Skip to main content

Greppa Näringen hjälper Sverige klara internationellt åtagande

Pressmeddelande   •   Okt 14, 2019 09:04 CEST

Foto: Scandinav bildbyrå

Att utfodra mjölkkor miljövänligt är avgörande både för att klara mål för miljön och för klimatet. Med nya pengar från regeringen utökas satsningen på rådgivning så att foderrådgivare  kan göra fler gårdsbesök för att optimera kornas foder. Om råproteinhalten sänks, framförallt i foderstater till mjölkkor, kan kostnader sparas och kvävemängden i gödsel minska.

Om djur får för mycket protein i sitt foder ökar risken för utsläpp av kväve till luften. Nedfall av kväve orsakar både övergödning och försurning av mark och vattenmiljöer. Sveriges utsläpp av ammoniak överstiger landets maximala utsläpp enligt det så kallade takdirektivet inom EU. Regeringen har därför pekat ut prioriterade åtgärder inom EU:s Landsbygdsprogram, bland annat att öka rådgivningen till lantbrukare.

Miljörådgivningsprogrammet Greppa Näringen har sedan 2001 gjort över 60 000 gårdsbesök hos lantbrukare för att prata om klimat och övergödning. Nu förstärks rådgivningen med 17,6 miljoner.

- Det är mycket värdefullt att vi får ökat anslag då flera län behöver mer medel för att kunna möta efterfrågan av miljörådgivning. Vi har också nyligen förstärkt vår kompetens med ytterligare en person som ska ta fram underlag för en rådgivning om foderstater anpassade till djurens behov, säger Stina Olofsson projektledare för Greppa Näringen.

Greppa Näringen bedriver sedan tidigare kostnadsfri rådgivning om exempel effektiv utfodring samt hur man bättre utnyttjar växtnäringen i stallgödsel vid lagring och spridning för att minska ammoniakförlusterna. Om råproteinhalten sänks, framförallt i foderstater till mjölkkor, kan kostnader sparas och kvävemängden i gödsel minska. För att ställa in proteingivan och optimera foderstaten behöver lantbrukaren ofta ta hjälp av utfodringskonsulter.

Utöver satsning på rådgivning kommer länsstyrelserna i sitt arbete med investeringsstöd, prioritera teknik för att:

  • Sprida gödsel med bandspridning eller myllningsaggregat
  • Snabb nedmyllning av stallgödsel efter spridning
  • Tak på gödselbehållare

Kontaktpersoner
Greppa Näringen:
Stina Olofsson
Projektledare Jordbruksverket
036-158406

Markus Hoffman
Expert vatten och växtnäring LRF
070-5275444

Mer information
Greppa Näringen erbjuder kostnadsfri rådgivning som både lantbrukare och miljön tjänar på. Målen är minskade utsläpp av klimatgaser, minskad övergödning och säker användning av växtskyddsmedel. Greppa Näringen drivs i samarbete mellan Jordbruksverket, LRF, länsstyrelserna samt ett stort antal företag i lantbruksbranschen. Ytterst ansvarar Jordbruksverket för projektet och finansieringen sker med hjälp av det svenska Landsbygdsprogrammet. 

Jordbruksverket är regeringens expert- och förvaltningsmyndighet inom jordbruk, fiske och landsbygdsutveckling. Vi arbetar för ett konkurrenskraftigt jordbruk, en levande landsbygd och ett hållbart samhälle.