Skip to main content

Äldreboenden minskar sopberget

Pressmeddelande   •   Maj 23, 2019 08:30 CEST

Bild: Mostphotos

Ättika istället för sköljmedel och egna bubblor istället för Loka. Det är några av alla de åtgärder som på drygt ett år minskat avfallet från Göteborgs Stads äldreboende med 269 ton. 

För drygt ett år sedan inledde Göteborgs Stads äldreboenden en satsning för att minska sitt avfall. Ett femtiotal kommunala äldreboenden involverades i projektet. Användningen av olika material kartlades, mat och restavfall vägdes. Därefter gjorde äldreboendena handlingsplaner med åtgärder och all berörd personal, sammanlagt 2 400 personer, utbildades av projektledaren Cristina Foconi.

Så här ett drygt år senare har äldreboendena hunnit lite olika långt i sitt arbete, eftersom de startade vid olika tidpunkter. Men ett trettiotal av dem har genom att förändra inköpsrutiner, undvika engångsprodukter och minska matsvinnet lyckats få ner mängden sopor med mer än tio procent.

Tillsammans har de minskat sina sopor med 269 ton. Det har också lett till minskade kostnader för sophämtningskostnader med nästan en halv miljon och för råvaruinköp med drygt 1 miljon.

Grevegårdens äldreboende är ett av dem som kommit en bra bit på vägen.

– Det här är ett arbete vi måste göra för att värna vår miljö, men det leder också till en ökad medvetenhet hos oss som arbetar, om de produkter vi använder – och hur mycket vi använder av dem, säger enhetschefen Marie Holmqvist.

Projektledaren Cristina Foconi ser möjligheter med projektet långt utanför äldreboendenas gränser.

– Alla kan göra förändringar i sin livsstil och konsumtion; på arbetet och i privatlivet. Många åtgärder som äldreboendena har vidtagit kan kopieras av andra verksamhetsområden – och i hemmet, säger hon.

Frågor och kontakt

Om du har frågor om projektet eller vill komma i kontakt med några som arbetat med att göra sitt äldreboende avfallssnålt, kan du kontakta projektledaren Cristina Foconi.

Cristina Foconi

Cristina.foconi@centrum.goteborg.se

0707-53 35 08

Fakta: Projektet Det avfallssnåla äldreboende

 • Projektet Startade i januari 2018
 • Uppdraget har rötterna i det klimatstrategiska programmet från 2015
 • Projektledaren finansieras av Göteborgs Stads Miljöstimulansmedel, samt bidrag från stadsdelsförvaltningarna.
 • På ett år har samtlig personal utbildats i hur respektive äldreboende skall förebygga avfall.
 • Arbetet sker bland annat genom att (när föreskrifter tillåter) byta ut engångsprodukter mot flergångs, minska matsvinn och rätt användning av inkontinensskydd.
 • Äldreboenden som minskar sitt avfall med minst 10 procent och vidtar de åtgärder de ålagts blir diplomerade.
 • I nuläget har 31 av 53 äldreboenden minskat sitt avfall med 10 procent. Resten beräknas uppnå målet under hösten 2019.


Fakta: Resultat från projektet

Resultatet baseras på de 36 äldreboenden (av sammanlagt 53) som har minskat sitt avfall.

 • Mat- och restavfallet tillsammans har på årsbasis minskat med 269 ton vilket motsvarar 738 ton koldioxidekvivalenter.
 • Restavfallet har minskat med cirka 229 ton. Det innebär att den beräknade kostnaden för sophämtningen minskar med cirka 460 000 kronor (Kilokostnaden är 2,01 kr/kilo).
 • Mängden minskat matavfall är cirka 40 ton vilket motsvarar 65 ton koldioxidekvivalenter. Då råvarukostnaden för Göteborg stad beräknas till 30 kr/kg motsvarar detta en minskad inköpskostnad på 1 200 000 kronor per år.
 • Om man räknar att 50 procent av matavfallet är matsvinn så motsvarar det cirka 34 000 portioner.

Kostnaden på årsbasis för material, matinköp, antal sopkärl med mera beräknas kunna minska med cirka 10 miljoner kronor när samtliga 53 äldreboenden är avfallssnåla.

 

Fakta: Flergångsprodukter där det går

På stadens äldreboenden bor det cirka 3800 personer.

 • Om 400 av dem äldre använder engångshaklappar och byter dem till flergångshaklappar så innebär det drygt 7 ton mindre avfall/år samt 24 ton mindre koldioxidekvivalenter/år.
 • Om 3 000 personer behöver hjälp med dusch och personalen bär ett tvättbart duschförkläde istället för ett engångsförkläde minskar avfallet med 11 ton/år och koldioxidekvivalenterna minskar med 38 ton/år.
 • Om 400 personer använder tvättbara sängskydd istället för engångsskydd minskar avfallet med 11 ton/år och koldioxidekvivalenterna minskar med 28 ton/år.

(Beräkningarna inkluderar förutom produktionen av produkten även tvätt av flergångsmaterialen. Grundsiffrorna utgår från Tyrens AB siffor i samband med utvärdering av pilotprojektet på Sekelbo äldreboende).

Fakta: Klimatpåverkan

Vår klimatpåverkan är i snitt 10 ton per person och år i Sverige, vilket är avsevärt högre än det globala genomsnittet. Parisavtalets mål är att hålla den globala medeltemperaturökningen väl under två grader och sträva mot att hålla temperaturökningen under 1,5 grader.

För att klara tvågradersmålet behöver de genomsnittliga globala utsläppen nå så långt under 2 ton per person som möjligt till 2050. För att klara 1,5-gradersmålet så behöver de genomsnittliga globala utsläppen vara under 1 ton per person till 2050.

Källa: Naturvårdsverket