Skip to main content

​Liberalerna vill ha bredare remissrunda för kulturpolitiska programmet

Nyhet   •   Dec 03, 2018 15:51 CET

Liberalerna i Lindesberg vill ha en ny och bredare remissrunda till berörda organisationer och föreningar samt att även enskilda bereds möjlighet att inkomma med synpunkter på förslaget till kommunalt kulturpolitiskt program.

Så här skriver Liberalerna i sitt remissvar på förslaget till kulturpolitiskt program i Lindesbergs kommun:

”Sedan ett flertal år har det arbetats med att ta fram ett nytt kulturpolitiskt program för Lindesbergs kommun och avsikten var att det skulle ske i samverkan med bl.a. alla kulturutövare. Enligt vår uppfattning har processen tyvärr inte fungerat på det sättet. Det har inneburit att värdefull kunskap inte har kommit fram men också att den viktiga förankringen av programmet har gått förlorad vilket kan komma att leda till att programmet får motsatt effekt än det som avsetts om de som är berörda inte känner sig delaktiga i framtagandet och implementeringen av programmet.

Målet i programmet ”Lindesbergs kommun skall ha ett brett, levande och attraktivt kultur- och föreningsliv för alla” är givetvis bra men blir svårare att uppnå när stora delar av de som ska skapa ett brett, levande och attraktivt kultur- och föreningsliv inte fått vara med i processen. Vi Liberaler vill därför att när det nu finns ett förslag till kulturpolitiskt program att det inhämtas synpunkter på programmet genom en ny och bredare remissrunda till berörda organisationer och föreningar samt att även enskilda bereds möjlighet att inkomma med synpunkter.

Beträffande innehållet i sak så får vi återkomma när förslaget har bearbetats med synpunkter från en bredare remiss men vi anser redan nu att det borde finnas en tydligare koppling mellan mål och medel, d v s med vilka medel målen skall uppnås. Vi saknar också ett förslag på ett samarbetsforum (kulturråd?) där representanter för kommun (kultur- och bildningsförvaltningen), den ideella sektorn (ideellt verkande föreningar och grupper) och yrkesverksamma kulturaktörer träffas för ömsesidigt stöd och samverkan kring kulturens roll och möjligheter i kommunens utveckling.”

Liberalerna i Lindesberg