ATT FALLA MELLAN STOLARNA

Nyheter   •   Jan 28, 2019 11:19 CET

Nyligen följde Uppdrag Granskning den unga kvinnan Sanne under tre års tid. Sanne togs in på akut psykiatrisk tvångsvård 21 gånger, men släpptes ut igen utan fungerande behandling. Ansvariga inom vården följer lagar och regler. Men gör de rätt? Välkommen till ett seminarium 6 februari i Stockholm.: https://www.nsph.se/att-falla-mellan-stolarna/

Hjärnkoll släpper antologi: Vändpunkter

Nyheter   •   Nov 12, 2018 14:23 CET

“Vändpunkter. Berättelser om att leva med psykisk ohälsa” är titeln på Hjärnkolls nya antologi, där 20 av våra ambassadörer berättar naket och uppriktigt om sina egna erfarenheter av psykisk ohälsa.

Idag är det World Mental Health Day

Pressmeddelanden   •   Okt 10, 2018 06:45 CEST

​Idag är det World Mental Health Day. I Stockholm uppmärksammans dagen genom en konferens om barn och ungas psykiska hälsa. Att många unga mår dåligt och slussas runt istället för att få det stöd de behöver är ingen nyhet. Men hur går vi vidare?

Inbjudan: World Mental Health Day 10 oktober 2018

Pressmeddelanden   •   Okt 03, 2018 06:55 CEST

Att många unga mår psykiskt dåligt och slussas runt istället för att få det stöd de behöver är ingen nyhet. Men hur går vi vidare? Det är ämnet för konferensen ”Visst går det! En inspirationsdag om vägar till förbättrad psykisk hälsa hos barn och unga” i Stockholm på World Mental Health Day 10 oktober.

Hjärnkoll har fått fortsatta ekonomiska medel för att bedriva arbetet med att öka kunskapen om psykisk ohälsa

Nyheter   •   Jan 19, 2018 11:13 CET

Hjärnkoll är ett riksförbund som, liksom andra ideella organisationer, lever i en finansiellt otrygg värld. Förbundet har nu fått 5 miljoner kronor i bidrag från Socialstyrelsen och det ekonomiska bidraget signalerar tydligt att frågor som rör psykisk ohälsa är prioriterat från regeringens sida.

Attityderna till psykisk ohälsa har förbättrats

Pressmeddelanden   •   Mar 23, 2015 08:31 CET

Att fler vågat prata om psykisk ohälsa har lett till ökad öppenhet och att avståndstagandet mot personer med psykisk ohälsa har minskat i Sverige. Betydande förändringar i attityder och beteenden har skett de senaste fem åren till följd av det arbete som bland annat bedrivits av regeringsuppdraget Hjärnkoll. Det framgår av en ny studie från riksförbundet Hjärnkoll, som menar att regeringen nu måste skapa förutsättningar för ett långsiktigt arbete. Den svenska utvecklingen sticker ut. Internationella studier pekar på att ingen förbättring av attityder ägt rum i västvärlden de senaste 20 åren.

- Många med psykisk ohälsa möts av negativa attityder och diskriminering. Men när människor med egen erfarenhet av psykisk ohälsa delar med sig av sina erfarenheter bidrar det till att öka öppenheten och skapa bättre attityder. Vårt arbete fortsätter och vi behöver långsiktiga förutsättningar för att kunna driva arbetet vidare med full kraft, säger Ann-Kristin Sandberg, styrelseordförande för det nybildade riksförbundet Hjärnkoll.

Den befolkningsundersökning som offentliggörs idag, där drygt 2000 personer deltagit, visar positiva förändringar när det handlar om såväl attityder som beteenden. Kampanjen Hjärnkoll har varit aktiv i sex år och drivits på uppdrag av regeringen. I de län som prioriterades först i arbetet är de positiva förändringarna störst och omfattar flest områden. I hela landet syns samtidigt positiva tecken på en attitydförändring. Slutsatsen att Hjärnkolls attitydarbete spelar roll stärks av internationella studier som visar att motsvarande utveckling inte skett i övriga västvärlden under de senaste 20 åren

Hjärnkolls arbete fortsätter nu i form av ett riksförbund. Just nu pågår från politiskt håll arbetet med att ta fram en förordning, men än så länge väntar Hjärnkoll på en lösning som kan säkra organisationens fortsatta arbete. Nu är det nödvändigt med ett tydligt och snabbt agerande.

Tre av fyra i Sverige har erfarenhet av psykisk ohälsa, själva eller genom anhörig. Negativa attityder, bristande kunskaper och diskriminerande beteenden gentemot personer med psykisk ohälsa är vanligt. Psykisk ohälsa är den vanligaste sjukskrivningsorsaken.

- En majoritet i Sverige har på något sätt erfarenhet av psykisk ohälsa, ändå är diskrimineringen utbredd. Studien visar att det går att förändra negativa attityder och beteenden om man satsar på att bryta tystnaden. Nyckeln till framgång ligger i ett starkt lokalt arbete och regeringen måste nu se till att förutsättningar för ett långsiktigt arbete skapas, säger Rickard Bracken, verksamhetschef riksförbundet Hjärnkoll.

För mer information: Rickard Bracken, verksamhetschef Hjärnkoll, 08-600 84 11, rickard.bracken@hjarnkoll.se eller Ann-Kristin Sandberg, styrelseordförande för riksförbundet Hjärnkoll, 070-717 40 25, anki.sandberg@hjarnkoll.se

Hjärnkolls befolkningstudie är gjord av Centrum för Evidensbaserade Psykosociala Insatser (CEPI) under 2014. Se urval av resultat nedan. Studien i sin helhet hittar du i Hjärnkolls pressrum på MyNewsdesk

Tabell 1. Attityder till personer med psykisk sjukdom (CAMI) i de ursprungliga kampanjlänen. Jämförelser mellan 2009-2014. Tabellen visar procentuella andelar av antalet deltagare i undersökningarna som helt eller delvis instämmer i respektive påstående i undersökningen 2009 respektive 2014. Antal deltagare i denna del av undersökningen 2009 var 657 personer och 2014 952 personer. Detta är endast ett urval av frågor, förändringarna är statistiskt säkerställda.

Det är skrämmande att tänka sig att människor med psykiska sjukdomar bor i mitt bostadsområde

2009 2014 Procentuell minskning / förbättring

15,9 9,0 43 procent

Människor med en psykisk sjukdom är mycket mindre farliga än vad de flesta människor tror

2009 2014 Procentuell ökning / förbättring

72,3 83,6 16 procent

Den lokala befolkningen behöver inte vara rädd för de människor som besöker deras närområde för att få psykiatrisk vård

2009 2014 Procentuell ökning / förbättring

71,5 79,1 11 procent

Tabell 2. Förväntat beteende mot personer med psykisk sjukdom (FABI) i de ursprungliga kampanjlänen. Jämförelser mellan 2009-2014.

Tabellen visar procentuella andelar av antalet deltagare i undersökningarna som helt eller delvis instämmer i respektive påstående i undersökningen 2009 respektive 2014. Antal deltagare i denna del av undersökningen 2009 var 657 personer och 2014 952 personer. Detta är endast ett urval av frågor, förändringarna är statistiskt säkerställda.

Jag är motståndare till att människor som har en psykisk sjukdom bor i mitt grannskap

2009 2014 Procentuell minskning/ förbättring

15,4 8,1 47 procent


Jag kan tänka mig att arbeta tillsammans med någon som har en psykisk sjukdom

2009 2014 Procentuell ökning / förbättring

75,6 84,7 12 procent

Om någon som tidigare har haft en psykisk sjukdom blev min granne, skulle jag besöka denne

2009 2014 Procentuell ökning / förbättring77,9 83,9 8 procent

Riksförbundet Hjärnkoll är en ideell organisation som arbetar för ökad öppenhet kring psykisk ohälsa med målet att alla ska ha samma rättigheter och möjligheter oavsett psykiskt funktionssätt. Hjärnkoll drivs av Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa som är ett bätverk av 12 patient-,brukar och anhörigorganisationer. www.hjarnkoll.se

Att fler vågat prata om psykisk ohälsa har lett till ökad öppenhet och att avståndstagandet mot personer med psykisk ohälsa har minskat i Sverige. Betydande förändringar i attityder och beteenden har skett de senaste fem åren till följd av det arbete som bland annat bedrivits av regeringsuppdraget Hjärnkoll. Det framgår av en ny studie från riksförbundet Hjärnkoll som publiceras idag.

Läs vidare »

Partierna missar psykisk ohälsa i valrörelsen

Pressmeddelanden   •   Sep 11, 2014 09:50 CEST

Trots att tre av fyra har erfarenhet av psykisk ohälsa nämns inte ens frågan i fyra av tio valplattformar i kommuner och landsting. Ungefär hälften av de granskade dokumenten saknar konkreta mål och projekt kring psykisk ohälsa. Det visar en ny undersökning från kampanjen Hjärnkoll som nu manar partierna till bättring.

– Psykisk ohälsa påverkar många och är den vanligaste sjukskrivningsorsaken. Partierna i kommunerna och landstingen bör bli bättre på att lyfta fram frågan i valplattformar och
program som är viktiga styrande dokument för den politik som ska föras, säger Rickard Bracken, projektledare på Hjärnkoll.

Kampanjen Hjärnkoll har granskat 119 valplattformar och program för den kommande mandatperioden i kommuner och landsting. Fyra av tio granskade dokument nämner inte ens psykisk
ohälsa och hälften av dokumenten saknar konkreta mål och projekt i frågan.

Studien visar även att partierna har en relativt snäv syn på vad som påverkar och påverkas av psykisk
ohälsa. Det är vanligt att frågan nämns i samband med politik för unga, socialpolitik, vård- och omsorgsfrågor, men mycket ovanligt i samband med frågor som rör ekonomi, bostäder, stadsplanering, trafik eller hur kommuner och landsting kan agera i rollen som arbetsgivare.

– Jag hoppas att partierna tar till sig av vår kritik när de går in i en ny mandatperiod och passar på att
utveckla sin politik kring psykisk ohälsa, inte minst i deras roll som stora arbetsgivare. De bör även ta tillfället i akt och bredda perspektiven. Hur människor bor, arbetar och rör sig har också en påverkan på den psykiska hälsan, säger Rickard Bracken.

Undersökningen genomfördes under perioden juni till augusti 2014. Efter att ha besök 285 lokala och
regionala partiorganisationers webbplatser i tolv län hittades 119 valplattformar och program för kommande mandatperiod. Dessa har studerats utifrån om och hur man nämner psykisk ohälsa.

För mer information läs rapporten med resultat, analys och metod här: www.hjarnkoll.se/valplattformar

Eller kontakta:

Rickard Bracken, projektledare Hjärnkoll, 08-600 84 11, rickard.bracken@mfd.se

Hjärnkoll är en nationell kampanj som arbetar för ökad öppenhet kring psykisk ohälsa med målet att alla ska ha samma rättigheter och möjligheter oavsett psykiskt funktionssätt. Kampanjen drivs av Myndigheten för delaktighet och nätverket Nationell samverkan för psykisk hälsa (NSPH). Läs mer på www.hjarnkoll.se

Trots att tre av fyra har erfarenhet av psykisk ohälsa nämns inte ens frågan i fyra av tio valplattformar i kommuner och landsting. Ungefär hälften av de granskade dokumenten saknar konkreta mål och projekt kring psykisk ohälsa. Det visar en ny undersökning från kampanjen Hjärnkoll som nu manar partierna till bättring.

Läs vidare »

Dålig chefstäthet i kommunerna riskerar personalens psykiska hälsa

Pressmeddelanden   •   Jun 16, 2014 08:00 CEST

I många kommuner har chefer ansvar för så många anställda att det äventyrar personalens psykiska hälsa. Det visar en ny granskning av 170 kommuner som kampanjen Hjärnkoll publicerar idag. Studien visar även att kommunerna brister i uppföljningar av hur den psykiska hälsan påverkas vid omorganisationer.

– Psykisk ohälsa är den vanligaste sjukskrivningsorsaken och kommunerna bör i sin roll som arbetsgivare bli bättre på att förebygga, upptäcka och agera vid psykisk ohälsa. En viktig insats för mer psykisk hälsa är att öka chefstätheten så att det går att ha tätare kontakt mellan chef och anställd, säger Rickard Bracken, projektledare på Hjärnkoll.

Studien visar att kommunernas socialförvaltningar, som många gånger är kvinnodominerade, har oroväckande nivåer vad gäller antalet anställda per chef. Samtidigt som situationen är helt annorlunda på de tekniska förvaltningarna, som många gånger är mansdominerade. Inte en enda av de 170 granskade kommunerna uppger att det går över 30 anställda per chef på den tekniska förvaltningen, medan tre av tio kommuner uppger att så är fallet på socialförvaltningen.

En annan brist är att över hälften av kommunerna inte alls följer upp hur personalens hälsa påverkats efter omorganisationer samt att det alldeles för ofta saknas rutiner för personal som är sjukskriven.

Till de positiva resultaten hör att många kommuner har bra strukturer för dialog och inflytande, till exempel samverkansmöten och chefsforum, vilka är viktiga verktyg för att arbeta med psykisk hälsa.

– Tre av fyra har erfarenhet av psykisk ohälsa, antingen egen eller som närstående, därför är det viktigt att kommunerna, som är en av landets stora arbetsgivare, prioriterar att arbeta för en bättre psykisk hälsa. Färre anställa per chef, hälsouppföljningar vid omorganisationer samt tydliga rutiner för personal som är sjukskriven på grund av psykisk ohälsa är enkla insatser som bidrar till bättre resultat, säger Rickard Bracken.

Undersökningen bygger på en enkät som under våren besvarats av högsta personalchef  i 170 av landets kommuner. Bara 27 kommuner har fått högsta betyg, tre stjärnor, vilket betyder att de har ett väl utvecklat sätt att arbeta med psykisk ohälsa i sin roll som arbetsgivare.

För mer information, kontakta:
Rickard Bracken, projektledare Hjärnkoll, 08-600 84 11, rickard.bracken@mfd.se
Anki Grundelius, kommunikatör Hjärnkoll, 08-600 84 15, annika.grundelius@mfd.se

För tabeller som presenteras ovan samt betygssättning se pressmeddelandet i word- eller pdf-format

Alla siffror i hela rapporten finns på www.hjarnkoll.se/kommunundersokning2014

Hjärnkoll är en nationell kampanj som arbetar för ökad öppenhet kring psykisk ohälsa med målet att alla ska ha samma rättigheter och möjligheter oavsett psykiskt funktionssätt. Kampanjen drivs av Myndigheten för delaktighet och nätverket Nationell samverkan för psykisk hälsa (NSPH). Läs mer på www.hjarnkoll.se

I många kommuner har chefer ansvar för så många anställda att det äventyrar personalens psykiska hälsa. Det visar en ny granskning av 170 kommuner som kampanjen Hjärnkoll publicerar idag. Studien visar även att kommunerna brister i uppföljningar av hur den psykiska hälsan påverkas vid omorganisationer.

Läs vidare »

Var fjärde chef vill inte anställa personer med erfarenhet av psykisk ohälsa

Pressmeddelanden   •   Jun 02, 2014 08:00 CEST

Många chefer underskattar hur vanligt psykisk ohälsa är och har attityder som kan leda till diskriminering. Drygt var fjärde vill inte anställa personer med erfarenhet av psykisk ohälsa och nästan lika många kan inte tänka sig att arbeta med någon som har en psykisk sjukdom. Det framgår av nya siffror från kampanjen Hjärnkoll, som uppmanar landets chefer att ta psykisk ohälsa på allvar.

– Studien visar att chefer behöver öka sin kunskap om och förändra
sina attityder till psykisk ohälsa. De har en nyckelroll när det handlar om att förebygga och agera vid psykisk ohälsa. Chefer avgör också över vem som är välkommen på arbetsplatsen och därmed på arbetsmarknaden i stort, säger Rickard Bracken, projektledare på Hjärnkoll.

Tre av fyra personer har erfarenhet av psykisk ohälsa, antingen egen eller som närstående. Det är den främsta orsaken till sjukskrivning och OECD uppskattar kostnaderna för den psykiska ohälsan till över 70 miljarder kronor per år i Sverige. I en befolkningsundersökning som genomförts av centrum för Evidensbaserade Psykosociala Insatser, på uppdrag av Hjärnkoll, där över 2000 personer ingår, har svaren från 400 chefer med personalansvar analyserats.

Undersökningen visar att chefer fortfarande kraftigt underskattar omfattningen av psykisk ohälsa. Alltför ofta förekommer även attityder som riskerar att leda till både att människor stängs ute från arbetsmarknaden och att arbetsplatser står dåligt rustade att hantera psykisk ohälsa. En dryg fjärdedel av de chefer som tagit ställning vill inte anställa personer med erfarenhet av psykisk ohälsa. Nära var fjärde betvivlar påståendet att de flesta med psykiska problem vill ha ett lönearbete och en lika stor andel kan inte tänka sig att arbeta tillsammans med någon som har en psykisk sjukdom.

– Chefer måste sluta att stoppa huvudet i sanden. Psykisk ohälsa angår vem som helst och går inte att undvika genom att inte nyanställa personer med egen erfarenhet. Högst sannolikt finns redan anställda med den erfarenheten. Chefer har ett stort ansvar, och det finns såväl kunskap som verktyg som varje chef kan använda för att förebygga och hantera ohälsa, säger Rickard
Bracken.

I word- och pdf-versionerna av pressmeddelandet finns tabeller för de siffror som redovisas ovan.

För mer information, kontakta: Rickard Bracken, projektledare Hjärnkoll, 08-600 84 11, rickard.bracken@mfd.se

Hjärnkoll är en nationell kampanj som arbetar för ökad öppenhet kring psykisk ohälsa med målet att alla ska ha samma rättigheter och möjligheter oavsett psykiskt funktionssätt. Kampanjen drivs av Myndigheten för delaktighet och nätverket Nationell samverkan för psykisk hälsa (NSPH). Läs mer på www.hjarnkoll.se

Många chefer underskattar hur vanligt psykisk ohälsa är och har attityder som kan leda till diskriminering. Drygt var fjärde vill inte anställa personer med erfarenhet av psykisk ohälsa och nästan lika många kan inte tänka sig att arbeta med någon som har en psykisk sjukdom. Det framgår av nya siffror från kampanjen Hjärnkoll, som uppmanar landets chefer att ta psykisk ohälsa på allvar.

Läs vidare »

Effektiv amerikansk insats mot självdiskriminering prövas nu i Sverige

Pressmeddelanden   •   Apr 14, 2014 08:30 CEST

Den framgångsrika amerikanska insatsen NECT testas nu för första gången i Sverige. Insatsen syftar till att bryta självdiskriminering bland personer med psykisk ohälsa. Bakom initiativet
står kampanjen Hjärnkoll, Sahlgrenska och Centrum för Evidensbaserade Psykosociala insatser.

- Denna form av insats om självdiskriminering är något som saknats inom den svenska vården och kunskapen inom området är låg, säger Rickard Bracken, projektledare för Hjärnkoll. Vi hoppas att den får samma positiva effekt i Sverige som i Usa och att personer med psykisk ohälsa lär sig hantera
omgivningens felaktiga föreställningar om psykisk ohälsa.

NECT (Narrative Enhancement and Cognitive Therapy) är en insats om diskriminering
och självdiskriminering som omfattar två delar; en utbildning för personal inom psykiatrin och socialtjänsten och ett program som de använder i mötet med patienter och brukare som lever med psykisk ohälsa, i syfte att lära sig hantera självdiskriminering och öka egenmakten.

Hjärnkoll, Sahlgrenska och Centrum för Evidensbaserade insatser (CEPI) prövar nu NECT i Sverige.
Philip Yanos, forskare i Usa, står bakom den internationellt unika beprövade metoden som visar på positiva effekter.

Tre av fyra i Sverige lever med psykisk ohälsa, antingen egen eller som närstående. Skammen och tabun gör att tre av fyra personer med psykisk ohälsa hemlighåller sin psykiska ohälsa för sin omgivning.

- Omgivningens negativa attityder och beteenden till personer med psykisk ohälsa får självklart konsekvenser för självbilden, menar Rickard Bracken, projektledare i Hjärnkoll. Ökar vården kunskapen kring självdiskriminering kan det bidra till att påverka patienternas återhämtning positivt.

För mer information kontakta:

Om metoden NECT: Lennart Lundin, verksamhetssamordnare Psykiatri Psykos, Sahlgrenska, 0704-910479, lennart.lundin@vgregion.se

Om Hjärnkoll och materialet NECT: projektledare Rickard Bracken, 08-600 84 11, rickard@handisam.se

Om utvärderingen av NECT: Lars Hansson, CEPI, 0708-133706, lars.hansson@med.lu.se

 

Hjärnkoll är en nationell kampanj som arbetar för ökad öppenhet kring psykisk ohälsa med målet att alla ska ha samma rättigheter och möjligheter oavsett psykiskt funktionssätt. Kampanjen drivs av myndigheten Handisam och nätverket Nationell samverkan för psykisk hälsa (NSPH). Läs mer på www.hjarnkoll.se

Den framgångsrika amerikanska insatsen NECT testas nu för första gången i Sverige. Insatsen syftar till att bryta självdiskriminering bland personer med psykisk ohälsa. Bakom initiativet står kampanjen Hjärnkoll, Sahlgrenska och Centrum för Evidensbaserade Psykosociala insatser.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 2 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Kommunikatör
  • kaxkrihhn.uehaiagltyinspd@ighjpkargenkovolfvl.acseiy
  • 08-120 488 58
  • 073-952 73 31

Om Hjärnkoll

Psykiska olikheter - lika rättigheter

Det är fortfarande stigmatiserande med psykisk ohälsa, trots att tre av fyra har erfarenhet av det. Detta gör att det är svårt att vara öppen med sin psykiska ohälsa och många är rädda för att bli mobbade, diskriminerade, utstötta. Andra, som inte har erfarenhet av psykisk ohälsa, är rädda för att säga fel och göra fel.

Rädsla och okunskap gör att människor isolerar sig, och blir isolerade av omgivningen. Det gör att många blir diskriminerade och orättvist behandlade – i skolan, arbetslivet, vården, socialtjänsten, äldreomsorgen och i beslut som är avgörande för vilket stöd samhället ska ge.

Vi måste våga prata om psykisk ohälsa, för att öka kunskapen och få fördjupad förståelse för våra olikheter. När vi vet mer vågar vi också fråga mer. Då kan vi ta död på fördomar och bryta isolering. Det leder till bättre möten mellan människor, professionellare behandling i vården och mindre diskriminering i samhället. Något som kan minska utslagning och rädda liv.

Att öka öppenheten om psykisk ohälsa är Hjärnkolls viktigaste uppgift. Motorn i arbetet är våra 350 engagerade och kunniga ambassadörer i alla åldrar som föreläser om sina erfarenheter av psykisk ohälsa.

Ambassadörerna leder utbildningar, startar diskussioner, arrangerar etikcaféer och mycket annat – på skolor, arbetsplatser, myndigheter och ute i samhället. De syns och hörs också ofta i media. Allt för att visa att psykisk ohälsa inte är något att vara rädd för. Vi har bara olika funktionssätt och vi tjänar alla på att olikheterna tas tillvara, mänskligt och ekonomiskt.

Vårt långsiktiga mål är att alla ska ha samma rättigheter och möjligheter, oavsett psykiska olikheter.

Sedan 2015 är Hjärnkoll ett Riksförbund som jobbar för att alla ska ha samma rättigheter och möjligheter oavsett psykiskt funktionssätt. Bakom Riksförbundet Hjärnkoll står patient- brukar- och anhörigorganisationerna i nätverket NSPH, Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa. Alla organisationerna finns representerade i Riksförbundet Hjärnkolls styrelse.

Runtom i landet finns flera regionala Hjärnkollföreningar som på olika sätt arbetar för att förbättra attityderna till psykisk ohälsa.

Mellan 2009 – 2014 var Hjärnkoll en nationell kampanj som drevs av Handisam/Myndigheten för delaktighet i samarbete med NSPH.

Adress

  • Hjärnkoll
  • Tjurhornsgränd 6
  • 121 63 Johanneshov
  • Sverige