Pressmeddelande -

Yrkeshögskolan är väl rustad för omställningsreformen

På uppdrag av regeringen har Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) analyserat hur väl anpassat utbildningsutbudet är för det nya omställningsstudiestödet.

I juni förra året gav regeringen i uppdrag till MYH att analysera hur införandet av omställningsstudiestödet kan påverka behovet av utbildning inom yrkeshögskolan och att i dialog med utbildningsanordnarna bidra till att nödvändig utveckling av yrkeshögskolans utbildningsutbud kommer till stånd. Myndigheten har även gått igenom hela utbudet i yrkeshögskolans nuvarande utbildningsportfölj i syfte att försöka bedöma om det är anpassat för omställningsstudiestödet.

- Yrkeshögskolans utbildningsanordnare har goda förutsättningar att omhänderta dem som vill ställa om. Anordnarna är vana att arbeta med äldre studerande, reell kompetens och nya koncept som YH-kurser och YH-flex. Vi gör därför bedömningen att yrkeshögskolan som utbildningsform är väl anpassad för att spela en viktig roll i omställningen, säger myndighetens utredare Margareta Landh.

Ett anpassat utbildningsutbud

Den statistik som CSN presenterat, gällande fördelningen av beviljade omställningsstudiestöd, visar att det finns ett stort intresse för yrkeshögskolans utbildningar och att den nuvarande utbildningsportföljen är väl anpassad för behoven.

Det finns dock stora osäkerheter när det gäller i vilken utsträckning som potentiella studerande i framtiden kommer att söka utbildningar inom yrkeshögskolan och mer specifikt vilka typer av utbildningar som kommer att vara attraktiva för sökande. Därför är det viktigt för MYH att följa utvecklingen avseende dem som ansöker och blir beviljade omställningsstudiestöd i syfte att anpassa sammansättningen av YH-utbildningar.

- Andelen ettåriga utbildningar som leder till ett helt nytt yrke, och som ryms inom maxtiden för omställningsstudiestödet, är ganska få. De flesta är fördjupningsutbildningar som ofta kräver yrkeserfarenhet inom exempelvis hälso- och sjukvård, säger Margareta Landh.

Ökad konkurrens om utbildningsplatserna

I dialogen med yrkeshögskolans utbildningsanordnare har flera av dem uttryckt en oro gällande brist på utbildningsplatser och risken för ökad konkurrens mellan olika grupper. De menar att de individer som söker med omställningsstudiestödet kan komma att konkurrera med dem med bättre förkunskaper, vilket kan leda till en utträngningseffekt för de studerande som inte får plats. Utbildningsanordnarna efterfrågar därför fler platser i yrkeshögskolan för att gruppen som behöver omställning inte ska bli förfördelad i konkurrens.

Här hittar du rapporten

Relaterade länkar

Ämnen

  • Utbildning

Detta är Myndigheten för yrkeshögskolan:
Myndigheten för yrkeshögskolan bidrar till att försörja arbetslivet med rätt kompetens i rätt tid. Vårt huvuduppdrag är att ansvara för frågor som rör yrkeshögskolan i Sverige och verka för att utbildningarna tillgodoser arbetslivets behov av kompetens.

Yrkeshögskolan är en eftergymnasial och CSN-berättigad yrkesutbildning, som drivs i nära samarbete med företag och andra arbetsgivare. En fjärdedel av utbildningen är praktik.

Utöver detta ansvarar myndigheten även för Konst och kulturutbildningar och Tolkutbildningar inom folkbildningen. Myndigheten utövar tillsyn på de utbildningsformer och utbildningar som ligger inom vårt ansvarsområde, och hanterar synpunkter och klagomål på utbildningar.

Vi är också ansvariga för Sveriges kvalifikationsramverk, SeQF, ett sätt att synliggöra allt lärande för att öka matchningen på arbetsmarknaden.

Kontakter

Johan Lindahl

Presskontakt Pressansvarig 070 - 95 33 373

Relaterat innehåll