Gå videre til innhold
Å vokse i antall ansatte vil kreve mye av oss alle. Det må utdannes flere, raskt!
Å vokse i antall ansatte vil kreve mye av oss alle. Det må utdannes flere, raskt!

Nyhet -

BFO om Forsvarssjefens fagmilitært råd - det er bare ett alternativ!

Det fagmilitære rådet (FMR) er meget tydelig. Vi har behov for et styrket Forsvar for å møte våre nasjonale behov og bidra tilstrekkelig inn i NATO. Dagens Forsvar som er et resultat av mange års nedbygging har ikke tilstrekkelig kapasitet. Beskrivelsen som er gitt i rådet er ikke til å ta feil av, en rask oppbygging er påkrevd og det vil kreve mye på mange områder.

Inneværende langtidsplan har snudd en fallende trend, men den har samtidig vist at selv en økonomisk opptrapping ikke har vært tilstrekkelig til å bygge et troverdig nasjonalt Forsvar, med god utholdenhet og tilstrekkelig reaksjonsevne. Dette kommer klart fram i det fagmilitære rådet.

Forsvarsjefen gir en nøktern og presis beskrivelse av nå situasjonen i Forsvaret. En situasjon som er preget av for lav bemanning, for mye belastning på mange avdelinger og meget lav utholdenhet.

Han mener også at det i dag har for lav kapasitet på støtteavdelinger og innen stab og ledelse. Dette går utover operativ evne.

BFO mener rådet gir gode forslag til hvordan en skal møte utfordringene nasjonalt og bidra godt inn i NATO.Det er liten tvil om at det foreslåtte alternativet (A) må være retningen som tas videre. Her finnes det få kompromisser som løser oppgavene.

Det er særlig bekymringsverdige forhold som er knyttet til personellsituasjonene i dagens struktur. Dette er krevende å bygge raskt og det er en meget stor jobb å øke i retningen som beskrives. Dagens situasjon med stor avgang av unge ansatte må snus raskt. I tillegg må utdanningen som er reformert ned til et minimum gjenoppbygges. Samtidig som rådet foreslår å bygge opp med flere tusen ansatte vil store årskull med meget god kompetanse og innsikt gå av med pensjon de neste årene. Dette er et regnestykke som ikke går opp.

BFO mener:

  • Personell økning må på plass raskt særlig innen offiserer og befal
  • Kompetanse miljøer som våpenskoler og tilsvarende må bygges opp og bli mer robuste
  • Vi må stanse personellflukten spesielt blant de unge
  • Effektivisering som påvirker personellstrukturen må vurderes nøye og bør utsettes

Referanser:

  • Temahefte, flere ansatte – ta vare på de vi har

Related links

Emner

Tags


BFO er Norges største tjenestemannsorganisasjon for militært personell. Ca 10.400 medlemmer totalt gjør BFO til den nest største organisasjon i Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund Stat. BFO er partipolitisk uavhengig, og har medlemmer i alle aldre og gradsnivåer. BFO har en demokratisk struktur, bygget på lokal tilstedeværelse gjennom mer enn 50 lokalforeninger i 5 regioner, kombinert med en ressurssterk sentral administrasjon. Som arbeidstakerorganisasjon er BFO opptatt av hva vi oppnår i arbeidet med å ivareta medlemmenes økonomiske og sosiale rettigheter.

Pressekontakt

Mariell Halstensen

Mariell Halstensen

Pressekontakt Kommunikasjonsrådgiver Kommunikasjon, web, sosiale medier 93804855
Jens Jahren

Jens Jahren

Pressekontakt Leder Forsvarspolitikk, Befalets Fellesorganisasjon 93005202
Rune Rudberg

Rune Rudberg

Pressekontakt Nestleder Forsvarspolitikk, Befalets Fellesorganisasjon 93420377
Viggo Holm

Viggo Holm

Pressekontakt Leder Kommunikasjonsavdelingen 40036653

Relaterte nyheter

Relaterte events