoterapi med metformin får nå ca 60 % av T2D-pasientene i Sverige insulin eller sulfonylurea sammenlignet med ca 30% i Danmark og Norge der det i større grad anvendes nyere blodsukkersenkende legemidler (DPP-4i, SGLT-2i og GLP1-RA) for å intensivere behandlingen.

Videre viser studien at man intensiverer behandlingen på lavere blodsukkerverdier i Danmark enn i Sverige og Norge.

Ulike retningslinjer – ulik behandling og resultat

Til tross for relativt lik infrastruktur i primærhelsetjenesten og like behandlingsmål i de tre skandinaviske landene, viser resultatene fra Nordic Discover at det er forskjeller i behandlingsstrategi og utfall av behandlingen av type-2 diabetes. Noe av forklaringen kan ligge i ulike behandlingstradisjoner og -retningslinjer i de ulike landene.

Professor Kåre Birkeland uttaler følgende om Nordic DISCOVER_studien:

Denne type real life studier er svært viktige for å kunne forbedre og videreutvikle diabetesbehandlingen til beste for pasientene. Vi når ikke de målene vi har satt oss for diabetesbehandling i Norge pr i dag. Et sentralt funn i studien er hvordan man i Danmark har lykkes med hurtig intensivering av diabetes type-2 behandlingen. Dette har vi i Norge forsøkt å ta hensyn til i forbindelse med utviklingen av de nye norske retningslinjene for diabetes behandling som vil bli klare i løpet av September. Dette innbefatter råd både i forhold til kost, mosjon og medikamentell behandling.

Mer om studien Nordic DISCOVER

Formålet med observasjonsstudien Nordic DISCOVER var å beskrive og sammenligne behandlingen av pasienter med diabetes type-2 i primærhelsetjenesten i Danmark, Norge og Sverige ved hjelp av pasientdata fra elektroniske journaler. Totalt omfatter studien 41 918 registrerte pasienter med type 2-diabetes i årene 1995-2015. 68% av pasientene kom fra Sverige, mens 16% kom fra henholdsvis Danmark og Norge. Pasientdata ble hentet ut fra 60 legesentra i de tre landene. 15 norske klinikker deltok i studien. Data omfattet alle pasienter diagnostisert med diabetes type-2 og/eller som hadde fått forskrevet et glukosesenkende legemiddel. Pasienter med type-1 diabetes eller svangerskapsdiabetes inngikk ikke i studien.

Nordic DISCOVER-studien er gjennomført av forskere ved Universitetet i Oslo,Steno Diabetes Center i Gentofte, Odense Universitet i Danmarkog Karolinska Institutet i Stockholm i samarbeid med AstraZeneca.

For mer informasjon, vennligst kontakt:

Kåre Birkeland, professor ved Oslo Universitetssykehus, telefon: +47 92 83 06 75

Atle Berger Egeland, medisinsk rådgiver, AstraZeneca, telefon: +47 95 19 26 74
Petra Eurenius, Kommunikasjonsjef AstraZeneca, telefon +46 70 91 86 562
Tor Frostelid, direktør for samfunns- og myndighetskontakt AstraZeneca, telefon +47 91 18 56 03

Om AstraZeneca

AstraZeneca er en global, innovativ biofarmasøytisk virksomhet med fokus på forskning, utvikling og markedsføring av reseptpliktige legemidler, primært til behandling av sykdommer innenfor områdene hjerte/kar, metabolisme, luftveier, inflammasjon, autoimmunitet, kreft, infeksjon og nevrologi. AstraZeneca er operative i over 100 land, og legemidlene brukes av millioner av pasienter verden over.

Referanser

1. Birkeland et al, EASD Congress 2016 (Oral presentation, Number 119, 14 Sept 02:30 PM), Munich, Germany, Primary care management of type 2 diabetes patients in Denmark, Norway and Sweden
- a long term observational study, http://www.easdvirtualmeeting.org/resources/primary-care-management-of-type-2-diabetes-mellitus-in-denmark-norway-and-sweden-a-long-term-observational-study

2. Persson et al, EASD Congress 2016 (Poster presentation, Number 314, 13 Sept, 12:00 PM), Munich, Germany, HbA1c and second line glucose lowering drug initiation in Denmark, Norway and Sweden: an observational study comparing T2DM management in primary care, http://www.easdvirtualmeeting.org/resources/hba1c-and-second-line-glucose-lowering-drug-initiation-in-denmark-norway-and-sweden-an-observational-study-comparing-type-2-diabetes-mellitus-management-in-primary-care

Approval no: 1.007.833,011.09/16/NO

Om AstraZeneca

AstraZeneca er en global, innovativ biofarmasøytisk virksomhet med fokus på forskning, utvikling og markedsføring av reseptpliktige legemidler, primært til behandling av sykdommer innenfor områdene hjerte/kar, metabolisme, luftveier, inflammasjon, autoimmunitet, kreft, infeksjon og nevrologi. AstraZeneca opererer i over 100 land, og legemidlene brukes av millioner av pasienter verden over. Få flere oplysninger på www.astrazeneca.no og  www.astrazeneca.com.

Kontrollen med blodsukker og kolesterol er bedre i Danmark enn i Sverige og Norge ifølge resultatene fra studien Nordic DISCOVER. Studien er den første nordiske studien med sammenlignende langtidsdata som viser hvordan primær-helsetjenesten behandler pasienter med diabetes type-2. Resultatene presenteres for første gang på den europeiske diabeteskonfereansen EASD i Munchen 13-16 september.

Les mer »
Media no image

TAGRISSO™ (OSIMERTINIB) ER GODKJENT I NORGE FOR PASIENTER MED EGFR T790M MUTASJONSPOSITIV IKKE-SMÅCELLET LUNGEKREFT

Pressemeldinger   •   feb 23, 2016 13:55 CET

Det første nye legemidlet som er godkjent gjennom EU-kommisjonens hurtigprosess er nå også godkjent av Legemiddelverket i Norge. Godkjenningen bygger på studier som viser en objektiv responsrate på 66% og en progresjonsfri overlevelse på 9,7 måneder. Tagrisso er en såkalt målrettet behandling, og vevsprøver eller blodprøver kan fastslå hvilke pasienter som kan ha positiv effekt av legemidlet.

23. Februar 2016


Legemiddelverket har i dag gitt markedsføringstillatelse for TAGRISSO™ (AZD9291, osimertinib). Tagrisso gis som tablett en gang daglig for behandling av voksne pasienter med ikke-småcellet lungekreft med EGFR T790M-mutasjon.

I underkant av 10% av alle norske lungekreftpasienter har en mutasjon i EGFR-genet, og blir behandlet med såkalte EGFR-hemmere, sier overlege Odd Terje Brustugun ved Radiumhospitalet. Dessverre utvikler alle før ellere senere resistens mot denne behandlingen, hos de fleste på grunn av en spesifikk resistenmutasjon. Hittil har vi ikke hatt effektiv behandling for pasienter med slik EGFR-resistens, fortsetter Brustugun, men osimertinib har vist god effekt hos en stor andel av disse pasientene. Vi har nå tilgang til dette medikamentet gjennom en studie – TREM-studien, som inkluderer pasienter både ved St Olavs Hospital, og ved Radiumhospitalet, avslutter han.

Osimertinib er en ny generasjon EGFR-TKI-behandling. EU-kommisjonens akslererte godkjenning understreker verdien av dette legemiddelets plass i behandling av pasienter med T790M EGFR-mutert ikke-småcellet lungekreft.


EU-godkjenningen for osimertinib er basert på data fra tre studier som viser effekt hos 474 pasienter med EGFR T790M mutert ikke-småcellet lungekreft med påvist spredning under eller etter behandling med annen EGFR-TKI (1). I studiene var responsfrekvensen (ORR) på 62-66% og progresjonsfri overlevelse (PFS) mellom 9,7-11 måneder.


For pasientene som var inkludert i studiene var bivirkningene generelt milde til moderate og omfattet diarré hudforandringer, tørr hud samt negleforandringer. Av alvorlige bivirkninger er interstitiell lungesykdom (ILD) og forlengelse av QT-tid observert.


Statens legemiddelverk gjenomfører for tiden en hurtig metodevurdering av Tagrisso. Legemiddelverkets rapport vil danne beslutningsgrunnlag for sykehusene i forhold til om Tagrisso skal tas i bruk i Norge. Ca 50 pasienter vil være aktuelle for behandling i Norge.

For mer informasjon, vennligst kontakt:

Tor Frostelid, direktør for samfunns- og myndighetskontakt, AstraZeneca. Mobil: +47 91 18 56 03

Petra Eurenius, Kommunikationschef AstraZeneca Nordic-Baltic, +46 70 91 86 562

Om AstraZeneca

AstraZeneca er en global, innovativ biofarmasøytisk virksomhet med fokus på forskning, utvikling og markedsføring av reseptpliktige legemidler, primært til behandling av sykdommer innenfor områdene hjerte/kar, metabolisme, luftveier, inflammasjon, autoimmunitet, kreft, infeksjon og nevrologi. AstraZeneca er operative i over 100 land, og legemidlene brukes av millioner av pasienter verden over.

Les mer på www.astrazeneca.com

Bakgrunnsinformasjon

Om ikke-småcellet lungekreft (NSCLC)
Lungekreft er den ledende årsak til kreftdødsfall blant både menn og kvinner, og står for om lag en tredjedel av alle kreftdødsfall, mer enn bryst, prostata og kolorektal kreft kombinert. Pasienter som har mutasjon i EGFR genet, noe som forekommer i 10-15% av NSCLC i Europa og 30-40% av NSCLC i Asia, er spesielt følsomme for behandling med godkjente EGFR-TKI legemidler. Disse legemidlene blokkerer cellesignalveier som driver veksten av kreftceller. Imidlertid vil tumoren nesten alltid utvikle resistens mot behandlingen, dette fører til videre utvikling av sykdommen. I om lag to tredeler av pasienter skyldes behandlingssvikten en sekundære mutasjon, T790M.


Om Astrazeneca i onkologi
Astrazeneca har lang tradisjon i onkologi og har i dag en raskt voksende portefølje av nye medisiner. Seks nye medisiner er under utvikling for lansering mellom 2014 og 2020. AstraZenecas satsningsområder innen onkologi omfatter blant annet lungekreft, eggstokkreft, brystkreft og blodkreft.

Om AstraZeneca

AstraZeneca er en global, innovativ biofarmasøytisk virksomhet med fokus på forskning, utvikling og markedsføring av reseptpliktige legemidler, primært til behandling av sykdommer innenfor områdene hjerte/kar, metabolisme, luftveier, inflammasjon, autoimmunitet, kreft, infeksjon og nevrologi. AstraZeneca opererer i over 100 land, og legemidlene brukes av millioner av pasienter verden over. Få flere oplysninger på www.astrazeneca.no og  www.astrazeneca.com.

Det første nye legemidlet som er godkjent gjennom EU-kommisjonens hurtigprosess er nå også godkjent av Legemiddelverket i Norge. Godkjenningen bygger på studier som viser en objektiv responsrate på 66% og en progresjonsfri overlevelse på 9,7 måneder. Tagrisso er en såkalt målrettet behandling, og vevsprøver eller blodprøver kan fastslå hvilke pasienter som kan ha positiv effekt av legemidlet.

Les mer »
Media no image

NY MEDISIN MOT OPIOIDFORÅRSAKET FORSTOPPELSE TILGJENGELIG PÅ BLÅ RESEPT

Pressemeldinger   •   nov 18, 2015 08:30 CET

Med virkning fra 1. desember er legemidlet Moventig® (naloksegol), som behandler opioidforårsaket forstoppelse, tilgjengelig på blå resept i Norge. Moventig refunderes for pasienter med kroniske smerter eller i palliativ behandling som ikke har tilstrekkelig effekt av vanlig avførende midler.

Omkring en halv million personer i Norge bruker legemidler som inneholder opioider (1). Forstoppelse er den vanligste bivirkningen av opioidbehandling (2,3).

– Opioidforårsaket forstoppelse er en plagsom bivirkning som rammer mange av de 500 000 pasientene som hvert år får jevnlig smertebehandling med opioider i Norge. Moventig er et nytt behandlingsalternativ for voksne pasienter som ikke har hatt tilstrekkelig effekt av lakserende middel, sier Anette Moesgaard, Nordisk Medisinsk Rådgiver hos AstraZeneca.

Vanlig med forstoppelse fra opioider brukt i smertebehandling Opioider (som morfin, oksykodon, fentanyl, tramadol og kodein) kan brukes til smertelindring ved kronisk moderate og sterke smerter, eksempelvis ved kreftsykdom. Man antar at ca. halvparten av alle pasienter på opioider får problemer med forstoppelse. Dette støttes av en ny norsk undersøkelse gjennomført av Revmatikerforbundet (4).

Mange av pasientene som behandles med opioider oppgir at den opioidforårsakede forstoppelsen har negativ innvirkning på deres daglige gjøremål og livskvalitet. En del pasienter velger også å avslutte eller redusere sin behandling med smertestillende medisiner som følge av problemene med forstoppelse (4).

Moventig fungerer som en perifert virkende my-opioid reseptor-antagonist i mage/tarm kanalen som reduserer den forstoppende virkningen av opioider uten at den sentrale smertelindringen fra opioidene påvirkes (5,6). Moventig 25 mg tas som tablett en gang daglig. (5)

For mer informasjon, vennligst kontakt:

Tor Frostelid, direktør for samfunns- og myndighetskontakt, AstraZeneca, telefon +47 91 18 56 03

Anette Moesgaard, nordisk medisinsk rådgiver, AstraZeneca Nordic-Baltic, telefon +45 24 67 71 93

Petra Eurenius, kommunikasjonssjef, AstraZeneca Nordic-Baltic, telefon +46 709 186562

Om AstraZeneca

AstraZeneca er en global, innovativ biofarmasøytisk virksomhet med fokus på forskning, utvikling og markedsføring av reseptpliktige legemidler, primært til behandling av sykdommer innenfor områdene hjerte/kar, metabolisme, luftveier, inflammasjon, autoimmunitet, kreft, infeksjon og nevrologi. AstraZeneca er operative i over 100 land, og legemidlene brukes av millioner av pasienter verden over.

Les mer på www.astrazeneca.no og www.astrazeneca.com.

Referanser

1: Skurtveit et al. Rapport. Bruk av vanedannende legemidler i Norge 2005 – 2013. Basert på data fra Reseptregisteret. Folkehelseinstituttet. Publication June 2014. http://www.fhi.no/dokumenter/6f0bf0072f.pdf. 2: Pappagallo M. Incidence, prevalence, and management of opioid bowel dysfunction. Am J Surg 2001; 182:11S–8. 3: McNicol E, Horowicz-Mehler N, Fisk RA, et al. Management of opioid side effects in cancer-related and chronic noncancer pain: A systematic review. J Pain 2003;4:231–56. 4:R-Magasinet nr 3 2015 (Revmatikerforbundet). 5: Godkjent preparatomtale Moventig (naloksegol) 12.12.2014. 6: Chey et al. N Engl J Med. 2014;370:2387-2396.

918105.011 11/15NO

Om AstraZeneca

AstraZeneca er en global, innovativ biofarmasøytisk virksomhet med fokus på forskning, utvikling og markedsføring av reseptpliktige legemidler, primært til behandling av sykdommer innenfor områdene hjerte/kar, metabolisme, luftveier, inflammasjon, autoimmunitet, kreft, infeksjon og nevrologi. AstraZeneca opererer i over 100 land, og legemidlene brukes av millioner av pasienter verden over. Få flere oplysninger på www.astrazeneca.no og  www.astrazeneca.com.

Med virkning fra 1.desember er legemidlet Moventig® (naloksegol), som behandler opioidforårsaket forstoppelse, tilgjengelig på blå resept i Norge. Moventig refunderes for pasienter med kroniske smerter eller i palliativ behandling som ikke har tilstrekkelig effekt av vanlig avførende midler. Forstoppelse er den vanligste bivirkningen av opioidbehandling (2,3).

Les mer »
Media no image

ASTRAZENECA TO ACQUIRE BRISTOL-MYERS SQUIBB SHARE OF GLOBAL DIABETES ALLIANCE ASSETS

Pressemeldinger   •   des 19, 2013 18:59 CET

AstraZeneca today announced an agreement under which AstraZeneca will acquire the entirety of Bristol-Myers Squibb’s interests in the companies’ diabetes alliance for an initial consideration of $2.7 billion on completion and up to $1.4 billion in regulatory, launch and sales-related payments.
AstraZeneca has also agreed to pay various sales-related royalty payments up until 2025. In addition, AstraZeneca may make payments up to $225 million when certain assets are subsequently transferred.


Upon completion of the transaction, AstraZeneca will own intellectual property and global rights for the
development, manufacture and commercialisation of the diabetes business, which includes Onglyza® (saxagliptin), Kombiglyze™ XR (saxagliptin and metformin HCl extended release), Komboglyze™ (saxagliptin and metformin HCl), dapagliflozin (marketed as Forxiga® outside the US), Byetta®
(exenatide), Bydureon® (exenatide extended-release for injectable suspension), metreleptin and Symlin® (pramlintide acetate).  


The transaction will consolidate worldwide ownership of the diabetes business within AstraZeneca
leveraging its primary and specialty care capabilities and its geographical reach, especially in emerging markets. The agreement reinforces AstraZeneca’s long-term commitment to patients with
diabetes, a core strategic area and an important platform for returning AstraZeneca to growth.


Based on the anticipated timing of the close, the transaction will have no impact on AstraZeneca’s
guidance for Core EPS for 2013. The company expects the transaction when implemented to be neutral to Core EPS in 2014. AstraZeneca reaffirms its commitment to its progressive dividend policy. AstraZeneca intends to finance the transaction from existing cash resources and short-term credit
facilities.


AstraZeneca and Bristol-Myers Squibb anticipate that subject to local consultation and legislation, approximately 4,100 Bristol-Myers Squibb employees dedicated to the diabetes business, including those at Amylin, will eventually transition to AstraZeneca. Over time, AstraZeneca will also
become responsible for the manufacturing and supply chain of the full portfolio of diabetes products. Bristol-Myers Squibb will continue to deliver specified clinical trials in line with the ongoing clinical trial plan. A number of R&D and manufacturing employees dedicated to diabetes will remain with Bristol-Myers Squibb to progress the diabetes portfolio and support the transition for these areas.


Pascal Soriot, Chief Executive Officer of AstraZeneca said: “Diabetes is rapidly becoming a global challenge of epidemic proportions that is expected to affect more than 550 million people
by 2030. Much of this impact will be felt in emerging markets where AstraZeneca has a strong presence. In recent years we’ve worked with our alliance partners at Bristol-Myers Squibb to develop
an innovative portfolio of non-insulin anti-diabetic medicines that help address the needs of these patients.


“Together with Bristol-Myers Squibb we concluded that consolidating ownership of the diabetes portfolio would benefit both companies and allow us to better serve the needs of diabetic patients. Today’s announcement reinforces AstraZeneca’s long-term commitment to diabetes, a core strategic area for us and an important platform for returning AstraZeneca to growth. I would like to extend a warm welcome to the Bristol-Myers Squibb people who are due to join us. My colleagues and I look forward to working with them.”


For the purposes of the UK Listing Authority’s Listing Rule LR 10.4.1 R (Notification of class 2 transactions), the fair value of gross assets acquired with the transaction is estimated to be $8.3 billion and, in view of the late stage development and launch phase of several of the products, an estimated reported pre-tax loss of $400 million was attributable to these assets in 2012.


The transaction is subject to customary terms and conditions, including the expiration or termination of
the waiting period under the Hart-Scott-Rodino Antitrust Improvements Act, and is expected to become effective in January 2014.


Impairment charge

Bydureon® – acquired as part of the 2012 expansion of the diabetes alliance following the Bristol-Myers Squibb acquisition of Amylin – has delivered sales performance below AstraZeneca’s commercial expectations at that time. Accordingly, and although AstraZeneca continues to have confidence in the commercial future of Bydureon®, AstraZeneca will incur in 2013 a non-cash, non-Core, pre-tax impairment charge of approximately $1.7 billion. As the impairment is a non-Core charge, there is no impact on Core EPS for 2013. Furthermore, the impairment does not impact future cash flows.


– ENDS –


NOTES TO EDITORS

About Diabetes

In 2012, diabetes was estimated to affect more than 370 million people worldwide. The prevalence of diabetes is projected to reach more than 550 million by 2030. Type 2 diabetes accounts for approximately 90% to 95% of all cases of diagnosed diabetes in adults. Type 2 diabetes is a chronic disease characterised by insulin resistance and dysfunction of beta cells in the pancreas, leading to
elevated glucose levels. Over time, this sustained hyperglycaemia contributes to further progression of the disease. Significant unmet needs still exist, as many patients remain inadequately controlled on their current glucose-lowering regimen.

The major cause of death and complications in patients with type 2 diabetes is cardiovascular disease. As many as 80% of patients with type 2 diabetes will develop and possibly die from a cardiovascular event.


About AstraZeneca

AstraZeneca is a global, innovation-driven biopharmaceutical business that focuses on the discovery,
development and commercialisation of prescription medicines, primarily for the treatment of cardiovascular, metabolic, respiratory, inflammation, autoimmune, oncology, infection and neuroscience diseases. AstraZeneca operates in over 100 countries and its innovative medicines are used by millions of patients worldwide. For more information please visit: www.astrazeneca.com


CONTACTS

Media Enquiries

Esra Erkal-Paler  +44 20 7604 8030 (UK/Global)

Vanessa Rhodes  +44 20 7604 8037 (UK/Global)

Ayesha Bharmal  +44 20 7604 8034 (UK/Global)

Michele Meixell  +1 302 885 2677 (US)

Jacob Lund   +46 8 553 260 20 (Sweden)

 

Investor Enquiries

Karl Hård    +44 20 7604 8123    mob: +44 7789 654364

Colleen Proctor    + 1 302 886 1842    mob: +1 302 357 4882

Anthony Brown    +44 20 7604 8067    mob: +44 7585 404943

Jens Lindberg    +44 20 7604 8414    mob: +44 7557 319729


AstraZeneca is a global, innovation-driven biopharmaceutical business that focuses on the discovery, development and commercialisation of prescription medicines, primarily for the treatment of cardiovascular, metabolic, respiratory, inflammation, autoimmune, oncology, infection and neuroscience diseases. AstraZeneca operates in over 100 countries and its innovative medicines are used by millions of patients worldwide. For more information please visit: www.astrazeneca.com

Global agreement strengthens AstraZeneca’s commitment to diabetes, a key growth platform in a core strategic area for the company

Les mer »
Media no image

Ny insulinuavhengig tablettbehandling for type 2-diabetespasienter

Pressemeldinger   •   sep 16, 2013 15:01 CEST

En helt ny tablettbehandling som kan senke blodsukkeret, gi vektreduksjon, og ha en gunstig innvirkning på blodtrykket er nå tilgjengelig på blå resept . (1)  

–Jo flere legemidler som blir tilgjengelig på markedet, desto større mulighet har legene til å skreddersy behandlingen til den enkelte pasient, og på denne måten forsøke å utsette tidspunktet for injeksjoner med insulin. Den nye behandlingen kan ikke kurere sykdommen, men er et godt supplement til den konvensjonelle tablettbehandlingen sier Dr. Kristian Furuseth, allmennpraktiker med diabetes som spesialfelt. Han sitter også i ekspertpanelet "diabeteslinjen" i magasinet Diabetes.

 

Behandling av type 2-diabetes er en utfordring

Antall diabetikere er i voldsom vekst i Norge, og antall nordmenn med diabetes type 2 er firedoblet de siste 50 årene. Rundt 350.000 nordmenn lever i dag med diabetes type 2. Omlag halvparten av disse har problemer med å stabilisere blodsukkernivået og holde sykdommen under kontroll.


En diabetiker med diabetes type 2 kan få kontroll på blodsukkeret gjennom riktig kosthold og trening. Hvis ikke det er tilstrekkelig, er neste steg å ta medisin i tablettform for å holde blodsukkeret under kontroll. Over halvparten av pasientene får etter hvert behov for insulin eller annen type injeksjonsbehandling.


Forxiga har en helt ny virkningsmekanisme som bidrar til at kroppen kvitter seg med overflødig glukose via nyrene. Forxiga komplementer eksisterende medikamentell behandling innen diabetes type 2. Forxiga er en tablettbehandling som tas én gang daglig. (1) God blodsukkerkontroll med tablettbehandling kan være med til at utsette tidspunktet for når man må starte injeksjonsbehandling.


Kontroll er avgjørende

Diabetes type 2 skyldes enten at kroppen ikke produserer nok av hormonet insulin, eller at insulinet utnyttes for dårlig. Insulin bidrar til å transportere sukker fra blodet inn i cellene i kroppen. Hvis man ikke produserer tilstrekkelige mengder insulin, vil det gi for høye sukkerkonsentrasjoner i blodet. På lang sikt kan det gi alvorlige følgesykdommer som blindhet, nyresvikt og hjerte- og karsykdommer.

-  Dårlig kontroll med diabetes type 2 øker risikoen for å utvikle følgesykdommer markant. Hvis man derimot holder blodsukkeret stabilt og forbedrer andre faktorer som blodtrykk, kolesterolnivå og vekt, kan man til gjengjeld forhindre alvorlige komplikasjoner. Det kan for eksempel være hjerte- og karsykdommer, en av de hyppigste dødsårsaker blant pasienter med diabetes type 2, sier sier Kristian Furuseth.

Helt ny virkemekanisme (1)

Dagens diabetesmedisiner virker i samspill med kroppens insulinproduksjon. Forxiga er det første legemiddlet i den såkalte SGLT2-klassen som er insulinuavhengig og som virker i nyrene. Her sørger Forxiga for at det overflødige sukkeret ikke sendes tilbake i blodet, men i stedet forsvinner ut med urinen. Den nye behandlingen senker også blodtrykket og gir vekttap. Det er viktig for å minske risikoen for å utvikle følgesykdommer.

Effekten av Forxiga er avhengig av nyrefunksjon og er kun anbefalt til patienter med normal eller mild nedsatt nyrefunksjon.

Samarbeidsallianse

Forxiga er utviklet av Bristol-Myers Squibb og AstraZeneca. De to selskapene har siden 2007 arbeidet mot et felles mål om å forbedre og skape nye visjoner for behandlingen av diabetes type 2.

 

(1) Forxiga, Godkjent preparatomtale 

 


For mer informasjon:

Tone Dalen, External Communications Manager, AstraZeneca
Mobil: 97 08 25 72, mail: tone.dalen@astrazeneca.com

Om AstraZeneca

Vår virksomhet er fokusert på å utvikle gode ideer til innovative, effektive medisiner som utgjør viktige fremskritt innenfor sentrale terapiområder som kreft, hjerte/kar, mage/tarm, infeksjoner, nevrologi, luftveier og inflammasjon.

Vi bruker hvert år ca 25 milliarder kroner på forskning verden over for å utvikle nye medisiner. AstraZeneca har som forretningsidé å utvikle og markedsføre kostnadseffektive behandlingsløsninger basert på innovative legemidler for å fremme helse og livskvalitet.

AstraZeneca ble dannet i 1999 ved en fusjon mellom svenske Astra AB og britiske Zeneca PLC. Chief Executive Officer David Brennan og konsernets ledelse holder til i London, mens forskningen ledes fra Södertälje i Sverige. Det er over 61.000 ansatte totalt i over 100 land hvor AstraZeneca markedsfører sine legemidler.

En helt ny tablettbehandling som kan senke blodsukkeret, gi vektreduksjon, og ha en gunstig innvirkning på blodtrykket er nå tilgjengelig på blå resept1.

Les mer »
Sjycuddqaewsdiaj2e7f

NY OBSERVASJONSSTUDIE VISER EN BETYDELIG FORSKJELL I EFFEKTEN AV DE VANLIGSTE Kols-MEDISINENE

Pressemeldinger   •   mar 20, 2013 10:24 CET

Den første delen av observasjonsstudien PATHOS, den hittil største observasjonsstudien som sammenligner effekten av de vanligste kombinasjonspreparatene som brukes i behandlingen av Kols, er nå publisert i det internasjonale tidskriftet Journal of Internal Medicine.

Media no image

Ny og unik medisin mot aggressiv skjoldbruskkjertelkreft: Reduserer risikoen for tilbakefall med 54 prosent*

Pressemeldinger   •   sep 10, 2012 09:24 CEST

Medullær skjoldbruskkjertelkreft er en sjelden form for skjoldbruskkjertelkreft. Medisinen Caprelsa**, produsert av legemiddelfirmaet AstraZeneca, er den første og eneste medisinen som er godkjent for behandling av pasienter som ikke har effekt av operasjon eller stråling. Medisinen reduserer risikoen for tilbakefall med hele 54 prosent.

Få men alvorlige tilfeller
I Norge diagnostiseres det årlig omlag 250 nye tilfeller av kreft i skjoldbruskkjertelen. Om lag 5 prosent har typen medullær skjoldbruskkjertelkreft.  

- Det er heldigvis svært få som rammes av denne alvorlige kreftformen, men for dem det gjelder har utviklingen av nye behandlingsmetoder stor betydning. Behandlingsresultatene for pasientgruppen med spredning har ikke forbedret seg i vesentlig grad de siste 20 årene. Sett i lys av dette er utviklingen av nye, målrettede medisiner et viktig skritt i kampen mot sykdommen, sier overlege og onkolog med spesiell interesse for skjoldbruskkjertelkreft Anne-Birgitte Jacobsen.

Ny behandlingsmetode
Caprelsa hemmer nydannelse av blodkar som kreftcellene er avhengige av for å overleve og formere seg. I tillegg virker medikamentet hemmende på kreftcellene direkte. 

- Dette er en anderledes virkningsmekanisme enn de ordinære cellegiftene, men stoffet er i slekt med en del andre, nyere medikamenter som er kommet på markedet de senere årene. Caprelsa er det eneste stoffet som har god nok dokumentasjon til å bli godkjent for denne sjeldne krefttypen, sier Jacobsen.

Godkjent
Statens legemiddelverk, EU-kommisjonen og de amerikanske legemiddelmyndighetene (FDA) har godkjent Caprelsa for behandling av aggressiv og symptomatisk medullær skjoldbruskkjertelkreft. Godkjenningen er blant annet basert på data fra ZETA-studien; en studie av 331 pasienter med medullær skjoldbruskkjertelkreft som har utviklet seg og spredt seg til andre deler av kroppen.

For pasientene i studien reduserte Caprelsa risikoen for tilbakefall med 54 prosent mot gruppen som fikk placebo-medisin. Svært vanlige bivirkninger var diaré, utslett, hovedpine, trøtthet og forhøyet blodtrykk. 14 prosent av pasientene i studien fikk en hjertebivirkning i form av en EKG-endring. Av den grunn er det viktig med tett oppfølging under behandling.

For mer informasjon, kontakt:
Bjarne Johnson, daglig leder AstraZeneca Norge, mobil 901 20 134, sentralbord 21 00 64 00

*Referanse til klinisk studie:
Wells SA, Jr. et al. J Clin Oncol 2012;30:134–141

**Lenke til informasjon om Caprelsa:
http://www.felleskatalogen.no/medisin/caprelsa-astrazeneca-576170

Om AstraZeneca

AstraZeneca er et globalt, innovativt legemiddelfirma med fokus på forskning, utvikling og markedsføring av reseptbelagte legemidler.

En ny og målrettet medisin mot aggressiv medullær skjoldbruskkjertelkreft reduserer risikoen for tilbakefall med hele 54 prosent. Legemiddelet er nå tilgjengelig på det norske markedet.

Les mer »
Media no image

Nye retningslinjer for hjerte-karsykdommer forenkles og tilpasses kardiologer: Forebygging sentralt i nye retningslinjer

Pressemeldinger   •   jun 01, 2012 09:58 CEST

De nye retningslinjene for forebygging av hjerte-karsykdommer, presentert av The European Society of Cardiology (ESC) i mai, understreker hvor viktig det er å fokusere på tiltak som forebygger hjerte-karsykdommer.

De nye retningslinjene understreker viktigheten av levevaner som et viktig virkemiddel for å redusere sannsynligheten for infarkt. Retningslinjene, som ble publisert i European Heart Journal, er forenklet og tilpasset kardiologer med mindre tid tilgjengelig per pasient. Fokus er på risikofaktorer som røyking, inaktivitet, kosthold og psykiske lidelser som kan endres for å minske risiko for hjerte-karsykdommer. Retningslinjene anbefaler menn over 40 og kvinner over 50 å foreta en full legesjekk med fokus på hjerte.

- Selv om sykehusdødeligheten etter hjerteinfarkt i dag er ganske lav, er fortsatt hjerte-karsykdommer årsaken til de fleste dødsfall i verden. De nye retningslinjene legger derfor vekt på hvordan vi skal forebygge hjerte-karsykdommer. Kardiovaskulære hendelser er i dag en av samfunnets og velferdsstatens største utfordringer. Fokuset må flyttes fra behandling av pasienten til forebygging av sykdommen, sier Stefan Agewall, professor og overlege ved Hjerteklinikken ved Oslo universitetssykehus.

Behandling av pasienter etter akutt hjerteinfarkt
De europeiske retningslinjene omtaler også flere behandlingsalternativer etter akutt hjerteinfarkt, blant annet hjertemedisinen Brilique. Ifølge PLATO-studien førte bruken av Brilique sammen med acetylsalisylsyre til en 16 prosents redusert risiko for å få hjerteinfarkt eller slag, eller for å dø av en vaskulær hendelse*.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Bjarne Johnson, daglig leder AstraZenica Norge, mobil 901 20 134, sentralbord 21 00 64 00

* Kombinert endepunkt av hjerteinfarkt, slag og dødelighet etter en vaskulær hendelse.

Lenke til de nye retningslinjene: http://eurheartj.oxfordjournals.org/content/early/2012/05/02/eurheartj.ehs092.full

Lenke til pressemelding fra the European Society of Cardiology: http://www.escardio.org/about/press/press-releases/pr-12/Pages/new-european-guidelines-cardiovascular-prevention.aspx

Lenke til PLATO-studien:
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19717846?dopt=Abstract

Om AstraZeneca:
AstraZeneca er et globalt, innovativt legemiddelfirma med fokus på forskning, utvikling og markedsføring av reseptbelagte legemidler.

Om AstraZeneca:
AstraZeneca er et globalt, innovativt legemiddelfirma med fokus på forskning, utvikling og markedsføring av reseptbelagte legemidler.

De nye retningslinjene for forebygging av hjerte-karsykdommer, presentert av The European Society of Cardiology (ESC) i mai, understreker hvor viktig det er å fokusere på tiltak som forebygger hjerte-karsykdommer.

Les mer »
Media no image

ASTRAZENECA’S NEW RESTRUCTURING INITIATIVES TO DRIVE PRODUCTIVITY AND SUPPORT INNOVATION

Pressemeldinger   •   feb 02, 2012 15:02 CET

In conjunction with the publication of its full year 2011 results earlier today, AstraZeneca announced new restructuring initiatives designed to improve productivity and strengthen the company’s commercial, operations and research and development capabilities.

This new programme is expected to deliver an estimated $1.6 billion in annual benefits by the end of 2014, at an estimated total cost of $2.1 billion. AstraZeneca expects that this restructuring programme will affect approximately 7,300 positions. Final estimates for programme costs, benefits and headcount impact in all areas of the business are subject to completion of applicable consultation processes.

David Brennan, Chief Executive Officer, AstraZeneca said: “AstraZeneca remains fully committed to our long-term, focused, innovation-driven biopharmaceutical strategy. Since 2007, when we announced our first major restructuring programme, we have taken decisive steps to improve returns on investment, recognising that this demands concerted, enterprise-wide action. Today’s initiatives should be seen in this strategic context as we continue to reshape our business to improve productivity and innovation and with it our long-term ability to compete in a rapidly changing healthcare environment.

“We are acutely aware that these decisions will affect many employees and we will strive to support our people as we implement these changes.”

AstraZeneca is now providing further details of the company’s restructuring plans as follows:

Selling, General and Administrative (SG&A)
Within AstraZeneca’s SG&A category – which encompasses corporate and support functions as well as the commercial organisation – the company will continue to drive efficiencies, rationalise non-customer facing support groups and introduce new ways of meeting customer needs.

One change already under way is the simplification of the company’s global commercial organisation structure. The number of sales and marketing regions has been reduced from five to three and smaller countries are being clustered, a move that will optimise resources, increase shared services and reduce the cost base.

 In parallel, AstraZeneca is accelerating its use of new customer channels providing innovative, high quality services that better meet the changing needs of healthcare professionals at lower unit costs. These new channels – which include digital technology and the use of call centres for sales and medical advice – have been successfully established in many developed markets and are now being deployed around the world.

The company currently estimates that approximately 3,750 positions will be affected by the programme spanning SG&A.

Research and Development
The R&D function will accelerate its transformation, which the company unveiled in January 2010. Under the new programme announced today, further changes will create a simpler and more innovative R&D organization with a lower and more flexible cost base. Excess capacity in certain R&D functions will be reduced, matching resources to AstraZeneca’s more focused R&D portfolio.

A focus for much of the change in R&D is the neuroscience therapy area. While the patient need for better medicines in neuroscience is huge and the science is promising, advances in treatments have proved elusive for the pharmaceutical industry in recent years, despite significant investment. AstraZeneca believes that it will have the best chance of success in future by combining the company’s internal expertise with innovative external science.

As a result, AstraZeneca will create a new “virtual” neuroscience Innovative Medicines unit (iMed) made up of a small team of around 40 to 50 AstraZeneca scientists conducting discovery and development externally, through a network of some of the most innovative partners in academia and industry globally. The team will be based in major neuroscience hubs – Boston (US) and Cambridge (UK) – and work closely with innovative partners such as the Karolinska Institute in Stockholm (Sweden).

Martin Mackay, President of Research and Development, AstraZeneca, said: “We’ve made an active choice to stay in neuroscience though we will work very differently to share cost, risk and reward with partners in this especially challenging but important field of medical research. The creation of a virtual neuroscience iMed will make us more agile scientifically and financially – we will be able to collaborate flexibly with the best scientific expertise, wherever it exists in the world.”

The implementation of this new model will lead to a significant reduction in employee numbers and the end of R&D activity at two sites that are focused on neuroscience: Södertälje in Sweden and Montreal in Canada. As the location of the company’s largest manufacturing site, and the base of the commercial business covering the Scandinavian markets, Södertälje remains an important part of the AstraZeneca network. The company’s Montreal facility will close.

The restructuring in R&D announced today will impact approximately 2,200 positions globally.

Operations
In recent years, AstraZeneca has made a number of strategic changes to improve the efficiency and effectiveness of its supply chain and outsource some manufacturing activity, particularly the production of active pharmaceutical ingredients. The new programme will drive further efficiency in the supply chain, with a particular focus on support functions in Operations.

 Total positions affected within the company’s Operations function are estimated to be around 1,350.

 – ENDS -

NOTES TO EDITORS

R&D change programme
In January 2010, the R&D function announced a transformational change programme. Under this programme R&D reduced the number of disease areas, created Innovative Medicines units (iMeds) and the Global Medicines Development group and increased investment to build critical capabilities in areas such as predictive science, personalised healthcare, clinical trial design and interpretation and payer evidence. It also led to the closure of some R&D sites.

AstraZeneca continues to invest in R&D in the following therapy areas: cardiovascular, gastrointestinal, infection, oncology, neuroscience and respiratory & inflammation.

About AstraZeneca
AstraZeneca is a global, innovation-driven biopharmaceutical business with a primary focus on the discovery, development and commercialisation of prescription medicines for gastrointestinal, cardiovascular, neuroscience, respiratory and inflammation, oncology and infectious disease. AstraZeneca operates in over 100 countries and its innovative medicines are used by millions of patients worldwide. For more information please visit: www.astrazeneca.com

 

 

CONTACTS

 

Media Enquiries

Esra Erkal-Paler                         +44 20 7604 8030 (24 hours)

Sarah Lindgreen                         +44 20 7604 8033 (24 hours)
Abigail Baron                              +44 20 7604 8034 (24 hours)

Isabelle Jouin                              +44 20 7604 8031 (24 hours)

Investor Enquiries UK

James Ward-Lilley                      +44 20 7604 8122 mob: +44 7785 432613

Karl Hård                                    +44 20 7604 8123 mob: +44 7789 654364

Nicklas Westerholm                   +44 20 7604 8124 mob: +44 7585 404950

 

Investor Enquiries US

Ed Seage                                    +1 302 886 4065 mob: +1 302 373 1361
Jorgen Winroth                           +1 212 579 0506 mob: +1 917 612 4043

 

Om AstraZeneca

Vår virksomhet er fokusert på å utvikle gode ideer til innovative, effektive medisiner som utgjør viktige fremskritt innenfor sentrale terapiområder som kreft, hjerte/kar, mage/tarm, infeksjoner, nevrologi, luftveier og inflammasjon.

Vi bruker hvert år ca 25 milliarder kroner på forskning verden over for å utvikle nye medisiner. AstraZeneca har som forretningsidé å utvikle og markedsføre kostnadseffektive behandlingsløsninger basert på innovative legemidler for å fremme helse og livskvalitet.

AstraZeneca ble dannet i 1999 ved en fusjon mellom svenske Astra AB og britiske Zeneca PLC. Chief Executive Officer David Brennan og konsernets ledelse holder til i London, mens forskningen ledes fra Södertälje i Sverige. Det er over 61.000 ansatte totalt i over 100 land hvor AstraZeneca markedsfører sine legemidler.

In conjunction with the publication of its full year 2011 results earlier today, AstraZeneca announced new restructuring initiatives designed to improve productivity and strengthen the company’s commercial, operations and research and development capabilities.

Les mer »
Media no image

Julegave til papirløse

Pressemeldinger   •   des 20, 2011 15:07 CET

 Flere papirløse migranter får hjelp i året som kommer takket være en julegave fra legemiddelfirmaet AstraZeneca og deres prosjekt rettet mot barn og unge. Helsesenteret for papirløse migranter mottok også tirsdag Amnestyprisen 2011.

- Det er flott at private nå velger å støtte denne utsatte gruppen. Det er avgjørende for at flere får hjelp, da det ikke finnes offentlige finansieringsordninger av papirløse migranter som trenger helsehjelp. De må selv betale for den helsehjelpen de trenger, noe som i praksis er et uoverkommelig hinder for mange, sier president i Røde Kors, Sven Mollekleiv.

Helsesenteret for papirløse migranter drives av Kirkens Bymisjon og Røde Kors. Pasienttilstrømningen øker, og etter to år med drift har det vært 950 pasienter inne til behandling. Det har vært rundt 50 pasienter under 14 år, og 240 av pasientene har vært mellom 15-25 år. Daglig leder for senteret, Solveig Holmedal Ottesen, frykter at barn lider som konsekvens av foreldrenes status.

- Hvis foreldrene er papirløse vil de ikke alltid våge å oppsøke et helsetilbud, selv om barna er syke. Vi kan bruke dette samarbeidet med AstraZeneca for å få mer fokus på barn og unge og deres behov, sier Ottesen.

Viktig støtte

AstraZeneca gir rundt 500.000 kroner fordelt over tre år til driften av helsesenteret. Det er en del av AstraZenecas globale satsing på å forbedre tenåringers helse gjennom et verdensomspennende ”Young Health Program.

- Ungdom er ofte en underprioritert gruppe i helsetjenesten. Vårt mål er derfor å støtte sårbar ungdom med behov for helsehjelp, men som ikke nås i tilstrekkelig grad gjennom de ordinære helsetjenestene sier Bjarne Johnson, daglig leder i AstraZeneca Norge.

- For AstraZeneca er ikke støtten til Helsesenteret for papirløse i Oslo et politisk standpunkt, derimot mener vi at det er viktig og riktig med en humanitær og pragmatisk tilnærming til å gi helsehjelp til alle mennesker som befinner seg i Norge – også de som er her uten lovlig opphold, sier Johnson videre.

Anerkjent pris
Helsesenteret fikk tirsdag tildelt den viktige Amnestyprisen 2011.

- Vi ble rett og slett veldig glad da vi fikk vite om prisen. Særlig at den kommer fra Amnesty som vi har stor respekt for. Det er interessant at det er en menneskerettighetspris, da vi jo er et helsetilbud og tenker ikke så mye på at vi driver menneskerettighetsarbeid. Denne prisen vil nok bidra større bevissthet rundt det vi gjør, også blant ansatte og frivillige på Helsesenteret, forklarer Ottesen.

Presidenten i Røde Kors understreker alles plikt.

- Vi har ikke bare rett til å hjelpe mennesker i nød. Vi har plikt. Prisen er en viktig anerkjennelse for at Kirkens Bymisjon og Røde Kors sammen har tatt et viktig humanitært initiativ overfor en meget sårbar gruppe mennesker som det offentlige ikke tar ansvar for. Myndighetene må klare å skille mellom ansvaret for å behandle asylsøknader og bestemme hvem som får opphold og det ansvaret som påhviler myndighetene og oss alle til å hjelpe mennesker i nød. Behovet er stort, avslutter Mollekleiv.

Mediehenvendelser:

Røde Kors’ pressetelefon: +47 948 72 99

 

 

 

 

 

 

Om AstraZeneca

Vår virksomhet er fokusert på å utvikle gode ideer til innovative, effektive medisiner som utgjør viktige fremskritt innenfor sentrale terapiområder som kreft, hjerte/kar, mage/tarm, infeksjoner, nevrologi, luftveier og inflammasjon.

Vi bruker hvert år ca 25 milliarder kroner på forskning verden over for å utvikle nye medisiner. AstraZeneca har som forretningsidé å utvikle og markedsføre kostnadseffektive behandlingsløsninger basert på innovative legemidler for å fremme helse og livskvalitet.

AstraZeneca ble dannet i 1999 ved en fusjon mellom svenske Astra AB og britiske Zeneca PLC. Chief Executive Officer David Brennan og konsernets ledelse holder til i London, mens forskningen ledes fra Södertälje i Sverige. Det er over 61.000 ansatte totalt i over 100 land hvor AstraZeneca markedsfører sine legemidler.

Flere papirløse migranter får hjelp i året som kommer takket være en julegave fra legemiddelfirmaet AstraZeneca og deres prosjekt rettet mot barn og unge. Helsesenteret for papirløse migranter mottok også tirsdag Amnestyprisen 2011.

Les mer »

Bilde & Video 1 bilde

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

  • Pressekontakt
  • External Communications Manager
  • Presse, CSR, myndighetskontakt, pasientorganisasjoner
  • peijqxtrjda.zyeuaeiorequvayaniuzusrbpy@astevevrazejbxdneibca.cbypeeatelrom
  • + 46 70 918 65 62
  • + 47 21 00 64 00

Om AstraZeneca

AstraZeneca er et av verdens ledende biofarmasøytiske selskaper.

AstraZeneca er en global, innovativ biofarmasøytisk virksomhet med fokus på forskning, utvikling og markedsføring av reseptpliktige legemidler, primært til behandling av sykdommer innenfor områdene hjerte/kar, metabolisme, luftveier, inflammasjon, autoimmunitet, kreft, infeksjon og nevrologi. AstraZeneca opererer i over 100 land, og legemidlene brukes av millioner av pasienter verden over. Få flere oplysninger på www.astrazeneca.no og www.astrazeneca.com.

Adresse