Skip to main content

Psykisk hälsa bland unga kan förbättras

Pressmeddelande   •   Maj 08, 2014 11:34 CEST

De allra flesta unga i Umeå kommun upplever att de bestämmer över sitt liv och sin vardag och är trygga i sitt bostadsområde. Det finns också resultat bland ungas psykiska hälsa och fysisk aktivitet, främst bland tjejer, som kräver ökad medvetenhet och samverkan mellan hem, skola och fritid. Det visar resultatet av Unga14, en stor folkhälsoundersökning bland ca 5 500 unga i 13-18 års ålder i Umeå kommun.

Psykisk hälsa är ett nytt område i Unga14 där frågor ställs bland annat om stress, sömn, huvudvärk, utseende, motion och tillit till någon vuxen. Bland dessa frågeområden är tjejer mer stressade varje vecka, har oftare magont och är mindre nöjda med sina kroppar. Bland dessa är det vanligt att hoppa över frukost och lunch och känner sig mer trötta än de som äter på morgonen. Över 60 % svarar att de deltar i fritidsaktiviteter med andra, av de som inte deltar är det dubbelt så många som kommer från ett land utanför Europa. Däremot rör sig ungdomar mindre med stigande ålder och det rekommenderade en timme per dag.

600 av de svarande anger att de är osäkra om de har en funktionsnedsättning och bland dessa är resultaten sämre än bland ungdomar med eller utan funktionsnedsättning. Generellt sett mår unga som uppgett annan könstillhörighet (200 svarande) mycket sämre än andra killar och tjejer.

- Frågor om psykisk hälsa är basen för ungas välmående där vuxna i ungdomarnas närhet har ett stort ansvar att vara uppmärksamma och delaktiga. Generellt sett har ungdomar som lever med båda sina föräldrar något positivare resultat än ungdomar i andra familjekonstellationer, säger Camilla Tunell, ordförande i arbetet med Unga-enkäten.

Ungdomar i Umeå kommun känner att de kan bestämma över sitt liv, sin vardag och fritid till mycket stor del, däremot inte i skolan. Samtidigt anser de flesta att man lär sig viktiga saker i skolan och att man känner respekt för varandra, både klasskamrater och vuxna i skolan. Hälften är nöjda med sina skolresultat och många fler tjejer än killar känner att de inte hinner med skolarbetet, och allt mer på gymnasienivå.

Ungdomar upplever att de känner sig trygga i hemmet, i sitt bostadsområde och i skolan. Otrygghet speglas i svaren om att gå hem ensam på kvällen. De flesta känner sig trygga på nätet med det är tre gånger så vanligt att tjejer känner sig otrygga i jämförelse med killar, 18 % av tjejerna och 5 % av killarna har någon gång fått obehagliga sexuella förslag på telefon eller internet.

Närmare 20 % av ungdomarna uppger att de någon gång utsatts för nedvärderande eller kränkande behandling det senaste året. Siffran är låg för de som uppger att de utsatts vid upprepade tillfällen. Det är dubbelt så stor risk att man inte känner sig respekterad om man har en annan könstillhörighet. Anmärkningsvärt är att många ungdomar inte känner till skolans ställningstagande mot kränkning och mobbning där vanligast är att de som början årkurs 7 och år 1 på gymnasiet är mest ovetande.

De flesta röker eller snusar inte men bland de som röker är det vanligare bland tjejer medan snus är vanligare bland killar. Andelen som dricker alkohol någon gång i månaden eller oftare stiger mycket kraftigt från 13-18 års ålder, från några få procent till omkring 60 %. Andelen samvarierar mycket väl med föräldrarnas tillåtelse av alkoholkonsumtion. Få ungdomar använder droger men ungefär 80 ungdomar uppger att de har använt narkotika den senaste månaden, vanligast är marijuana och hasch. Spicedroger är vanligare bland 13-15 åringar än äldre.

Fakta:
Unga14-enkäten genomförs vartannat år av Umeå kommun och riktar sig till alla ungdomar mellan 13-18 år. Syftet med undersökningen är att beskriva hur ungdomar i Umeå kommun mår. Den fyller också en viktig demokratisk funktion där den ger unga möjligheter att uttrycka hur de upplever skola och vardag utifrån många olika perspektiv samt ger den politiska nivån ett viktigt beslutsunderlag för att följa upp Kommunfullmäktiges folkhälsomål. Svarsfrekvensen för 2014 var hög, 79 %. Frågorna har i år omarbetats och innebär därför att jämförelser bakåt i tiden med Unga 2010 och även tidigare år inte är möjliga.

Mer information om Unga14-enkäten:
Rapporten finns att hämta på direktadress: www.umea.se/unga14
Mer information om folkhälsoarbete: www.umea.se/folkhalsa

Camilla Tunell
Ordförande i styrgrupp för unga-enkäten
070-330 50 15

Peter Thuresson
Huvudansvarig för rapporten
070-265 03 35

Seth Åberg
Samverkan lokala förebyggande råd
070-253 58 15