Gå direkt till innehåll
Miljöförvaltningens projektledare Mathilda Edlund presenterar arbetet med Göteborgs Stads nya miljö- och klimatprogram. Foto: Ulrik Fallström
Miljöförvaltningens projektledare Mathilda Edlund presenterar arbetet med Göteborgs Stads nya miljö- och klimatprogram. Foto: Ulrik Fallström

Pressmeddelande -

Nytt miljö- och klimatprogram med fokus på att få saker att hända

Göteborgs Stad ska få ett nytt miljö- och klimatprogram. Fokus är på att öka takten i miljö- och klimatarbetet. – Med det här programmet kommer vi i miljö- och klimatnämnden att kunna driva på omställningen mot en ekologiskt hållbar stad, säger Emmyly Bönfors (C), nämndens ordförande.

Nu ska kommunstyrelsen ta ställning till programmet innan det går ut på remiss.

Tisdag 17 mars godkände miljö- och klimatnämnden remissversionen på Göteborgs Stads nya miljö- och klimatprogram – ett viktigt steg i arbetet med att få fram ett nytt styrande dokument för att driva på arbetet mot att ge Göteborg en hög biologisk mångfald, ett klimatavtryck som är nära noll och en hälsosam livsmiljö för göteborgarna.

– Programmet samlar staden kring tre miljömål för naturen, klimatet och människan där vi konkretiserar och prioriterar vad staden ska göra. Det har vi saknat tidigare, säger Mathilda Edlund, miljöförvaltningens projektledare för arbetet med programmet.

Bred remissrunda för att ställa om till ett hållbart Göteborg

Hon berättar vidare att programmet är framtaget tillsammans med stadens experter på transporter, klimat, biologisk mångfald, måltider, inköp, energi, kemikalier, luft och buller. När det går ut på remiss får alla berörda nämnder och styrelser möjlighet att tycka till, liksom många andra aktörer i samhället. Och det är viktigt att förankra programmet ordentligt. Det är när vi får med oss hela Göteborgs Stad samt näringsliv, forskare, invånare och civilsamhälle som vi kan skapa ett hållbart Göteborg.

– Göteborgs Stad kan inte ensam skapa förutsättningar för göteborgarna att leva hållbart. Vi behöver att byggherrar och civilsamhället är med och skapar en stad där det till exempel är lätt att ta cykeln till arbetet eller att dela mer prylar med varandra, säger Helena Norin (MP), andre vice ordförande miljö- och klimatnämnden, och fortsätter:

– Så när kommunstyrelsen säger att det här programmet är redo att skickas ut på remiss kommer vi förankra och bearbeta det tillsammans med dessa aktörer och lyssna in vad andra tycker är viktigt.

Kraftfullt paket med Göteborgs stads nya miljöledningssystem

 De tre miljömålen har delmål kopplade till sig och det arbete som behöver göras samordnas i programmets sju strategier.

– För att vi ska kunna kraftsamla behöver vi utveckla synergier mellan olika områden och de sju strategierna är framtagna dels för att visa hur arbetet hänger ihop och dels för att vi ska kunna testa nya arbetssätt. Vi vill ge alla möjligheten att arbeta mer dynamiskt: testa nytt och korrigera under arbetets gång, säger Mathilda Edlund.

För att ytterligare säkerställa att takten på arbetet med att ställa om Göteborg till en hållbar stad ökar har miljöförvaltningen och stadsledningskontoret tagit fram ett förslag på ett gemensamt miljöledningssystem för verksamheter inom Göteborgs Stad. Miljö- och klimatnämnden behandlade miljöledningssystemet på samma möte som det nya miljö- och klimatprogrammet och även det kommer nu behandlas av kommunstyrelsen innan kommunfullmäktige klubbar det.

– Det här miljö- och klimatprogrammet blir paraplyet som styr stadens arbete framåt mot en ekologiskt hållbar stad. Tillsammans med miljöledningssystemet blir det ett kraftpaket som systematiserar arbetet i staden. Förvaltningar och bolag kommer kunna planera, genomföra, följa upp, förbättra miljöarbetet och prioritera de åtgärder som ger störst effekt, säger Emmyly Bönfors.

Fakta/ Vad händer nu med miljö- och klimatprogrammet?

  • Nästa steg är att kommunstyrelsen ska ta ställning till om programmet är redo att skickas på remiss.
  • När kommunstyrelsen godkänt remissversionen går det på den till nämnder och styrelser i Göteborgs Stad samt till näringsliv, akademi, civilsamhället och invånare i Göteborg.
  • Under hösten kommer miljöförvaltningen gå igenom de inkomna synpunkterna och gör relevanta ändringar i programmet.
  • Miljö- och klimatnämnden godkänner det reviderade programmet innan årsskiftet 2021.
  • Kommunstyrelsen godkänner det reviderade programmet.
  • Kommunfullmäktige godkänner stadens nya miljö- och klimatprogram och det är redo att börja arbetas med 2021.

Kontakt/

Mathilda Edlund, miljöutredare och projektledare för arbetet med Göteborgs Stads nya miljö- och klimatprogram
mathilda.edlund@miljo.goteborg.se 070-761 26 56

Emmyly Bönfors (C), ordförande miljö- och klimatnämnden
emmyly.bonfors@politiker.goteborg.se 070-085 26 95 

Helena Norin (MP), andre vice ordförande miljö- och klimatnämnden
helena.norin@politiker.goteborg.se 0707-55 81 24

Ämnen

Taggar

Regioner


Presskontakt

Miljöförvaltningen - Peter Löwendahl

Miljöförvaltningen - Peter Löwendahl

Presskontakt Pressansvarig Medierelationer 031-368 38 00

Relaterat material

Relaterade nyheter