Skip to main content

Pfizer presenterar resultat från fas 2-studie av prövningsläkemedlet lorlatinib - nästa generations ALK-hämmare - vid avancerad icke-småcellig lungcancer

Pressmeddelande   •   Okt 25, 2017 07:00 CEST

Pfizer rapporterar resultat från den kliniska fas 2-studien av nästa generations tyrosinkinashämmare lorlatinib som visade kliniskt meningsfull aktivitet mot lungtumörer och hjärnmetastaser i ett flertal patientgrupper med ALK-positiv och ROS1-positiv avancerad icke-småcellig lungcancer (non-small cell lung cancer, NSCLC), inklusive patienter som tidigare fått omfattande behandling. Biverkningarna var i allmänhet hanterbara och i första hand av mild till moderat svårighetsgrad.

- Resultaten som presenterades pekar på att lorlatinib, om det godkänns, kan vara ett effektivt behandlingsalternativ för patienter med ALK-positiv avancerad icke-småcellig lungcancer i många olika behandlingssammanhang. Detta är omfattande data från patienter med icke-småcellig lungcancer som tidigare behandlats med andra generationens ALK-hämmare och som idag har få tillgängliga behandlingsalternativ”, säger professor Benjamin Solomon, prövningsledare och onkolog vid Peter MacCallum Cancer Centre, Melbourne, Australien. Att kontrollera metastaser i hjärnan är mycket viktigt för dessa patienter och en speciellt utmanande del i behandlingen av denna sjukdom. Vi observerade utmärkta intrakraniella responser i alla patientgrupper, inklusive de patienter som tidigare fått omfattande behandling.

- Lorlatinib är ett utomordentligt exempel på vad som kan åstadkommas genom translationell forskning och utveckling av precisionsmedicin. Kom ihåg att Xalkori (crizotinib) var det första läkemedel som godkändes för patienter mer ALK-positiv och ROS1-positv icke-småcellig lungcancer. Genom att förstå de mutationer som uppstod i patienter vars tumörer blev resistenta mot Xalkori och andra ALK-hämmare kunde medicinska kemister på Pfizer designa en molekyl med potential att övervinna denna resistens och hämma ALK trots dessa mutationer. Resultaten från denna fas 2-prövning är mycket uppmuntrande och ger de första kliniska bevisen på lorlatinibs aktivitet i detta scenario, säger Mace Rothenberg, MD, chief development officer, Oncology, Pfizer Global Product Development.

Fas 2-studien undersökte antitumöraktiviteten och säkerheten hos lorlatinib i 275 patienter med eller utan asymtomatiska, obehandlade eller behandlade hjärnmetastaser. Patienter rekryterades i sex kohorter baserat på biomarkörer (ALK-positiv eller ROS1-positiv) och tidigare behandling. De primära resultatmålen var tumörrespons (ORR) och intrakraniella tumörrespons (IC-ORR), bekräftade genom oberoende central granskning (ICR). Resultaten per kliniskt relevant grupp visade:

  • ALK-positiva tidigare obehandlade: ORR var 90% (27/30; 95% CI: 74, 98) och IC-ORR var 75% (6/8; 95% CI: 35, 97).
  • ALK-positiva tidigare behandlade med crizotinib med eller utan kemoterapi: ORR var 69% (41/59; 95% CI: 56, 81) och IC-ORR var 68% (25/37; 95% CI: 50, 82).
  • ALK-positiva tidigare behandlade med en annan ALK-hämmare än crizotinib med eller utan kemoterapi: ORR var 33% (9/27; 95% CI: 16, 54) och IC-ORR var 42% (5/12; 95% CI: 15, 72).
  • ALK-positiva tidigare behandlade med två eller tre ALK-hämmare med eller utan kemoterapi: ORR var 39% (43/111; 95% CI: 30, 49) och IC-ORR var 48% (40/83; 95% CI: 37, 59).
  • ROS1-positiva oavsett tidigare behandling: ORR var 36% (17/47; 95% CI: 23, 52) och IC-ORR var 56% (14/25; 95% CI: 35, 76).

Lorlatinib tolererades i allmänhet. De flesta biverkningarna var milda till moderata och hanterades genom dosreduktion eller uppehåll, eller med medicinsk standardbehandling. Den 26 april 2017 beviljade FDA lorlatinib status som Breakthrough Therapy för behandling av patienter med ALK-positiv metastatisk NSCLC som tidigare behandlats med en eller flera ALK-hämmare.

Pfizer Oncology fortsätter att bygga på sin tradition inom biomarkördrivna terapier genom att utforska nya målinriktade behandlingar och immunterapikombinationsstrategier för att möta viktiga ouppfyllda behov hos patienter.

Om icke-småcellig lungcancer (NSCLC)
Lungcancer är den främsta orsaken till död i cancer runt om i världen.1 NSCLC svarar för cirka 85 procent av lungcancerfallen och är fortfarande svår att bota, särskilt vid metastaserande sjukdom.2 Cirka 75 procent av NSCLC-patienterna diagnosticeras sent med metastatisk, eller avancerad, sjukdom där överlevnadsgraden efter fem år är endast fem procent.2,3,4

Om lorlatinib
Lorlatinib är en nästa generations ALK/ROS1 tyrosinkinashämmare under utveckling. Den har visats ha mycket hög aktivitet i prekliniska lungcancermodeller med kromosomförändring av både ALK och ROS1. Lorlatinib designades specifikt för att hämma tumörmutationer som driver resistens mot andra ALK-hämmare och för att kunna passera blod/hjärn-barriären.

Om Pfizer Oncology
Pfizer Oncology har ett stort engagemang för att utveckla innovativa behandlingar som har en betydelsefull påverkan på dem som lever med cancer. Som ett ledande företag inom onkologi som snabbt gör nya behandlingar och banbrytande läkemedel tillgängliga för patienter bidrar Pfizer Oncology till att omdefiniera vad det betyder att leva med cancer. Vår starka pipeline av produkter under utveckling omfattar såväl biologiska läkemedel som småmolekylära läkemedel och immunoterapi och är en av de mest robusta inom branschen. Fokus ligger på att identifiera de viktigaste vetenskapliga genombrotten och omvandla dessa till kliniska applikationer för patienter inom många olika cancertyper. Genom att samverka med akademiska institutioner, enskilda forskare, forskningsgrupper, myndigheter och licenspartners strävar Pfizer Oncology efter att bota eller kontrollera cancer med våra banbrytande läkemedel. Pfizer Oncology vet att framgång inom onkologi inte enbart är ett resultat av de mediciner vi tillverkar, utan snarare av de meningsfulla partnerskap vi skapar för att ha en mer positiv påverkan på människors liv.

[1] The International Agency for Research on Cancer, the World Health Organization, GLOBOCAN 2008, Available at: http://globocan.iarc.fr/Pages/fact_sheets_cancer.aspx (select “Lung” from the drop-down menu). Accessed October 13, 2017.

2 Reade CA, Ganti AK. EGFR targeted therapy in non-small cell lung cancer: potential role of cetuximab. Biologics. 2009; 3: 215–224.

3 Yang P, Allen MS, Aubry MC, et al. Clinical features of 5,628 primary lung cancer patients: experience at Mayo Clinic from 1997 to 2003. Chest. 2005;128(1):452–462

4 American Cancer Society. Detailed Guide: Lung Cancer (Non-Small Cell). Available at: http://www.cancer.org/cancer/lungcancer-non-smallcell/detailedguide/non-small-cell-lung-cancer-survival-rates.Accessed October 13, 2017.

Som ett av världens ledande läkemedels-, egenvårds- och vaccinföretag vill vi på Pfizer bidra till att skapa fler år till livet och mer liv till åren. Vår vision i Sverige är att i samverkan upptäcka nya vägar för en världsledande svensk hälso- och sjukvård. Fokus för vår globala forskning och utveckling ligger inom områden där det finns ett stort behov av behandlingsalternativ t ex inom cancer, immunologi och inflammation, kardiovaskulära och metaboliska sjukdomar, neurovetenskap och smärta, sällsynta sjukdomar och vacciner. www.pfizer.se, www.pfizer.com och www.älskaattåldras.se