Skip to main content

De flesta skånska barn mår bra

Pressmeddelande   •   Maj 19, 2014 14:00 CEST

En ny barnhälsorapport visar att skånska barn överlag mår bra, men att det behövs ett ökat barnperspektiv i samhällsplaneringen. Bland annat är många förskolegårdar inte att betrakta som barnvänliga.

Föräldrar till barn i åldrarna 8 månader, 4 år och 12 år har fått svara på frågor om sitt barns hälsa och livsmiljö inför rapporten ”Barn, miljö och hälsa – en rapport från Skåne, Blekinge och Kronobergs län 2013”. 

– Nästan alla föräldrar tycker att deras barn mår bra eller ganska bra; det är alldeles tydligt. Bland de yngre barnen har fler föräldrar än förra mätningen svarat att deras barn mår ”mycket gott”, säger Kristina Jakobsson, verksamhetschef på Arbets- och miljömedicin i Lund, som varit ansvarig för arbetet med rapporten.

Många förskolor inte barnvänliga
Rapporten handlar om skånska barns miljö hemma, i skolan och på fritiden. Den tar upp buller, luftföroreningar och miljögifter, mat och motion, och barns exponering för vuxnas tobaksrökning. Även förskolor har undersökts. 

– Bara hälften av de 652 förskolorna i rapporten är byggda för att vara just förskolor. Och var fjärde förskola vill inte använda ordet ”barnvänlig” för att beskriva sin förskolegård, berättar Emilie Stroh, yrkes- och miljöhygieniker på Arbets- och miljömedicin. 

Ett exempel på att förskolornas gårdar inte alltid är barnvänliga, är bristen på lekplatser som ligger skyddade från solen. 

 – Malignt melanom är den snabbast ökande cancerformen idag, men också en cancerform som kan förebyggas genom försiktighet med stark solstrålning. Trots detta saknar drygt en tredjedel av alla förskolegårdar en skuggad lekplats, säger Emilie Stroh. 

Även buller är ett problemområde inom förskolan, och fler barn än tidigare upplever sig störda av buller från andra barn i förskola, skola och på fritidshem. 

– Utöver detta är barn lika exponerade som alla andra för trafikbuller, vilket innebär att barn kanske är den grupp i samhället som är allra mest utsatt för buller, säger Annelie Johansson, chef för miljöavdelningen på Länsstyrelsen Skåne. 

Åtgärder på kommunal nivå
För varje undersökt område föreslår rapporten åtgärder. De allra flesta problemen kan barnen eller deras föräldrar endast i begränsad omfattning påverka själva, och därför är det viktigt med ett tydligt barnperspektiv i samhällsplaneringen. 

– Det är förstås glädjande att de flesta barnen i Skåne mår bra, men det krävs ytterligare strukturella åtgärder som kan komma alla barn till del. Jag tänker främst på problemen med buller i skolmiljön och den bristande utevistelsen. Även det faktum att så många föräldrar med små barn röker är något vi måste jobba vidare med, tillsammans med föräldrarna som bär det yttersta ansvaret, säger Birgitta Södertun (KD), regionråd och ordförande i folkhälsoberedningen i Region Skåne.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Fakta om rapporten

Rapporten bygger på data från Barnens miljöhälsoenkät 2003 och 2011, flera andra enkätundersökningar som gjorts i södra Sverige, samt den första stora enkätundersökningen som gjorts om den fysiska miljön i förskolan. Den har även kompletterats med erfarenheterna från arbetet i Kommissionen för ett socialt hållbart Malmö. 

Rapporten har sammanställts vid Arbets- och miljömedicin i Lund, som ett led i det förebyggande uppdraget från landsting och län i Skåne, Blekinge, och Kronoberg.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Konferens om ”Barn, miljö och hälsa”
Välkommen till den konferens som anknyter till rapporten. Den hålls på Grand hotel i Lund den 22 maj kl. 13.00–16.30. Läs mer om programmet här: http://app.emarketeer.com/a/plink/row/38786877rClKpmyUAWRkTokn_2_141694.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kontaktpersoner 

Kristina Jakobsson, verksamhetschef, Region Skåne, Medicinsk service, Arbets- och miljömedicin 046-17 31 77, kristina.m.jakobsson@skane.se 

Emilie Stroh, yrkes- och miljöhygieniker, Region Skåne, Medicinsk service, Arbets- och miljömedicin
046-17 79 18, emelie.stroh@skane.se 

Susanne Dahlberg, tf chef, Miljö- och vattenstrategiska enheten, Länsstyrelsen Skåne
010-224 12 87, susanne.dahlberg@lansstyrelsen.se 

Birgitta Södertun (KD), regionråd och ordförande i folkhälsoberedningen, Region Skåne
0768-89 01 63, birgitta.sodertun@skane.se


Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne. Region Skåne har cirka 32 000 anställda och omsätter cirka 38 miljarder kronor (2013).Region Skånes högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs av invånarna i Skåne.