Skip to main content

Hur mår laken 2015?

Pressmeddelande   •   Mar 11, 2015 15:21 CET

Den 28 april publicerar ArtDatabanken Rödlista 2015. Men redan nu har du möjlighet att tjuvkika på några av våra 4 274 rödlistade arter. Redan idag kan du läsa om hur det går för fiskarten lake och varje dag fram tills vi släpper Rödlista 2015 presenterar vi en ny exempelart på ArtDatabankens webbplats.

En rödlista är en redovisning av arters risk att dö ut från ett område, t.ex. ett land. ArtDatabanken vid Sveriges lantbruksuniversitet SLU tar vart femte år fram Sveriges rödlista som publiceras efter godkännande av Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten. Rödlistade arter i Sverige 2015 är den fjärde svenska rödlistan som baseras på de internationellt vedertagna kriterierna från Internationella Naturvårdsunionen (IUCN). En art rödlistas helt oberoende av om det finns speciella bevarandeskäl eller om arten i fråga omfattas av lagstiftning, konventioner eller speciella affektionsvärden. Kriterierna syftar enbart till att så objektivt som möjligt bedöma risken att arten dör ut från ett givet område, i det här fallet Sverige.

Rödlista 2015 publiceras den 28 april

Nästa rödlista offentliggörs den 28 april 2015 och publiceras dels som bok, dels i ArtDatabankens sökverktyg. En nyhet i 2015 års rödlista är att boken kommer att vara i fickformat och främst innehålla själva rödlistan, medan fördjupade analyser av rödlistningsresultaten och olika klassningar av arterna kommer att publiceras på webben. I 2015 års version av rödlistan kommer även de småarter av kärlväxterna som bedömts (daggkåpor, björnbär, maskrosor och hökfibblor) presenteras i boken Vad är rödlistning?

Varför rödlistar vi?

Rödlistan är en viktig barometer för tillståndet för Sveriges arter och kan användas för att följa upp de svenska miljömålen och internationella överenskommelser. Inom FN:s konvention för biologisk mångfald har Sverige åtagit sig att bevara och nyttja den biologiska mångfalden på ett hållbart sätt. Värdefull natur ska skyddas och åtgärdsprogram tas fram för att bevara våra mest hotade arter. I Sveriges miljömål för ett rikt växt- och djurliv ingår också bland annat att statusen för naturligt förekommande arter och naturtyper i Sverige ska vara gynnsam. För att nå dessa mål krävs att situationen för hotade arter förbättras, och rödlistan kan användas som ett mått för att utvärdera detta.

Rödlistan fungerar också som ett viktigt verktyg vid planering av naturvårdsåtgärder och miljökonsekvensbeskrivningar. Vid prioriteringar av naturvårdsinsatser bör även andra faktorer vägas in, t.ex. artens globala eller europeiska hotsituation, andel av populationen i Sverige och möjlighet att påverka hoten mot arten.

Läs om lake och kommande exempelarter på :

http://www.slu.se/sv/centrumbildningar-och-projekt/artdatabanken/naturvardsuppdrag/om_rodlistan/exempelarter/exempelart_lake/

Mer information

Cecilia Nordström
ArtDatabanken
Sveriges lantbruksuniversitet

018-67 24 41; 072-203 29 67

cecilia.nordstrom@slu.se

SLU:s vision: SLU är ett universitet i världsklass inom livs- och miljövetenskaper.