Skip to main content

Motion om elevhälsogaranti avslås

Pressmeddelande   •   Sep 25, 2014 12:26 CEST

Kristdemokraterna har i en motion till kommunfullmäktige föreslagit att en elevhälsogaranti införs i Umeå kommun. För- och grundskolenämnden avslår motionen i sitt yttrande eftersom elevhälsan följer sitt uppdrag som regleras i den nya skollagen.

Utifrån elevhälsans uppdrag, enligt Skollag och andra föreskrifter, är förebyggande hälsofrämjande insatserna i stort fokus snarare än hälso- och sjukvårdsrelaterade besvär. Alla rektorer har ett elevhälsoteam knutet till sin skola där skolkurator, skolpsykolog, skolläkare, skolsköterska och specialpedagog/speciallärare ingår och som både skolledare, lärare och elev kan komma i kontakt med.

Elevhälsan arbetar med att utreda och sätta in insatser för att undanröja hinder för lärande, utveckling och hälsa. Målet är att skapa en så positiv lärandesituation som möjligt för eleven. I det ingår även samverkan med landstinget om det behövs för att garantera att eleven får den insats som krävs. Umeå kommun har tidigare sökt de riktade stadsbidraget för att få ännu mer pengar till elevhälsa men nekades bidrag eftersom den redan är väl utbyggd i Umeå kommun.

- Det som KD vill i sin motion är att utreda en garanti som ger eleven rätt att inom ett dygn få kontakt med personal som kan möta elevens behov. Det anser vi är mycket bra för att tydliggöra skyldigheter och rättigheter och vara en grund för hur elevhälsa ska vara organiserad, säger Peter Sedlacek (FP), vice ordförande i för- och grundskolenämnden.

- Elevhälsan har ett väldigt tydligt uppdrag med fokus på elevers lärande och det får inte sammanblandas med primärvårdens uppdrag. Med det inte sagt att samverkan är viktigt och sker för att stödja med rätt insatser. Jag ser ingen anledning att utreda elevhälsan när den är väl fungerande, säger Margareta Rönngren, ordförande i nämnden.

Ärendet går nu vidare till Kommunfullmäktige för beslut.

Mer information:
Margareta Rönngren (S)
Ordförande
För- och grundskolenämnden
070-573 84 83

Peter Sedlacek (FP)
1:e vice ordförande
För- och grundskolenämnden
070-211 43 16