Skip to main content

Vi har två nya naturreservat i Värmland

Pressmeddelande   •   Okt 02, 2012 05:00 CEST

Den 25 september fattade Länsstyrelsen Värmland beslut om att bilda två nya naturreservat. Det är Kanan med näringsrik gransskog och fuktiga dalgångar samt Svartån med strömmande och forsande vattenpartier som vi ger extra skydd. 

Naturreservatet Kanan ligger ca 2 km nordost om Långserud i Säffle kommun. Naturreservatet är 14 hektar stort och har bildats för att skydda ett område med näringsrik granskog vilket är en relativt sällsynt naturtyp inom skyddade områden i länet.

Den största delen av naturreservatet utgörs av fuktiga dalgångar med rörligt markvatten i ett grönstenspåverkat och kuperat terrängavsnitt. Den bördiga och basiska marken i kombination med den äldre granskogen ger lämpliga förutsättningar för en speciell flora av marksvampar som lever i symbios med gran. I området har man bl.a. hittat den starkt hotade svampen blåtryffel.

Naturreservatet Svartån ligger mellan Bosjön och Grässjön i Filipstads och Hagfors kommuner. Naturreservatet är 763 ha stort och är det andra naturreservatet i Värmlands län som skyddas på grund av sina vattenanknutna naturvärden. Vattendraget har strömmande och forsande partier med stort biologiskt värde samt ett ovanligt välutvecklat meanderlopp med sandiga näs och erosionsbranter som utgör livsmiljö för hotade och ovanliga arter.

Skyddet av Svartån har sin grund i det av riksdagen beslutade miljömålet ”Levande sjöar och vattendrag” som anger att de mest värdefulla vattenmiljöerna ska ges ett långsiktigt skydd. Reservatets avgränsning och föreskrifter är anpassade för att skydda vattenmiljöerna från skadlig påverkan.

Varför bildar vi naturreservat?
Naturreservat bildas för att långsiktigt kunna bevara och utveckla den natur som är av särskilt stort värde för djur, växter och människor. När vi bildar naturreservat är det en del av arbetet med att uppfylla de nationella miljömålen ”Levande skogar”, Levande sjöar och vattendrag” samt ”Ett rikt växt- och djurliv”.

I Sverige finns det idag ca 3 500 naturreservat, och i Värmland 139. Den skyddade produktiva skogen i Värmland utgör ca 0,9 % av arealen.

För mer information kontakta reservatshandläggare Dick Östberg 054-19 70 77 eller Helena Malmestrand 054-19 70 88.

Om Länsstyrelsen
Vi är riksdagens och regeringens länk till och från Värmland. Vi för länets talan och samtidigt arbetar vi för att nationella beslut får ett så bra genomslag som möjligt i länet.