Skip to main content

Stora höstsådda arealer i år igen

Pressmeddelande   •   Nov 29, 2019 09:35 CET

Årets areal av höstvete är 8 procent större än genomsnittet för de fem senaste åren. Foto: Birgitta Fluur

Årets höstsådd av spannmål och oljeväxter uppgår till 588 500 hektar. Det är 9 procent över genomsnittet för de senaste fem åren och i nivå med förra höstens stora höstsådda areal. Även i år kunde merparten av grödorna skördas tidigt. Det gjorde det möjligt för många lantbrukare att hinna förbereda marken för höstsådd, något som utnyttjades i stor utsträckning.

De höstsådda arealerna är på de flesta håll i samma storlek som ifjol. Undantaget är Gävleborgs län, där ihållande regnväder under hösten försvårade höstsådden. Där blev höstvetearealen knappt hälften så stor som förra hösten. I de övriga länen är de höstsådda arealerna mer i nivå med fjolårets ofta rekordstora arealer. Stora höstsådda arealer är bra på flera olika sätt, inte minst för att de bidrar till att minska växtnäringsförlusterna från åkermarken.

Höstvetearealen i nivå med rekordarealen från hösten 2018

Totalt i landet såddes den här hösten 410 200 hektar höstvete, vilket är i samma storleksordning som 2018 års rekordstora areal. Årets areal är 8 procent större än genomsnittet för de fem senaste åren.

Höstråg-, höstkorn- och höstrågvetearealerna också i nivå med förra årets arealer

Den höstsådda arealen av råg blev 33 700 hektar, vilket är 46 procent mer än femårsgenomsnittet. Höstkornarealen beräknas vara 21 400 hektar, vilket är i nivå med 2018 års stora areal, och 20 procent mer än femårsgenomsnittet. Den höstsådda arealen av rågvete beräknas till 28 800 hektar, vilket är i nivå med både femårsgenomsnittet och fjolårsarealen.

Även höstrapsarealen tangerar fjolårsnivån

Höstrapsarealen har beräknats till 93 600 hektar, och är därmed i samma storleksordning som både förra höstens areal och femårsgenomsnittet. Höstrybsarealen har beräknats till 800 hektar.

Den ekologiskt odlade höstsådden på samma nivå som ifjol

Den totala höstsådda arealen som odlas ekologiskt uppgår till 49 800 hektar, vilket är i nivå med förra höstens areal, men 36 procent mer än genomsnittet för de fem senaste åren. Den ekologiskt odlade höstvetearealen blev 31 400 hektar, vilket också tangerar fjolårsarealen, men motsvarar en ökning med 35 procent jämfört med femårsgenomsnittet. Höstrapsarealen som odlas ekologiskt har beräknats till 6 100 hektar, vilket är i samma storleksordning som förra höstens areal.

Tidig skörd gjorde det möjligt att höstså

Även i år fanns det förhållandevis gott om tid till att förbereda markerna för höstsådd, eftersom årets grödor vanligen kunde skördas tidigt. I slutet av september började dock regnväder dra in. Särskilt i Gävleborgs län och i norra Svealand medförde långvariga regnperioder att en del höstsådd uteblev. Det finns även lantbrukare som kommenterar att de inte kan höstså vete och oljeväxter på grund av att vildsvin förstör grödorna.

Mer information

Läs mer i det statistiska meddelandet Höstsådda arealer 2019

Uppgifterna baseras på en undersökning där cirka 4 000 lantbrukare lämnat information till SCB om årets höstsådda arealer.

Kontaktpersoner för journalister

Jordbruksverket
Ann-Marie Karlsson
Telefon 036-15 59 33,
ann-marie.karlsson@jordbruksverket.se

SCB
Gerda Ländell
010-479 68 07
gerda.landell@scb.se

Jordbruksverket är regeringens expert- och förvaltningsmyndighet inom jordbruk, fiske och landsbygdsutveckling. Vi arbetar för ett konkurrenskraftigt jordbruk, en levande landsbygd och ett hållbart samhälle.