Gå direkt till innehåll
Minskat arbetsmarknadspolitiskt stöd till dem i störst behov

Pressmeddelande -

Minskat arbetsmarknadspolitiskt stöd till dem i störst behov

Ansvariga samhällsaktörers förutsättningar att ge rätt stöd åt de personer som står långt från arbetsmarknaden har kraftigt försämrats på grund av förändringarna inom Arbetsförmedlingen i kombination med pandemins konsekvenser. Det visar Myndigheten för delaktighets uppföljning av det funktionshinderspolitiska målet om jämlikhet i levnadsvillkor för personer med funktionsnedsättning.

Uppföljning av utvecklingen inom arbetsmarknadsområdet visar att arbetssökande som står långt ifrån arbetsmarknaden upplever att kontakten med Arbetsförmedlingen blivit sämre och att det har blivit svårare att få tillgång till arbetsmarknadspolitiska åtgärder och stöd. Även kommuner upplever svårigheter i samarbetet med Arbetsförmedlingen lokalt, vilket även har försämrat förutsättningarna i deras arbetsmarknadspolitiska uppdrag.

Pandemins konsekvenser och Arbetsförmedlingens nya arbetssätt har satt ett särskilt fokus digitaliseringens möjligheter och utmaningar. Digitaliseringen har på många sätt skapat nya möjligheter för delaktighet, men för personer som befinner sig i ett digitalt utanförskap kan utvecklingen innebära ett hinder.

Erfarenhet och forskning stödjer betydelsen av behovsanpassat arbete

Både arbetssökande och kommuner är beroende av en nära kontakt med Arbetsförmedlingen. De behöver tillgång till personal med rätt kompetens och förmåga att skapa kreativa, individualiserade och flexibla lösningar. Erfarenhet och forskning stödjer betydelsen av ett lokalt arbete som styrs utifrån de arbetssökandes, arbetsgivarnas och kommunernas skiftande.

Insatser som behövs just nu

  • Sänkta trösklar till arbetsmarknaden för personer med svag konkurrensförmåga.
  • Flexibla och långsiktiga insatser riktade till arbetsgivare som underlättar arbetsträning, praktik och anställning.
  • En snabb vidareutveckling av Arbetsförmedlingens arbetssätt och verktygslåda för att på ett bättre sätt träffa behoven som personer som står långt ifrån arbetsmarknaden har.

MFD följer utvecklingen mot det funktionshinderpolitiska målet

MFD följer löpande utvecklingen i relation till det funktionshinderspolitiska målet om ökad delaktighet och jämlikhet i levnadsvillkor för personer med funktionsnedsättning. Sysselsättning är generellt den enskilda faktor som har störst påverkan på levnadsvillkor

Uppföljningen bygger på underlag från Arbetsförmedlingen och SKR. Kunskap och erfarenhet från personer med funktionsnedsättning och deras organisationer. MFD har även genomfört en förstudie som baseras på intervjuer med Arbetsförmedlingen samt en enkät till ett mindre urval kommuner.

Ämnen

Kategorier


Myndigheten för delaktighet är en kunskapsmyndighet som arbetar inom funktionshinderområdet. Vi arbetar för att alla, oavsett funktionsförmåga, ska kunna vara fullt delaktiga i samhället.

Vi driver på utvecklingen, följer upp funktionshinderpolitiken och sprider kunskap inom området med FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning som grund.

Vårt uppdrag är att verka för att funktionshinderspolitiken får genomslag i hela samhället.

Presskontakt

Presskontakt

Presskontakt 08-600 84 80

Myndigheten för delaktighet, MFD, är en statlig myndighet som arbetar för att alla, oavsett funktionsförmåga, ska kunna vara delaktiga i samhället.

Myndigheten för delaktighet har i uppdrag att verka för att funktionshinderspolitiken ska få genomslag i hela samhället. Vi arbetar utifrån ett rättighetsperspektiv för att alla människor ska kunna vara fullt delaktiga i samhället, oavsett funktionsförmåga.

Myndigheten för delaktighet
Besöksadress Sturegatan 3
121 77 Sundbyberg
Sweden