Pressmeddelande -

Över 270 miljoner till internationellt bistånd 2021

Nästa år är Svenska missionsrådet med och finansierar 57 internationella utvecklingsinsatser. 16 medlemsorganisationer har beviljats medel på över 270 miljoner kronor för arbete främst i Afrika och Asien.

- Tack vare vårt breda nätverk av medlemsorganisationer och deras partner runt om i världen kan vi vara med och stärka människors förmåga att bidra till en bättre värld, säger Hanna Mellergård, enhetschef för internationellt utvecklingssamarbete på Svenska missionsrådet.

Svenska missionsrådets stöd till internationella biståndsinsatser sker inom ramen för Sidas uppdrag att minska fattigdomen i världen.

Den stora majoriteten av insatser, 57 stycken, syftar till att långsiktigt stärka civilsamhället i låg- och medelinkomstländer runt om i världen. Utöver det är Svenska missionsrådet med och finansierar nio informationsinsatser i Sverige samt tre praktikantprogram. Praktikantprogrammen ger unga människor möjlighet att resa ut och arbeta praktiskt med bistånd och utveckling tillsammans med lokala organisationer.

19 nya biståndsinsatser startar 2021

Av de olika insatser som genomförs under 2021 är 19 nya för året. Några är mer omfattande utvecklingsprogram där flera olika insatser och lokala samarbetspartner ingår. Det handlar bland annat om ett program i Latinamerika med fokus på fred, rättvisa och ickevåld.

- Inför 2021 ser vi verkligen en stor bredd i biståndet vad gäller strategier och metoder men också inriktning. Det handlar om ökat deltagande i demokratiska processer och därigenom möjlighet att påverka sin situation; ökade möjligheter för försörjning; hälsa och utbildning; organisering i samhället och jämställdhet, säger Hanna Mellergård.

Svenska missionsrådet ser positivt på att många lokala samarbetspartner jobbar med att få politiker och myndigheter att ta sitt ansvar i förhållande till sina medborgare. Det kan handla om att föra dialog eller utöva påtryckning mot myndigheter där det är möjligt men också att jobba med antikorruption. Läs mer om hur tidigare samarbeten lett till förändring på samhällsnivå.

Fortsatt viktigt med resiliens i biståndet

Sedan 2017 arbetar Svenska missionsrådet med en satsning på resiliens för att öka människors och organisationers möjligheter att anpassa sig och hantera snabba förändringar som exempelvis klimatförändringar. Under 2021 kommer sju insatser med finansiering från potten vara igång varav två är nya. En av de insatser som får fortsatt stöd är en ”Community of Practice” med fokus på resiliens och katastrofriskreducering i Kenya. Resultat från en utvärdering av satsningen väntas inom kort, men tidigare rapporter har visat på mycket goda resultat av satsningen på resiliens.

Fakta: Fyra anslag inom biståndet

Svenska missionsrådet har avtal med Sida om finansiering av insatser inom fyra olika anslag:

1. Utvecklingsinsatser (CivSam) som handlar om långsiktigt förändringsarbete med fokus på att stärka människors förmåga och möjlighet att själva och tillsammans med andra utkräva sina rättigheter, till exempel genom organisering inom det civila samhället.
Budget för 2021: 260 miljoner kronor

2. Informations- och kommunikationsinsatser med syfte att bilda opinion och öka kunskap om globala utvecklingsfrågor i Sverige.
Budget för 2021: 8,7 miljoner kronor

3. Praktikantinsaser som ger möjlighet för ungdomar att göra praktik i länder där våra medlemsorganisationer har lokala samarbeten. Praktikantanslaget rapporteras till Universitets- och högskolerådet.
Budget för 2021: 2,5 miljoner kronor

4. Svenska missionsrådet är strategisk humanitär partner till Sida. Det innebär att några av våra medlemsorganisationer har möjlighet att söka medel ur en separat budget för att genom sina lokala samarbetspartners snabbt kunna lindra nöd och rädda liv i akuta situationer.
Beräkningarna för 2020 är ännu inte klara men ligger runt 60 miljoner kronor. Nästa år fasas dock det humanitära samarbetet med Sida ut.

Så fattas beslut om insatserna

Svenska missionsrådets kansli bereder ansökningarna med hjälp av tillgängliga styrdokument för respektive anslag. Därefter är det utskottets roll att granska de beslutspromemorior som läggs fram, och besluta om stöd. Utvecklingsutskottet är tillsatt av Svenska missionsrådets styrelse och består av personer som har god kännedom om våra medlemsorganisationer och internationellt utvecklingssamarbete, också kallat bistånd.

Ämnen

  • Bistånd

Kategorier

  • mänskliga rättigheter
  • civila samhället
  • humanitärt bistånd och utvecklingssamarbete
  • pressrum

Regioner

  • Stockholm

TRO PÅ EN BÄTTRE VÄRLD

Tillsammans med kyrkor och organisationer arbetar vi för mänskliga rättigheter, global rättvisa och minskad fattigdom. 

www.smc.global, www.facebook.com/svenskamissionsradet, www.twitter.com/SMRtwitt

Relaterat innehåll

Relaterade event