Skip to main content

Positivt om forskningsfusk

Pressmeddelande   •   Aug 22, 2017 10:16 CEST

För hälso- och sjukvårdens bästa måste vi värna om en medicinsk forskning av högsta kvalitet

Läkaresällskapet ställer sig i sitt remissvar bakom förslagen i Oredlighetsutredningens betänkande Ny ordning för att främja god sed och hantera oredlighet i forskning (SOU 2017:10).

– Det är mycket tillfredsställande att regeringen har tillsatt den här utredningen, betänkandet utgör ett gediget och grundligt arbete med viktiga förslag, säger Stefan Lindgren, Läkaresällskapets ordförande. Det är vår förhoppning att regeringen nu också skyndsamt genomför huvuddelen av förslagen.

Läkaresällskapet ser fördelar med utredningens förhållandevis snäva definition av oredlighet i forskning, ”allvarliga avvikelser från god forskningssed i form av fabricering, förfalskning eller plagiering som begås uppsåtligen eller av grov oaktsamhet vid planering, genomförande eller rapportering av forskning”. Med en bredare definition finns det en uppenbar risk att tolkningen av oredlighet förändras över tid eller speglar mer subjektiva uppfattningar bland nämndens ledamöter.

Läkaresällskapet är mycket positivt till förslaget att inrätta en särskild myndighet, Oredlighetsnämnden, för att hantera oredlighetsfrågor men anser att regeringen bör överväga en starkare organisationsform än nämndmyndighet. Läkaresällskapet har dock inga invändningar mot att Oredlighetsnämnden placeras vid Vetenskapsrådet.

– Även om myndigheten som forskningsfinansiär skulle kunna ha ett jävsförhållande till forskare och forskningsutförare bedömer vi den risken som liten, säger Mats Ulfendahl, ordförande i Läkaresällskapets forskningsdelegation och tidigare huvudsekreterare för Vetenskapsrådet. Men vi understryker i vårt svar, fortsätter Mats Ulfendahl, behovet av att Oredlighetsnämnden får en självständig ställning till Vetenskapsrådet och själv säkerställer den vetenskapliga kompetensen. 

Mer tveksamt är Läkaresällskapet till utredningens slutsats att forskning som utförs av studenter ska undantas granskning. 

– En väsentlig del av studentarbeten har forskningsanknytning och kan publiceras eller ligga till grund för fortsatt forskning, säger Stefan Lindgren. De sker under handledning av personal som är disputerad eller under forskarutbildning och det finns ingen anledning att undanta studentarbeten från systemet, avslutar han. 

Läkaresällskapet betonar i remissvaret vikten av att regeringen avsätter tillräckliga resurser som tar hänsyn till Oredlighetsnämndens omfattande uppdrag, omvärldsbevakning, kunskapsspridning och sammanställning av en årlig rapport.

Läkaresällskapets remissvar finns på http://www.sls.se/om-oss/remisser/remissvar/

Svenska Läkaresällskapet är läkarkårens oberoende vetenskapliga och professionella organisation och arbetar för en förbättrad hälsa och sjukvård i samhället. Vi är en politiskt och fackligt obunden ideell förening med cirka 10 500 medlemmar. Vi arrangerar konferenser, seminarier och debatter och stödjer medicinsk forskning. Mer information hittar du på www.sls.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy