Skip to main content

Roches Gazyvaro▼ (obinutuzumab) godkjent av Beslutningsforum til behandling av kronisk lymfatisk leukemi

Pressemelding   •   jan 26, 2016 11:19 CET

Gazyvaro (obinutuzumab) for behandling av pasienter med kronisk lymfatisk leukemi, er nå innført på norske sykehus.

Oslo, 26. januar 2016: Roche’ biologiske legemiddel Gazyvaro (obinutuzumab), til behandling av kronisk lymfatisk leukemi (KLL), ble mandag 25. januar besluttet innført i sykehusbehandling.

- Roche er glad for at norske pasienter med kronisk lymfatisk leukemi endelig kan ta i bruk vårt biologiske legemiddel Gazyvaro (obinutuzumab). De medisinske resultatene viser at pasienter har lengre tid uten symptomer og kan vente nesten fire år til neste KLL-behandling med Gazyvaro (obinutuzumab) enn ved standardbehandlingen, sier administrerende direktør Elizabeth Jeffords i Roche Norge.

Behandling med Gazyvaro (obinutuzumab) i kombinasjon med klorambucil har vist signifikant økt progresjonsfri overlevelse og bremsing av sykdommen sammenlignet med rituksimab i kombinasjon med klorambucil. Den progresjonsfrie overlevelsen økte fra 15,4 måneder til 29,2 måneder.

Beslutningsforums vedtak er basert på Statens legemiddelverks grundige vurdering av en kostnadseffektivitetsanalyse utarbeidet av Roche. Analysen viste at Gazyvaro (obinutuzumab) i kombinasjon med klorambucil, sammenlignet med rituksimab i kombinasjon med klorambucil, ga en merkostnad på kun kr. 285 000 per kvalitetsjusterte leveår (QALY). Denne kostnaden er langt lavere enn den betalingsgrensen myndighetene vanligvis setter når legemidler blir vurdert. Leder for Beslutningsforum, Lars Vorland, har tidligere uttalt at man vanligvis ikke godkjenner legemidler der kostnad per QALY overstiger kr. 800 000. Merkostnad per vunnet kvalitetsjusterte leveår er innenfor hva som vanligvis anses som kostnadseffektiv behandling, skriver Legemiddelverket i sin rapport. Gazyvaro (obinutuzumab) i kombinasjon med klorambucil ble også sammenlignet med rituximab i kombinasjon med bendamustin. Her var kostnad per QALY på kun kr. 186 000.

-Det var en enkel vurdering i dag. Medikamentet har god effekt og relativt rimelig for å være nyere kreftmedisin, sier leder av Beslutningsforum, Lars Vorland, til Dagens Medisin.

Legemiddelverkets rapport er en systematisk kunnskapsoppsummering basert på forskning om effekt og sikkerhet, samt vurdering av ressursallokering og budsjettkonsekvenser. Legemiddelverket konkluderer med at Gazyvaro (obinutuzumab) har en bedre medisinsk effekt enn standardbehandling, og at kostnaden står i et rimelig forhold til helsegevinsten.

-Antistoffterapien Gazyvaro (obinutuzumab) viser at innovative, biologiske legemidler ikke bare kan gi betydelige helseforbedringer for pasientene, men at de også kan være kostnadseffektive behandlinger, sier administrerende direktør Elizabeth Jeffords i Rocher Norge.

Gazyvaro (obinutuzumab) fikk markedsføringstillatelse i Norge 1. desember 2014. Gazyvaro (obinutuzumab) er godkjent til bruk i kombinasjon med klorambucil til behandling av voksne pasienter med tidligere ubehandlet kronisk lymfatisk leukemi (KLL) og komorbide tilstander som gjør dem uegnet for fludarabin-basert terapi i full dose.

###

Om kronisk lymfatisk leukemi

Kronisk lymfatisk leukemi (KLL) er den vanligste formen for blodkreft (leukemi). Sykdommen rammer lymfocytter som er en type hvite blodceller som finnes i blod, benmarg og lymfeknuter. KLL viser seg ved forandringer i blodet, men sykdommen rammer alltid benmargen, og av og til lymfeknuter. I Norge er det i underkant av 200 nye tilfeller av KLL årlig. Sykdommen rammer menn hyppigere enn kvinner, og blir sjelden påvist hos personer under 50 år. Sykdommen er uhelbredelig, men mange pasienter kan likevel ha en tilnærmet normal levetid.

Om GAZYVARO® (obinutuzumab)

Monoklonale antistoffer er en av de mest vellykkede terapeutiske strategier for behandling av kreft som er kommet i løpet av de siste 20 årene. Gazyvaro (obinutuzumab) er et monoklonalt antistoff, og det første som er type II og glykomodifisert som målrettet angriper celler som har CD20- markøren på sin overflate. Disse cellene er sentrale for mange typer blodkreft, inkludert KLL. Gazyvaro (obinutuzumab) angriper disse cellene både direkte og sammen med kroppens immunsystem.

Pressekontakt: Lise Rist, mobil: 918 01 119, e-post: media.norge@roche.com

Lenker:Beslutningsforum: Nyhet og saksdokumenter

Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking for å oppdage ny sikkerhetsinformasjon så raskt som mulig. Helsepersonell oppfordres til å melde enhver mistenkt bivirkning til RELIS via skjema.

Om Roche

Roche er ledende innen forskningsbaserte helsetjenester med fokus både på legemidler og diagnostikk. Roche er verdens største bioteknologiselskap med innovative medisiner innen onkologi, immunologi, infeksjonssykdommer, oftalmologi og nevrologi. Roche er også nummer én på verdensmarkedet innen in-vitro diagnostikk, vevsbasert kreftdiagnostikk, og er en pionér innen diabetesbehandling. Roche’ strategi for persontilpasset behandling tar sikte på å forske fram og utvikle medisin og diagnostikk som i betydelig grad bedrer folks liv og helse.

Roche ble grunnlagt i 1896, og har kommet med viktige medisinske bidrag i over ett hundre år. I alt 29 medisiner, utviklet av Roche, er inkludert i Verden helseorganisasjons liste over essensielle legemidler, blant dem livreddende antibiotika, antimalariamedisin og kjemoterapi. Roche er anerkjent som ledende i sin gruppe innen legemidler, bioteknologi og helsevitenskap syv år på rad in Dow Jones Sustainability Index.

Roche er aktiv i mer enn hundre land. I 2015 hadde Roche-konsernet 91 700 medarbeidere over hele verden, investerte over 80 milliarder norske kroner (9,3 mrd. CHF) i forskning og utvikling, og hadde rundt 324 000 pasienter i kliniske studier. Genentech i USA er et heleid selskap i Roche-gruppen. Roche er majoritetseier i Chugai Pharmaceutical i Japan. For mer informasjon, se www.roche.com