Gå direkt till innehåll
Distansundervisning leder till ensamhet bland elever

Pressmeddelande -

Distansundervisning leder till ensamhet bland elever

Myndigheten för delaktighet har undersökt hur elever med funktionsnedsättning upplever distansundervisningen. Resultatet visar att det har varit tufft. Den rapporterar om en hög arbetsbelastning med minskat stöd från skolan och stor ensamhet. Endast fyra procent svarar att de inte känt någon ökad oro eller stress under pandemin.

Efter ett år av distansundervisning förlängs perioden nu ytterligare. Det innebär särskilda utmaningar för elever med funktionsnedsättning. Hela 43 procent av de elever som tillfrågats av Myndigheten för delaktighet, upplever att det stöd de har behov av fungerar sämre på distans.

I MFD:s undersökning berättar också 56 procent av de tillfrågade eleverna att de är mindre aktiva på lektionerna och 41 procent upplever att distansundervisning har inneburit mer skolarbete än tidigare. Många elever med behov av stödundervisning har förlorat den i samband med övergången till distansundervisning.

- Elever som har behov av särskilt stöd har rätt till den hjälpen även under en pandemi. Annars försätts eleverna i en situation där de har svårt att tillgodose sig utbildningen. När skolan inte räcker till läggs ett stort ansvar på föräldrarna, men alla har inte möjlighet eller förutsättningar att erbjuda sina barn det stöd de behöver, säger Malin Ekman Aldén, GD på MFD.

I undersökningen uppger 58 procent av flickorna och 43 procent av pojkarna att de upplever ensamhet.
En majoritet av eleverna uppger också att de har mått dåligt under pandemin. Den främsta orsaken är att de har känt sig ensamma både under och efter skoldagens slut. De flesta träffar inte sina klasskompisar eller andra vänner, de utför inte heller fritidsaktiviteter i samma utsträckning som tidigare.

För några elever har dock distansundervisningen underlättat skolarbetet. De upplever att de fått mer lugn och ro hemmet, utan resor till och från skolan. De hinner sova, träna och äta bättre.

- Den sociala distansen ger symptom såsom oro, nedstämdhet, ångest och depressiva symptom. I några fall lyfts till och med suicidala tankar fram i undersökningen. Det är allvarligt och skulle behöva kompenseras med ökad möjlighet till aktivitet. Det är dock intressant att distansundervisningen för vissa elever varit positiv. Det tyder på att skolan behöver bli mer flexibel att kunna möta elevernas olika behov, säger Malin Ekman Aldén.

Särskolan är en skolform som i hög utsträckning hållits öppen under pandemin.
Bland elever i gymnasiesärskolan ser också oron generellt ut att vara lägre. Ungefär en av tre känner sig mer oroliga och ledsna under pandemin, men det finns också en stor grupp elever som svarar att pandemin inte påverkar dem - eller att de faktiskt inte vet om den påverkar dem. Nära hälften de tillfrågade eleverna i särskolan uppger dock att de önskar att de kunde träna, ta del av andra fritidssysselsättningar eller träffa vänner och släkt.

För mer information, vänligen kontakta Sara Ullmark, sara.ullmark@mfd.se, 08- 600 84 36

Om undersökningen
Undersökningen baseras på svar från unga i åldrarna 16–24 år med olika varianter av funktionsnedsättning. Svaren är framtagna genom 20 djupintervjuer med elever inom reguljärt gymnasium och enkätsvar från 268 elever inom gymnasiesärskolan och 258 inom reguljärt gymnasium. Svaren är därmed inte statistiskt säkerställda men ger en tydlig indikation på elevers utbildning och hälsa under den pågående pandemin.

Ämnen

Kategorier


Myndigheten för delaktighet är en kunskapsmyndighet som arbetar inom funktionshinderområdet. Vi arbetar för att alla, oavsett funktionsförmåga, ska kunna vara fullt delaktiga i samhället.

Vi driver på utvecklingen, följer upp funktionshinderpolitiken och sprider kunskap inom området med FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning som grund.

Vårt uppdrag är att verka för att funktionshinderspolitiken får genomslag i hela samhället.

Kontakter

Presskontakt

Presskontakt 08-600 84 80

När delaktighet blir verklighet

Myndigheten för delaktighet arbetar främjande med funktionshinderspolitiken och guidar samhällets aktörer. Myndigheten följer utvecklingen inom olika samhällsområden och erbjuder stöd för genomförande och utveckling av verksamheter. Detta gör vi i nära samverkan med aktörerna och utifrån kunskap hos personer med egen erfarenhet av funktionsnedsättning.

Myndigheten för delaktighet
Besöksadress: Rosterigränd 12
117 61 Stockholm
Sverige