Pressemelding -

Trusler hører ikke hjemme i vår samfunnsdebatt

Det kan ikke forsvares at politikere og deres familie blir utsatt for trusler som følge av politiske synspunkter. Ekstreme ytringer fra enkeltpersoner skal heller ikke få karakterisere en hel samfunnssektor, representert av organisasjoner som har en faglig og demokratisk holdning til debatten.

Nylig har vi og resten av Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon (NNH), blitt kjent med at stortingsrepresentant Sveinung Stensland (H) og hans familie ble truet på livet i desember i fjor. Dette er en ondsinnet og tilsiktet hendelse, og fullstendig uakseptabelt som uttrykksform i et demokratisk samfunn. NNH tar sterk avstand fra slike holdninger. Vi oppfordrer resten av samfunnet til å gjøre det samme.

Stensland er langt fra den eneste politikeren, enten på høyre eller venstresiden i norsk politikk, som har blitt rammet av trusler på grunn av saker man har stått i bresjen for. Politikk skal skape samfunnsdebatt og engasjement, men debatten skal alltid bygge på demokratisk frihet, konstruktiv kritikk, dokumenterte uttalelser og gode etiske holdninger. I mediene, og på sosiale plattformer, ser vi dessverre en rekke eksempler på det motsatte. Både fra folk som går til angrep på politikere, og politikere som angriper hverandre.

Politikerne som forbilde

Politikerne bør være et forbilde i samfunnsdebatten, og verne om faglige og etiske verdier. Men er det alltid slik?

I sin rolle som helsepolitisk talsperson for Høyre, og i sin iver etter å fronte innføring av merverdiavgift på alternativ behandling, har Stensland bidratt til neglisjering av yrkesgrupper og generalisering av en hel bransje. Han har kommet med en rekke uttalelser som fremstiller komplementær og alternativ medisin (KAM) som utelukkende useriøs. Dette er stikk i strid med Verdens helseorganisasjons strategier og anbefalinger om å tilrettelegge for videreutvikling av KAM og den naturterapeutiske behandlingstradisjonen. NNH og andre organisasjoner har tidligere rettet konstruktiv kritikk mot hans uttalelser, som har rammet et stort og seriøst fagmiljø. Høyt utdannede terapeuter, organisasjoner, studenter, utdanningsinstitusjoner og forskningsmiljøer er bevisst satt i et dårlig lys.

Vi som skriver denne kronikken har begge vært medlemmer i Høyre, partiet som Stensland også representerer. Etter en lang fartstid som lokale Høyrepolitikere, valgte vi i desember i fjor å melde oss ut av partiet. Nettopp fordi vi mener Høyre sentralt viser en holdning til demokratiske prosesser, debattkultur og kommunikasjonsetikk som vi ikke kan stå for. Stensland er ikke alene om slike holdninger. NNH som organisasjon har også mottatt eposter fra en annen stortingsrepresentant fra Høyre. Holdningen og språkbruken vedkommende benytter seg av er aggressiv, stygg og truende – en fullstendig uakseptabel måte å kommunisere på for en stortingsrepresentant. NNH fremla de aktuelle epostene for Stortingets presidentskap og fikk et godt og saklig svar fra daværende stortingspresident.

Dialog

Stensland, som har en farmasøytisk bakgrunn, har ved flere anledninger de siste årene vært invitert til å møte naturterapeutiske organisasjoner for en konstruktiv dialog. Dette har han ikke respondert på. Derimot har han vært flink til å fremme sitt politiske syn i ulike medier. Man kan spørre seg om han er mer komfortabel med å møte en journalist enn de involverte fagmiljø i en sak han selv har tatt initiativ for. Det er nettopp gjennom mediene vi har blitt kjent med hva Stensland mener om vårt fagområde.

Videre er vi også bekymret over holdningen Stensland visert til faglige utredninger som danner grunnlaget for en politisk beslutning. Under en debatt 25.04.2018 på NRK Dagsnytt 18, annonserte Stensland at han skal jobbe for å innføre 25 prosent merverdiavgift for pasienter som benytter alternative og komplementære behandlingsmetoder. Hans syn var at Stortinget ikke trengte noen utredninger for å fatte en beslutning i saken. Hans begrunnelse var at «det er nok utredninger på Stortinget». Stortinget viste derimot en helt annen respekt for utredninger. Et flertall av opposisjonspartiene og Fremskrittspartiet vedtok 15. desember i fjor at det skal gjennomføres en utredning i den aktuelle saken.

Vi mener slike holdninger som den vi ser hos Stensland, blir en barriere for konstruktiv samfunnsdebatt. Stensland har rettet kritikk mot aktører som opererer «under radaren», som vi også leser om i mediene. Slike aktører representerer ikke alternativ eller komplementær behandling som bransje eller samfunnssektor, og har ingen forbindelse med NNH.

Som utøverorganisasjon har NNH i alle år jobbet nettopp for å styrke pasientsikkerheten, og kjempe mot aktører som er en fare for pasienten. Å sette utøvere av komplementær og alternativ medisin og useriøse aktører i samme bås, vitner om et unyansert politisk syn og dårlig dømmekraft. Dette kan bidra til at det fattes gale politiske beslutninger. Som helsepolitiker burde Stensland vise vilje til å møte fagmiljøene, og gjøre seg kjent med deres erfaringer på fagområdet før han gjør opp sine egne meninger og presenterer disse i det offentlige rom.

Den gode debatten

Demokratiet krever en åpen, bred og grundig debatt der alle blir hørt. Det er gjennom dette de folkevalgte kan identifisere de reelle utfordringene, og finne de gode løsningene. Hva kan så vi som samfunn gjøre, og hva kan politikerne gjøre for å bidra til den gode samfunnsdebatten?

Vi har alle et ansvar for å hindre at destruktive og farlige holdninger får plass i samfunnet. Da må vi også ha nulltoleranse for holdninger og påstander som undergraver en saklig og faglig bevisst debatt. Når slike grenser overskrides, må politi og myndigheter varsles.

Politikerne har en viktig oppgave i å bidra til en sunn debatt om viktige samfunnsspørsmål. Da må uttalelser og beslutninger bygge på faglige utredninger og fakta, og mindre på retoriske medieutspill. Politikere må også være et forbilde for høy etisk holdning i kommunikasjonen med andre.

Stensland bidro ikke i denne saken til at faglige synspunkter fikk lov til å dominere debatten. Dette forsvarer likevel ikke at Stensland og hans familie har blitt utsatt for trusler som følge av hans politiske synspunkter. Slik skal det ikke være i norsk offentlig debatt!

Ekstreme ytringer fra enkeltpersoner skal heller ikke få karakterisere en hel samfunnssektor, representert av organisasjoner som har en faglig og demokratisk holdning til debatten.

Av Lidia Ivanova Myhre, generalsekretær i Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon, og Anne-Mette Eriksen Hjemaas, nestleder i NNHs sentralstyre


Lidia Ivanova Myhre er utdannet ved Handelshøyskolen BI med mastergrad i sikkerhetsledelse og kulturforståelse. Hun er opptatt av hvordan negative holdninger og kommunikasjon påvirker samfunnet.

Anne-Mette Eriksen Hjemaas er utdannet naturterapeut med over 30 års erfaring. I tillegg til egen praksis, underviser hun i fysisk aktivitet og svømming og har bred erfaring med organisasjonsarbeid.

Begge har vært aktive i lokalpolitikken gjennom flere lokalpolitiske verv.


Emner

  • Helseorganisasjoner

Kategorier

  • høyre
  • regjeringen
  • helsepolitikk

Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjons visjon er at alle innbyggere, uavhengig av geografi og økonomi, får tilgang til et trygt naturmedisinsk tilbud både innenfor helseinstitusjoner, bedriftshelsetjenester, helsefremmende institusjoner og i privat praksis.

Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjons formål er å være den øverste utøvende og rådgivende fagorganisasjon for norske naturterapeuter, samt bidra til naturterapiers utbredelse og tilgjengelighet slik at det er til gavn for det enkelte individ ved å forebygge sykdom og fremme helse.

Kontakter

Lidia Ivanova Myhre

Pressekontakt Generalsekretær 46824840

John Petter Lindeland

Pressekontakt Styreleder 94890152

Relatert innhold