Skip to main content

Kommunens service till företag ska mätas

Pressmeddelande   •   Feb 27, 2013 09:44 CET

Umeå kommun ansluter sig till Sveriges Kommuner och Landstings servicemätning av kommunernas myndighetsutövning gentemot företag. Nästan 200 kommuner deltar i årets undersökning, och i Umeå ska omkring 700 företagare tillfrågas.

– Vi vill ha en återkoppling på vad företagarna som varit i kontakt med oss tycker om servicen. Genom undersökningen kommer vi att få besked från företagarna om vad de är nöjda med och vad de tycker vi behöver bli bättre på, berättar Roland Carlsson, näringslivschef vid Umeå kommun.
En bra företagsservice är av största vikt för kommunen.
– Om företagen trivs och är framgångsrika här skapas fler arbetstillfällen. Umeå ska vara en kommun där både företag och invånare kan utvecklas och växa.

Andra året
Det är andra gången som SKL genomför undersökningen Insikt. År 2011 gav företagarna kommunerna godkänt i betyg, men variationerna var stora. Det fanns kommuner som fick bra betyg, men också kommuner som behöver bli bättre.
– Det är viktigt att företagarna tar sig tid att besvara enkäten. Ju högre svarsfrekvens, desto bättre kvalitet för undersökningen. Resultaten kommer att utgöra ett värdefullt underlag för kommunerna i deras arbete för en effektivare myndighetsutövning gentemot företagare, säger Jan Torége, ansvarig för mätningen på SKL.

Olika serviceområden
En enkät skickas ut till företagare som under 2012 varit i kontakt med en eller flera kommuner inom fem myndighetsområden: brandtillsyn, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd och serveringstillstånd.
Varje myndighetsområde betygsätts utifrån sex serviceområden; information, tillgänglighet, kompetens, bemötande, rättssäkerhet och effektivitet. Över 60 000 företag i Sverige kommer att få möjlighet att svara på enkäten och resultaten beräknas vara klara i september.
Skillnaden mellan denna mätning och andra företagsklimatundersökningar är flera. Dels behandlar mätningen bara en del av företagsklimatet som kommunerna själva rår över. Dels är det enbart företagare som varit i kontakt med kommunen som besvarar enkäten.

Mer information:

Mikael Öhlund
stadsdirektör
Umeå kommun
090-16 11 59
070-579 00 01
mikael.ohlund@umea.se

Roland Carlsson
näringslivschef
Umeå kommun
090-16 32 10
070-578 65 50
roland.carlsson@umea.se

Jan Torége
utredare
Sveriges Kommuner och Landsting
08-452 78 89
jan.torege@skl.se