Gå direkt till innehåll
Lastbilschaufförer har vittnat om den okontrollerade tippningen av miljöfarligt avfall på Granholmstippen på 60- och 70-talet.
Lastbilschaufförer har vittnat om den okontrollerade tippningen av miljöfarligt avfall på Granholmstippen på 60- och 70-talet.

Pressmeddelande -

​"Glömd" miljörapport avslöjar gifter i blivande begravningsplats

Olja och gifter finns i Granholmstoppen på Järvafältet, den gamla deponi som Stockholms stad valt ut för sin nya begravningsplats. En rapport som blivit liggande på kyrkogårdsförvaltningen visar att det inte hjälper att byta ut de förgiftade massorna. Den rena jord som läggs tillbaka kommer snart att förorenas av den omgivande tippen. Det finns bland annat risk för cyanid.

Konsultföretaget Hifab gjorde våren 2018 en markmiljörapport som borde vara viktig läsning för att kunna ta ställning till det omdiskuterade begravningsprojektet i den gamla tippen. Men rapporten blev liggande i en dator hos kyrkogårdsförvaltningen. Varken kyrkogårdsnämnden, stadsdelsnämnderna eller kommunstyrelsen fick se den inför genomförandebeslutet för etapp 1 hösten 2018.

Markmiljörapporten kom fram mer än ett år senare i samband med den pågående upphandlingen av schaktarbetet för den beslutade första etappen. Rapporten fanns inte med i underlaget från början, men när en anbudsgivare frågade efter den kom dokumentet fram. Samtidigt förlängdes anbudstiden en vecka till den 2 september.

Tiden kan behövas, för rapporten är oroande läsning för entreprenörer som vill ha koll. Bland annat finns oljeföroreningar av okänt ursprung och omfattning. Spridningen pågår och gör att ”kostnadsuppskattningen för planerad schakt blir mycket osäker”.

Den gigantiska schaktningen av förorenade massor som planeras är troligen meningslös enligt rapporten, eftersom ”de (rena) massor som läggs tillbaka i gravöarna kommer att återkontamineras”. De cirka 17 000 lastbilstransporter som behövs bara för första etappen kommer då att vara förgäves.

De tunga oljefraktioner av okänt ursprung som finns i kullen styrker uppgifterna som finns sedan tidigare om att rivningsmassor från en gasverkstomt körts till Granholms-tippen. I så fall måste de som gräver vara beredda att påträffa det dödliga giftet cyanid.

Nätverket Låt Parken Leva har tidigare begärt ut både ett Geotekniskt PM och Systemhandlingar som visar en mer problematisk och brutal sida av kyrkogårdsförvaltningens projekt på Järva än vad som presenterats för politikerna. Nätverket har låtit den erfarne miljökonsulten Björn Trepte läsa igenom Hifabs markmiljörapport.

– Undersökningarna visar på omfattande föroreningar, bland annat olja, PAH, PCB och tungmetaller i mark och grundvatten. Att området är en tidigare deponi gör föroreningssituationen mycket komplex.

– Ur miljösynpunkt är den beslutade planen olämplig. Den riskerar människors hälsa, att föroreningar sprids och att det behövs saneringar som kan bli mycket omfattande och därmed kostsamma, säger Björn Trepte.

Enligt markmiljörapporten som tjänstemännen höll på i det längsta är det bäst om de förorenade massorna får ligga där de ligger, i den gamla tippen. Här har sedan 1995 den populära landskapsparken Järva DiscGolfPark etablerats. ”Befintlig växtlighet och pågående markprocesser i den etablerade parken främjar troligen en bakteriell nedbrytning av organiska kolväten och fastläggning av metaller på naturlig väg” säger rapporten. ”En åtgärd rubbar troligen en sådan pågående process och växtlighet och markprocesser måste sedan återetableras under en lång tidsperiod”.

– Marken är indränkt i olja och om ny jord fylls på kommer den att förorenas av högre liggande tipp. Har politikerna vetat om detta eller inte? Oavsett om svaret är ja eller nej är planprocessen för begravningsplatsen en praktskandal, säger nätverket Låt Parken Leva i en kommentar.

Kontakt 

Björn Erdal, talesperson Låt Parken Leva, 076-796 36 11

Björn Trepte, miljökonsult, bjorn@trepte.se

Ämnen

Regioner


Låt parken leva är ett nätverk med talespersoner från alla stadsdelar runt Järvafältet som sprider kunskap och samlar opinion mot förslaget till begravningsplats i Järva DiscGolfPark. Målet är att rädda parken genom att få politikerna att flytta begravningsplatsen till någon av de alternativa platserna i närheten. Nätverket bildades inför Järvaveckan 2018 och genomför bland annat en trädadoptionskampanj i parken.

Nätverket arbetar för dialog och för att ansvariga politiker ska komma till Tensta och sätta sig in i planerna de beslutat om.

Kontakter

Sundos Khadim

Sundos Khadim

Presskontakt Talesperson 076-267 39 36
Annika Ilic

Annika Ilic

Presskontakt Talesperson 076-199 74 20

Relaterat innehåll

Bevara unika Järva DiscGolfPark för liv och lek - Flytta den planerade begravningsplatsen till en värdig plats på Järva.

Lokalt förankrat tvärpolitiskt nätverk för integration och hållbar utveckling.

Låt parken leva
Spånga kyrkväg 578
163 62 Spånga
Sverige