Skip to main content

Iressa värdefullt vid EGFR-muterad lungcancer

Pressmeddelande   •   Okt 11, 2010 15:00 CEST

Iressa (gefitinib) är värdefullt vid första linjens behandling av spridd icke-småcellig lungcancer med mutation i EGFR. Det bekräftar nya data från IPASS-studien som presenteras i dag på cancerkongressen ESMO i Milano. Inga signifikanta skillnader i total överlevnad mellan behandlingsgrupperna uppmättes. Avgörande för den totala överlevnaden var istället patientens EGFR-status. Patienter vars tumörer har en mutation i EGFR – en speciell form av lungcancer – lever längre än övriga.

Överlevnadsdata från IPASS-studien bekräftar att patienter med spridd icke-småcellig lungcancer med mutation i EGFR fick bättre resultat oavsett behandling jämfört med de patienter som saknar mutation. Median­överlevnaden var cirka 22 månader för dem som hade mutationen jämfört med endast omkring 12 månader för de patienter som saknade EGFR-mutation.1

Patienter med mutation i EGFR hade en liknande total överlevnad, utan signifikanta skillnader, om de behandlas med tyrosinkinashämmaren gefitinib (18,8 månader) jämfört med cellgifter (17,4 månader). (HR=0.90, 95% CI 0.79-1.02, p=0.11). Total överlevnad var ett sekundärt effektmått i studien.

För patienter med mutation i EGFR minskade gefitinib signifikant risken för försämring med 52 procent och ökade medianvärdet för sjukdomsfri överlevnad från 6,3 till 9,5 månader. Dessutom gav gefitinib signifikanta fördelar när det gäller tumör­respons, livskvalitet och symtom jämfört med cellgifter för denna patientgrupp.2,3

– IPASS visar att patienter med mutation i EGFR lever längre än patienter vars tumörceller saknar mutationen. Det är ett viktigt skäl att EGFR-testa i samband med diagnos. Ett annat är att patienter med mutation i EGFR kan behandlas med gefitinib i första linjen och därmed få en längre sjukdomsfri överlevnad, mindre symtom och bättre livskvalitet jämfört med cellgiftsbehandling. Man bör noga överväga vilken behandling som ska sättas in direkt efter en diagnos, säger Gunnar Wagenius, överläkare vid Onkologiska kliniken vid Akademiska sjukhuset Uppsala och Onkologiska kliniken, Karolinska Universitets­sjukhuset i Solna.

Majoriteten av patienterna med mutation i EGFR behandlades med en tyrosin­kinashämmare (TKI) någon gång under studien, och 64 procent av dem som fick cellgiftsbehandling behandlades senare med en TKI.

– Sjukdomsfri överlevnad, alltså tid utan återfall, är ett bättre sätt att mäta behandlingseffekt än total överlevnad när det gäller första linjens behandling, säger Roger Tell, medicinsk chef onkologi, AstraZeneca Nordic.

Signifikanta fördelar med Iressa (gefitinib)
Analys av de primära effektmåtten i IPASS visade 2008 att gefitinib var bättre än karboplatin/paklitaxel avseende sjukdomsfri överlevnad.2 Ytterligare analys av data har visat att det beror på den goda effekt som gefitinib hade i gruppen med patienter med mutation i EGFR.2

– IPASS har förändrat synen på lungcancer. Det var förväntat att data inte skulle visa en signifikant total överlevnadsvinst för gefitinib, eftersom patienterna har fått många tilläggs­behandlingar i takt med att sjukdomen fortskridit. IPASS-data understryker att lungcancer bör ses som en komplex sjukdom bestående av olika undergrupper som kräver särskild behandling, säger Roger Tell, medicinsk chef onkologi, AstraZeneca Nordic.

IPASS-data från 20082 är utgångspunkten för den nuvarande indikationen för gefitinib i Europa: för behandling av patienter med spridd icke-småcellig lungcancer.4

Riktlinjerna från ESMO5 för spridd icke-småcellig lung­cancer slår fast att första linjens behandling med en tyrosinkinas­hämmare är ett alternativ för patienter med EGFR-muterade tumörceller. Innebörden är den samma i de preliminära nationella riktlinjerna för lungcancer från Socialstyrelsen från juni 2010.

För mer information:
Gunnar Wagenius, docent och överläkare, Akademiska sjukhuset Uppsala, Karolinska Universitetssjukhuset i Solna, tel 0706-24 15 53,
e-post gunnar.wagenius@onkologi.uu.se

Roger Tell, medicinsk chef onkologi, AstraZeneca Nordic
tel: +46 8 553 528 97, e-post roger.tell@astrazeneca.com

Erica Gruvberg, pressansvarig onkologi, AstraZeneca Nordic
tel 08-55326129, e-post erica.gruvberg@astrazeneca.com

Fakta om IPASS2
IPASS-studien (IRESSA (gefitinib) Pan-ASia Study) var utformad som en öppen, randomiserad, parallellgrupps fas III-studie med syfte att utvärdera effekt, säkerhet och tolerans av gefitinib jämfört med cellgiftsbehandling (karboplatin/paklitaxel) som första linjens behandling.

I studien ingick 1 217 asiatiska patienter med avancerad icke-småcellig lungcancer (adenocarcinom) som inte tidigare fått behandling med cellgift, inte tidigare rökt eller varit måttliga rökare (det vill säga slutat röka för minst 15 år sedan och haft högst 10 paketårs exponering).

Primära effektmått i IPASS var sjukdomsfri överlevnad (PFS) – tiden innan sjukdoms­­­försämring. Sekundära effektmått i IPASS var total överlevnad, tumör­respons – mätbar krympning av tumören, livskvalitet och säkerhet.

IPASS har publicerats i New England Journal of Medicine och är den första studien med målsökande monoterapi som har visat en signifikant längre progressionsfri överlevnad än kombinerad cellgiftsbehandling vid första linjens behandling för patienter med spridd icke-småcellig lungcancer med mutation i EGFR.

Fakta om Iressa (gefitinib)
Gefitinib är det första målstyrda läkemedlet för behandling i första linjen av icke småcellig lungcancer. Gefitinib blockerar aktiviteten hos enzymet tyrosinkinas i cancercellens EGFR (epidermal tillväxtfaktorreceptor) vilket hindrar tumören från att växa och sprida sig.

Av alla patienter med icke småcellig lungcancer bär 10-15 procent på mutationen i EGFR.4,6,7

Upptäckten av mutationer i EGFR är ett genombrott i behandlingen av icke småcellig lungcancer. Med hjälp av ett test kan läkaren se om patienten bär på mutationen. Testningen finns på landets universitetssjukhus och innebär att behandlingen kan skräddarsys för varje individ.

Gefitinib tas som tablett en gång om dagen. Läkemedlet har en välbeprövad, generellt vältolererad säkerhetsprofil och ger vanligen inte de biverkningar som är typiska för cellgifter. De vanligaste biverkningarna är milda till måttliga hudutslag och diarré.4

Hittills har över 300 000 patienter behandlats med gefitinib. Den längsta tid som någon har behandlats med läkemedlet är åtta år. 8

För mer information om EGFR-testning, se: http://www.egfr-mutation.com/EGFR-lung-cancer

Fakta om lungcancer
Omkring 3 200 personer får diagnosen lungcancer årligen i Sverige. För de allra flesta är sjukdomen långt framskriden när diagnosen ställs.

Lungcancer är den cancerform som skördar flest liv i Sverige – cirka 3 000 personer avlider årligen till följd av lungcancer.

Icke småcellig lungcancer är den vanligaste typen av lungcancer. Den andra huvudtypen benämns småcellig lungcancer.

www.cancer.nu           www.stodet.se

Referenser
1) Yang C-H et al. Final overall survival (OS) results from a phase III: randomised, open-label, first-line study of gefitinib (G) v carboplatin/paclitaxel (C/P) in clinically selected patients with advanced non-small cell lung cancer (NSCLC) in Asia (IPASS). Presented at the European Society of Medical Oncology (ESMO) Congress. 2010.
2) Mok T et al. Gefitinib or carboplatin-paclitaxel in pulmonary adenocarcinoma. New England Journal Medication; 361: 947-957. 2009
3) Thongprasert S et al. Quality of life in a randomised Phase III first-line study of gefitinib vs. carboplatin/paclitaxel in clinically selected Asian patients with advanced non small cell lung cancer (IPASS). Presented at IASLC-ESMO meeting, April 2010.
4) IRESSA summary of product characteristics (http://www.emea.europa.eu/humandocs/Humans/EPAR/iressa/iressa.htm)
5) D'Addario G et al. Metastatic non-small-cell lung cancer: ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up. Annals of Oncology; 21 Suppl 5:v116-9. 2010.
6) Cortes-Funes H et al. Epidermal growth factor receptor activating mutations in Spanish gefitinib-treated non-small-cell lung cancer patients. Annals of Oncology; 16(7);1081-1086. 2005.
7) Rosell R et al. Screening for epidermal growth factor receptor mutations in lung cancer. New England Journal of Medicine; 361:958-967. 2009.
8) AstraZeneca data on file. 2010.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera