Gå direkt till innehåll
”Kulturpartiets valmanifest”: Så skulle Sverigedemokraterna rösta

Nyhet -

”Kulturpartiets valmanifest”: Så skulle Sverigedemokraterna rösta

Om Lindesbergs Kulturparti fanns och lade fram dessa förslag i kommunfullmäktige - hur skulle ni då rösta? Ja, Nej eller Vet ej (nedlagd röst)? Så här svarar Sverigedemokraterna genom Jari Mehtäläinen:

1: Handlingsprogram
Förslag: Ta fram och förankra ett tydligt och genomförbart handlingsprogram för kulturens roll och betydelse för kommunens utveckling - liksom kommunens ansvar för och stöd till kulturen och dess aktörer.

 • Sverigedemokraterna: JA: Vi vill ha ett tydligt och genomförbart handlingsprogram. Ett av våra kulturpolitiska främsta syften är att stärka intresset för och kunskapen om svensk och lokal kultur, liksom att slå vakt om de djupa värden som det kulturella arvet innehåller. Detta bidrar till att återskapa en gemensam identitet i vårt samhälle och underlättar dessutom assimilering av nytillkomna.

2: Organisation
Förslag: Inför en kultur- och bildningsnämnd med en kultur- och bildningsförvaltning som har ett samlat ansvar för kultur och utbildning - liksom ett övergripande ansvar för att övriga politikområden i kommunen (nämnder, förvaltningar och bolag) har ett kulturperspektiv i sina beslut.

 • Sverigedemokraterna: NEJ: Bör ligga kvar under nuvarande nämnd.

3: Kulturskolan
Förslag: Gör deltagande i kulturskolans verksamheter kostnadsfria för alla - både barn/ungdomar och vuxna i alla åldrar i hela kommunen.

 • Sverigedemokraterna: NEJ: Sverigedemokraterna anser att det kommunala stödet till all vuxenkultur bortsett ifrån biblioteksverksamheten och den kulturella verksamhet som bidrar till att lyfta fram det svenska kulturarvet och stärka den gemensamma identiteten i samhället, inte ska finansieras av kommunen. Däremot vill vi finansiera den kommunala musik- och kulturskolan för barn och ungdomar som särskilt verkar för att levandegöra det svenska och lokala kulturarvet.

4: Kulturcollege
Förslag: Utveckla gymnasieskolan (med det estetiska programmet som bas) till ett kulturcollege med riksintag på motsvarande sätt som Lindeskolan idag är ett idrottscollege.

 • Sverigedemokraterna: JA: Vi vill verka för en skola som särskilt verkar för att levandegöra det svenska kulturarvet.

5: Folkbibliotek
Förslag: Utveckla folkbiblioteken som kulturella och gränsöverskridande demokratiska mötesplatser med personal som kan ge besökarna stöd i informationssökning, digital kompetens och källkritik.

 • Sverigedemokraterna: JA: Bibliotek har en särskilt viktig roll i det kulturarvsfrämjande arbetet i Sverige.

6: Skolbibliotek
Förslag: Ge alla elever tillgång till bemannade skolbibliotek som ska användas i elevernas utbildning och utgöra ett stöd i deras lärande och utveckling genom informationssökning, digital kompetens och källkritik.

 • Sverigedemokraterna: NEJ: Vi ser ett utökat samarbete mellan skol- och folkbibliotek.

7: Kultur- och föreningshus
Förslag: Samla kulturverksamheter (folkbibliotek, scenkonst, biograf, konsthall, stadsmuseum etcetera) i ett centralt beläget kultur- och föreningshus i centralorten.

 • Sverigedemokraterna: NEJ: Att kommunen har ett folkligt och levande kulturliv är viktigt för Sverigedemokraterna. Kulturlivet är viktigt för hela kommunen, inte bara på centralorten.

8: Samarbetsforum
Förslag: Skapa ett officiellt samarbetsforum med representanter för kommun (kultur- och bildningsförvaltningen), den ideella sektorn (ideellt verkande föreningar och grupper) och yrkesverksamma kulturaktörer (kulturella och kreativa näringar) för ömsesidigt stöd och samverkan kring kulturens roll och möjligheter i kommunens utveckling.

 • Sverigedemokraterna: JA: Vi tror att all form av samarbete som främjar det svenska kulturarvet är viktigt.

9: Lokaler
Förslag: Ge föreningar och andra kulturaktörer tillgång till kommunala lokaler med hyror som är satta i förhållande till hyresgästernas betalningsförmåga - och där inga kommunala lokaler finns ska föreningar med egna lokaler få ekonomiskt stöd för att hålla dem tillgängliga.

 • Sverigedemokraterna: NEJ: Vi finansierar verksamheter för barn och unga.

10: Tjänster
Förslag: Ge föreningar och andra kulturaktörer tillgång till kommunala stödtjänster som underlättar och säkrar föreningslivet - exempelvis en gemensam bokföringstjänst för föreningar som har svårt att rekrytera kassörer, ett gemensamt projektkontor för ansökningar och administration av bidrag och projektmedel etcetera.

 • Sverigedemokraterna: NEJ: Att administrera föreningar och andra kulturaktörer är inte en kommunal angelägenhet.

11: Ekonomi
Förslag: Fördela det ekonomiska stödet till kultur- och fritidsverksamheter mer rättvist över hela kommunen (utifrån antal invånare) och för alla åldrar (inte bara barn och ungdom) - förslagsvis i någon form av ”kulturpeng” till alla invånare.

 • Sverigedemokraterna: JA: Kommunen ska ha en särskild kulturarvsfond dit organisationer, föreningar och myndigheter ska kunna vända sig för att begära medel till verksamheter med kulturarvsfrämjande inriktning De ekonomiska anslagen till verksamheter som bevarar, främjar och vidareutvecklar det svenska och det lokala kulturarvet ska vara generösa. Många gånger används dock kulturresurser till att finansiera smala, högst tvivelaktiga och inte sällan politiserade verksamheter. Sådan verksamhet ska givetvis kunna finnas för dem som är intresserade, men att med skattemedel främja kulturell verksamhet som den absoluta merparten av skattebetalarna inte har något intresse av att se eller till och med tar avstånd ifrån, anser vi vara felaktigt. Kommunalt kulturstöd ska ej användas för att finansiera kultur eller kulturevenemang som underblåser eller romantiserar användandet av vandalism, droger eller våld. Kommunala bidrag ska enbart gå till föreningar vars syfte är förenligt med det demokratiska samhällets värderingar. Föreningar och organisationer vars verksamhet helt eller delvis syftar till att bevara eller stärka invandrares ursprungliga kultur och därmed har en segregerande effekt, skall inte stödjas av kommunen

….................................................

Sverigedemokraterna fick i senaste valet 2.648 röster (17,24 %) som gav 8 av kommunfullmäktiges 45 platser. I årets val har partiet dessa kandidater till kommunfullmäktige:

 1. Per Söderlund, Datortekniker, Löa, 46
 2. Mats Seijboldt, Busschaufför, Vedevåg, 57
 3. Jari Mehtäläinen, Redovisningskonsult, Storå, 55
 4. Thord Durnell, Pensionär, Lindesberg, 70
 5. Fredrik Rosenbecker, Ingenjör, Frövi, 72
 6. Björn Larsson, IT-försäljning, Frövi, 47
 7. Anders Eriksson, Sjukpensionär, Ramsberg, 59
 8. Tom Persson, Psykolog, Sällinge, 41
 9. Amanda Funk, Yrkeschaufför, Fellingsbro, 24
 10. Tommy Lönnström, Byggnadsarbetare, Lindesberg, 53
 11. Birgitta Duell, f.d. gymnasieadjunkt i NO, Lindesberg, 80
 12. Roger Gilén, Pensionär, Fellingsbro, 78
 13. Sheila Seijboldt, Hemmafru, Vedevåg, 69
 14. Lars Ljunggren, Chaufför, Lindesberg, 51

….................................................

Ämnen

Regioner


LindeKultur är en fristående nyhets- och informationskanal för kulturlivet i Lindesberg. ● LindeKultur är den mest kompletta nyhetskanalen för kulturen i Lindesberg. ● LindeKultur är den mest kompletta evenemangskalendern för kulturen i Lindesberg. ● Vi följer kulturlivet i Lindesberg. Följ oss på lindekultur.se (c/o mynewsdesk.com).  ● E-postadress till redaktionen: info@lindekultur.se

Relaterade nyheter