Gå direkt till innehåll

Ämnen: Ekonomipolitik

Svensk Sjöfart välkomnar förslag för att stärka sjöfartens konkurrenskraft

Svensk Sjöfart välkomnar förslag för att stärka sjöfartens konkurrenskraft

Utredningen som har haft i uppdrag att se över tonnage- och stämpelskatten har idag presenterat sina förslag. Svensk Sjöfart välkomnar regeringens tydliga ambition att stärka den svenska sjöfartens konkurrenskraft och att få fler svenskflaggade fartyg. Det är ett positivt steg att utredningen föreslår ett avskaffande av stämpelskatten, det bidrar till att öka attraktiviteten för att registrera fa

Svensk Sjöfart tillstyrker Sjöfartsverkets förslag om implementering av klimatkompensationen

Svensk Sjöfart tillstyrker Sjöfartsverkets förslag om implementering av klimatkompensationen

Farledsavgifterna är en central fråga för svensk konkurrenskraft och för den svenska handeln, samt för den svenska sjöfarten. Avgifterna påverkar såväl sjöfartens konkurrenskraft gentemot andra trafikslag som den svenska exportens konkurrenskraft. Föreningen Svensk Sjöfart tillstyrker därför Sjöfartsverkets förslag till implementering vad avser den klimatkompensation som regering och riksdag beslu

Svensk Sjöfart välkomnar regeringens satsningar på sjöfarten

Svensk Sjöfart välkomnar regeringens satsningar på sjöfarten

I regeringens budgetproposition presenteras två viktiga satsningar för sjöfarten. Inledningsvis slår regeringen fast investeringsplanen för Sjöfartsverket. Planen innehåller bl.a. investering i två nya isbrytare.
– Att regeringen går vidare med den plan för förnyelse av den svenska isbrytarflottan som tidigare arbetats fram är helt avgörande för att säkerställa förutsättningarna för sjöfart i h

Svensk Sjöfart beklagar Sjöfartsverkets beslut att gå vidare med avgiftshöjningar

Svensk Sjöfart beklagar Sjöfartsverkets beslut att gå vidare med avgiftshöjningar

Sjöfartsverket har beslutat höja farledsavgifterna med 5,1% samt lotsavgifterna med 10% från och med 1 januari 2023. Svensk Sjöfart anser att beslutet är ytterst beklagligt och att beslutet gällande höjda avgifter dessutom kommer samtidigt som den svenska ekonomin ser ut att bromsa in och flera bedömare varnar för en kommande lågkonjunktur.
– Att genomföra så här kraftiga höjningar av farleds-

Pressmeddelande: Sjöfarten skriver till finansministern – ett förstärkt korttidspermitteringsstöd behövs återigen

Pressmeddelande: Sjöfarten skriver till finansministern – ett förstärkt korttidspermitteringsstöd behövs återigen

Sjöfarten, och speciellt färjesjöfarten, har ekonomiskt drabbats mycket hårt under coronapandemin på grund av de restriktioner som stoppat en stor del av resandet. Tidigare har branschen hjälpts något av regeringens förstärkta korttidspermitteringsstöd. När det förstärkta stödet inte finns att söka riskerar delar av sjöfarten att hamna i en krissituation, detta skriver branschorganisationen Svensk

26 miljoner ton koldioxid utelämnas från EU:s utsläppsrättshandelssystem – Svensk Sjöfart kräver ändring

26 miljoner ton koldioxid utelämnas från EU:s utsläppsrättshandelssystem – Svensk Sjöfart kräver ändring

EU-kommissionens förslag om att inkludera sjöfarten i EU:s handel med utsläppsrätter innehåller flera stora brister. Detta konstateras i en rapport av den Bryssel-baserade organisationen Transport & Environment (T&E) som arbetar för renare transporter i Europa. Branschorganisationen Svensk Sjöfart är oroade över EU-kommissionens förslag som riskerar att få negativa konsekvenser för klimate

Svensk Sjöfart välkomnar regeringens förlängning av den tillfälliga förändringen av sjöfartsstödet

Svensk Sjöfart välkomnar regeringens förlängning av den tillfälliga förändringen av sjöfartsstödet

Regeringen skriver i ett pressmeddelande att man förlänger det tillfälligt anpassade sjöfartsstödet till och med den 30 september 2021 för att stödja sjöfartsbranschen i det svåra ekonomiska läge som uppstått på grund av coronapandemin.
- Coronapandemin har drabbat färjetrafiken till och från Sverige hårt. Det tillfälligt anpassade stödet är en viktig del i att säkra en stark svensk sjöfart äve

Europeiskt paket för ekonomisk hållbarhet och EU:s taxonomi publicerat

Europeiskt paket för ekonomisk hållbarhet och EU:s taxonomi publicerat

EU har publicerat ett stort paket med syfte att styra de finansiella flödena mot mer hållbara alternativ utifrån målet att EU ska bli klimatneutralt år 2050. Bland annat innehåller paketet information om EU:s taxonomi och ett förslag för CSR-rapportering.
EU:s taxonomi syftar till att tydliggöra vilka aktiviteter som kan anses bidra till EU:s klimat- och miljömål och därigenom möjliggöra för fi

Höj inte farleds- och lotsavgifterna – höj anslagen till Sjöfartsverket

Höj inte farleds- och lotsavgifterna – höj anslagen till Sjöfartsverket

Den 18 februari tar Sjöfartsverkets styrelse beslut om man ska höja farleds- och lotsavgifterna eller ej, en avgift som tas ut av handelssjöfarten och som till stor del finansierar Sjöfartsverkets verksamhet. Coronapandemin och de restriktioner som inneburit att människor resor i betydligt mindre utsträckning har drabbat sjöfarten mycket hårt. Pandemin har bland annat lett till ca 2000 uppsägninga

Bild: Fredrik Olsson

Sjöfartsverkets avgiftshöjningar motverkar svensk konkurrenskraft

Svensk Sjöfart är mycket kritiska mot Sjöfartsverkets föreslagna avgiftshöjningar för handelssjöfarten. Förslaget att höja kostnaderna för sjöfarten ytterligare motverkar svensk konkurrenskraft och politiska mål om att transportera mer gods med fartyg.
-Att återigen höja sjöfartens avgifter går tvärs med de politiska besluten om att mer gods och passagerare ska transporteras sjövägen. Vi föresl

Visa mer

Föreningen Svensk Sjöfart - Svensk sjöfart transporterar samhället framåt

Föreningen Svensk Sjöfart är en branschorganisation med uppdraget att öka kunskapen om den svenska sjöfarten och driva branschens frågor såväl nationellt som internationellt. Våra viktigaste fokusområden är miljö och klimat, sjösäkerhet och teknik, forskning och innovation samt konkurrenskraft för ökad tillväxt.

Föreningen Svensk Sjöfart

Kungsgatan 45
41115 Göteborg
Sverige