Skip to main content

AstraZeneca avvisar preliminära resultat av Europeiska Kommissionens utredning om Omeprazol

Pressmeddelande   •   Jul 31, 2003 12:12 CEST

AstraZeneca bekräftar att Europeiska kommissionen har utfärdat ett "Statement of Objection" till företaget, där man hävdar att AstraZeneca enligt kommissionens preliminära bedömning missbrukat sin dominerande ställning med omeprazol (Losec) i ett antal europeiska länder och att detta skulle strida mot Artikel 82 i EU-fördraget. AstraZeneca avser att lämna in ett svar på detta "Statement" och avvisar med kraft varje påstående om felaktigt agerande. I synnerhet förnekar AstraZeneca att man inför de nationella patentmyndigheterna gjort oriktiga framställningar, eller att man felaktigt utnyttjat regler som tillämpas av de nationella läkemedelsmyndigheterna. Ett "Statement of Objections" är inte ett slutligt ställningstagande från kommissionen. Ett eventuellt negativt slutligt beslut av kommissionen kan överklagas i EU:s domstolar (Court of First Instance och sedan European Court of Justice). Hela processen kan sträcka sig över flera år innan ett slutligt resultat uppnås. AstraZeneca konstaterar att den anförda kritiken innebär ett nytt sätt att tillämpa Artikel 82. AstraZenecas policy är att följa all gällande lagstiftning, inklusive konkurrensrätten, och denna policy tillämpas strängt av företaget och dess anställda. För närvarande har AstraZeneca inget mer att tillägga, utöver att företaget bedömer att de anklagelser som kommissionen framfört måste avvisas som grundlösa. Oavsett utfallet av det aktuella ärendet bedömer inte AstraZeneca att det kommer att utsätta koncernen för någon allvarlig ekonomisk risk. Kontaktpersoner media: Staffan Ternby, 070-557 43 00 Chris Major, +44 (0) 207 304 5028 Emily Denney, +44 (0) 207 304 5034 Investor Relations: Staffan Ternby, 070-557 43 00 Mina Blair-Robinson, +44 (0) 207 304 5084 Jonathan Hunt, +44 (0) 207 304 5087 Bakgrund I februari 2000 besökte representanter för Europeiska kommissionen AstraZenecas kontor i London och Södertälje i syfte att få information i samband med omeprazol. Kommissionens utredning gällde AstraZenecas sätt att försvara sina patenträttigheter och andra rättigheter gällande omeprazol. AstraZeneca hade vidtagit flera rättsliga och kommersiella steg med det uttalade syftet att skydda sin ensamrätt till omeprazol (Losec). AstraZeneca tvekar inte att med kraft försvara sina legitima intressen inom lagstiftningens ramar. AstraZeneca har informerats om att kommissionens utredning inleddes efter klagomål från en tredje part mot vilken AstraZeneca inlett juridiska processer gällande patentintrång i flera länder, där försök gjorts att "tjuvstarta" genom att marknadsföra generiskt omeprazol innan patentskyddet löpt ut, och därigenom få otillbörliga handelsfördelar. AstraZeneca har samarbetat fullt ut med kommissionen under dess utredning.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera