Skip to main content

Taggar

Senaste nytt

Boverket och Energimyndigheten ska ta fram ny renoveringsstrategi

Boverket och Energimyndigheten ska ta fram ny renoveringsstrategi

Pressmeddelanden   •   Feb 21, 2019 18:01 CET

​Regeringen har gett Boverket och Energimyndigheten i uppdrag att ta fram ett förslag till en ny renoveringsstrategi för det svenska byggnadsbeståndet. Det är ett viktigt arbete för att uppnå riksdagens mål om fossilfrihet till 2045. För att lyckas måste fler vinster identifieras vid renovering av byggnadsbeståndet än enbart de rent energi- och klimatmässiga vinsterna.

Swedisol efterfrågar större fokus på byggmaterialens livslängd

Swedisol efterfrågar större fokus på byggmaterialens livslängd

Pressmeddelanden   •   Feb 18, 2019 17:58 CET

Boverkets föreslår i en rapport metod och regler för att redovisa byggnaders klimatpåverkan med beaktande av ett livscykelperspektiv. Swedisol anser att det behövs större fokus på byggmaterialens livslängd för att minska byggsektorns klimat- och miljöpåverkan. Utvärderingar av mineralull över 20-50 år visar att mineralull bibehåller sina tekniska egenskaper över lång tid.

Swedisol byter utseende

Swedisol byter utseende

Pressmeddelanden   •   Feb 12, 2019 18:15 CET

Nu byter branschorganisationen Swedisol logotyp. Den tidigare blåvita logotypen byts ut till en variant där det blåa istället kompletteras med en varm gul nyans. Den nya logotypen har sloganen ”Branschorganisationen för god isolering”. God isolering är ett begrepp som omfattar sju viktiga egenskaper för isoleringsmaterial bland annat säker att använda, livslängd, brandsäker och återvinningsbar.

Energikrav på byggnader kan strida mot klimatlagen

Energikrav på byggnader kan strida mot klimatlagen

Nyheter   •   Jan 09, 2019 07:25 CET

Nuvarande förslag till byggregler leder till att nya byggnader inte blir tillräckligt energieffektiva. Vi behöver styra mot mycket energieffektivare byggnader för att nå Sveriges klimat- och energipolitiska mål, men det verkar inte som att regeringen och Boverket hörsammat detta. Det Klimatpolitiska rådet bör göra en oberoende bedömning av de kommande förslagen under 2019.

Brandskyddet i Sverige måste stärkas

Brandskyddet i Sverige måste stärkas

Blogginlägg   •   Nov 15, 2018 23:50 CET

I Sverige har vi årligen cirka 20 000 bränder med cirka 100 dödade och 1000 skadade. De mätbara samhällskostnaderna för bränder uppgår till minst 6 miljarder kronor per år. Dessutom har bränder en negativ inverkan på byggnadsbeståndets hållbarhet. Det behövs en skärpning i Plan- och byggförordningen för att förhindra eller begränsa skador vid brand.

Ny undersökning: Bara 1 av 10 fastighetsägare prioriterar brandsäkerhet

Ny undersökning: Bara 1 av 10 fastighetsägare prioriterar brandsäkerhet

Pressmeddelanden   •   Okt 22, 2018 13:00 CEST

Bara 1 av 10 privata fastighetsägare anser att brandsäkerhet är viktigast vid val av isolering. Allra viktigast är materialets isoleringsförmåga, men även priset väger tyngre än brandsäkerheten. Det framgår av en rapport som Swedisol beställt av Industrifakta.

Finns det en plan för energieffektivisering?

Finns det en plan för energieffektivisering?

Blogginlägg   •   Okt 01, 2018 16:46 CEST

Bara under de kommande fyra åren beräknas 35 miljarder kronor investeras i ny vindkraft och fram till 2040 över 200 miljarder kronor. Men förvånansvärt lite uppmärksamhet ges till hur effektivisering av våra byggnader kan bidra. Staten skulle kunna bidra till energieffektivare hus med lägre effektbehov och därmed göra besparingar på t ex ombyggnaden av kraftnätet.

Energieffektiviseringen av bostäder går för långsamt

Energieffektiviseringen av bostäder går för långsamt

Pressmeddelanden   •   Maj 31, 2018 11:01 CEST

Mellan 2013 och 2016 har lägenheterna i Sverige minskat sin energianvändning med 5,8 procent. Det motsvarar cirka 0,8 megawattimme per lägenhet. Med den takten kommer Sveriges lägenheter att nå energieffektiviseringsmålet först 2040, tio år för sent.

Energieffektivisering måste vara syftet med energikrav på byggnader

Energieffektivisering måste vara syftet med energikrav på byggnader

Nyheter   •   Maj 23, 2018 12:04 CEST

Vi vill vara tydliga med att Jonassons visioner om plusenergihus inte är någonting som vi argumenterar emot. Vår kritik handlar om att Boverket vill ge incitament att räkna bort egenproducerad energi på bekostnad av energieffektivisering, när vi i själva verket måste göra båda delarna.

Swedisol stämmer Hunton Fiber för otillbörlig marknadsföring

Swedisol stämmer Hunton Fiber för otillbörlig marknadsföring

Pressmeddelanden   •   Maj 15, 2018 15:27 CEST

Swedisol lämnade på måndagen in en stämningsansökan mot Hunton Fiber till Patent- och marknadsdomstolen. Hunton Fiber förmedlar bland annat en felaktig bild av att deras träfiberisolering är mer klimatsmart och ger ett säkrare brandskydd än konkurrenternas. Det gör marknadsföringen vilseledande, något som Swedisol arbetar för att motverka.

Boverkets nya byggregler missar klimat- och energimål

Boverkets nya byggregler missar klimat- och energimål

Pressmeddelanden   •   Maj 11, 2018 12:06 CEST

I dag går remisstiden ut för Boverkets förslag till nya byggregler. Enligt förslaget ska man kunna vikta den faktiska energianvändningen olika beroende på vilket energislag som används för att värma upp byggnaden. I sitt remissvar vill Swedisol nu att Boverket skärper kraven gällande energieffektivitet i sina byggregler, oavsett energikälla.

Boverkets nya byggregler missar klimat- och energimål

Boverkets nya byggregler missar klimat- och energimål

Nyheter   •   Maj 09, 2018 16:28 CEST

För att nå klimat- och energimålen och följa klimatlagen måste Boverket i de nya byggreglerna fokusera på byggnaders verkliga energieffektivitet, oavsett vilket energislag som används. Ju mindre energi våra byggnader använder, desto mer förnybar energi finns tillgänglig till andra sektorer. Trots det kom Boverket nyligen med förslag till nya byggregler som riskerar att dra i motsatt riktning.

Se helheten – välj god isolering

Se helheten – välj god isolering

Nyheter   •   Apr 25, 2018 10:41 CEST

Att minska energianvändningen för att undvika negativ klimatpåverkan är en ödesfråga. Men vi måste kunna hålla flera tankar i huvudet samtidigt. De isoleringsmaterial som lever upp till Swedisols syn på säkerhet, ljudisolering, livslängd, värmeisolering, fuktsäkerhet, återvinningsbarhet och brandsäkerhet kallar vi för ”god isolering”.

Swedisol medverkar i en film om hur isolering kan bli värdehöjande

Swedisol medverkar i en film om hur isolering kan bli värdehöjande

Nyheter   •   Apr 15, 2018 23:51 CEST

Vi har aldrig haft så många bostäder att underhålla som nu i Sverige. Kraven på boendekvalitet och energianvändning ser annorlunda ut idag jämfört med tidigare. Samtidigt är 800 000 bostäder i behov av renovering. För många föreningar och fastighetsägare kan det innebära en bra möjlighet att kombinera renoverings-kostnaden med en värdehöjande investering som exempelvis isolering.

Boverket ser utrymme för högre energikrav – men beaktar inte klimatfrågan

Boverket ser utrymme för högre energikrav – men beaktar inte klimatfrågan

Blogginlägg   •   Mar 12, 2018 10:18 CET

Boverket har gjort beräkningar och kommit fram till att det finns ett visst utrymme att skärpa dagens energikrav för nya byggnader. Om Boverket skulle lyfta blicken och börja ta in alternativkostnaderna för klimatförändringarna i sina beräkningar skulle man snabbt komma fram till att det finns en enorm samhällsekonomisk lönsamhet i att energieffektivisera det svenska byggnadsbeståndet.

Swedisol välkomnar Energimyndighetens sektorsstrategier

Swedisol välkomnar Energimyndighetens sektorsstrategier

Pressmeddelanden   •   Feb 02, 2018 10:38 CET

Energimyndighetens vision för arbetet med sektorsstrategier är att Sverige ska bli världsbäst på energieffektivisering. Arbetet med strategierna kommer att ske i nära samarbete med branschaktörer och förutsätter stort engagemang från näringslivet. Swedisol välkomnar att såväl byggbranschen, Fossilfritt Sverige, EU, Boverket och kommittén för modernare byggregler involveras starkt i arbetet

Ignorera inte de tekniska installationerna

Ignorera inte de tekniska installationerna

Blogginlägg   •   Jan 29, 2018 14:19 CET

Det blir snabbt stora mängder värme som går till spillo om vi inte ser till att isolera tekniska installationer rätt. Det är hög tid att vi inte bara ser teknisk isolering som ett medel för att nå energieffektiviseringsmålet, utan som en ekonomisk investering. Här finns stora pengar att spara.

Energieffektivisering avgörande enligt nytt betänkande till bostadsministern

Energieffektivisering avgörande enligt nytt betänkande till bostadsministern

Pressmeddelanden   •   Dec 20, 2017 14:23 CET

​Det nya betänkandet ”Effektivare energianvändning” innehåller konkreta förslag och åtgärder för att minska energianvändningen i befintliga flerbostadshus och skollokaler. Det välkomnas av Swedisol, som samtidigt efterfrågar en analys av alternativkostnaderna om byggnadsbeståndets klimatutsläpp inte minskar.

Principen ”energieffektivisering först” måste segra

Principen ”energieffektivisering först” måste segra

Blogginlägg   •   Dec 06, 2017 16:13 CET

Kommissionen har haft en princip om ”energieffektivisering först” vilket innebär att energibehovet bör minskas så långt som möjligt innan de återstående energibehoven levereras av förnybara energikällor. Denna princip är nödvändig om vi ska klara våra åtaganden för ett hållbart samhälle.

”EU lägger krokben för energiomställningen”

”EU lägger krokben för energiomställningen”

Nyheter   •   Nov 27, 2017 12:02 CET

Om EU-parlamentet i morgon röstar för en uppdatering av EU:s direktiv om energieffektivisering kommer byggnader som använder mycket förnybar el att räknas som mer energieffektiva än de egentligen är. Det riskerar hela omställningen till förnybar energi. Nu måste regeringen och Sveriges 20 Europaparlamentariker ta sitt ansvar, skriver vd:arna Mats Björs och Lotta Bångens.