Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

En tredjedel av Europas skogar visar vikande vitalitet

Skogarna i Europa har under senaste decenniet drabbats av sommarhetta och torka i större utsträckning än tidigare. Det är en anledning till den vikande vitalitet som registrerats i en tredjedel av dessa skogar. I Sverige har skogarna också påverkats av stormar och utbrott av skadegörare.

Det visar EU-projektet FutMon, som i Sverige är knutet till SLU:s fortlöpande miljöanalys, program Skog.

Information om Europas skogar från EU:s största Life+ projekt, FutMon, kommer den 21 juni att presenteras i Bryssel.

En vidareutveckling av befintlig internationell övervakning av skogens hälsotillstånd har under de senaste två åren genomförts i 23 medlemstater. Övervakningen, som sträcker sig från Lappland i norr, till Sicilien i söder, omfattar en översiktlig inventering på 5500 provytor samt en intensiv övervakning på 300 områden.

Den nya övervakningen har skapat en koordinerad och harmoniserad skogsskadeövervakning genom att länka befintliga inventeringar och ny övervakningsmetodik på nationell, regional och EU-nivå.

I den nya övervakningen finns data som berör klimatförändringen och tillståndet i skogsekosystemen. Inom FutMon-projektet har också arbetet med harmonisering av data från nationella Riksskogstaxeringar drivits vidare.

Resultaten från övervakningsprogrammen visar att    • Skogarna i Europa har under det senaste decenniet i större utsträckning drabbats av sommarhetta och torka. Det är en av anledningarna till den nedsatta vitaliteten av skogen som konstaterats på en tredjedel av ytorna i programmet. Tillståndet i svensk skog har i hög grad påverkats av ett flertal stormar och kraftiga utbrott av skadegörare såsom granbarkborre och törskatesvamp.
    • Det finns en obalanserad näringstillgång till följd av kvävedepositionen. På cirka hälften av ytorna överskrider depositionen uppsatta gränsvärden. Övervakningsprogrammet visar på läckage av kväve till grundvattnet och påverkan på vegetation och lavflora.
    • Skogarna i Europa lindrar effekten från klimatförändringar. Skogens upptag av koldioxid motsvarar 10 procent av utsläppen. Resultat från övervakningen visar att kvävedepositionen ökar tillväxten och därmed upptaget av koldioxid. Den framtida ökningen av skogstillväxten kan dock förväntas vara lägre. Europeiska tillväxtmodeller bygger på data från övervakningen för att kvantifiera dessa effekter.Projektledare för FutMon är Dr. Martin Lorenz, Johann Heinrich von Thünen Institute (vTI) Martin.Lorenz@vti.bund.de

Svensk projektledare är Sören Wulff, Institutionen för skoglig resurshushållning, SLU i Umeå
Soren.Wulff@slu.se

 

Kontakt:

Professor Lars Lundin, institutionen för vatten och miljö, SLU

Lars.Lundin@slu.se   018-67 31 09, 070-373 62 43

Mer information:

FutMon projektet drivs i Sverige inom ramen för SLU:s fortlöpande miljöanalys, vid Riksskogstaxeringen och Integrerad Monitoring.

FutMon – EC:s nya övervakningsprogram för skogsmark

http://www.slu.se/Documents/externwebben/s-fak/skoglig-resurshallning/Riksskogstaxeringen/%C3%96vriga%20dokument/FutMon.pdf

 

 

Ämnen

Regioner


SLU:s vision  "SLU är ett universitet i världsklass inom livs- och miljövetenskaper."

Presskontakt

Magnus Nelin

Magnus Nelin

Presskontakt Presschef 018-67 26 08
David Stephansson

David Stephansson

Presskontakt Presskontakt Forskningsinformation 018-67 14 92

Hanna Bäckström

Presskontakt kommunikatör 018-673501
Anette Neldestam Larsson

Anette Neldestam Larsson

Presskontakt Kommunikatör SLU Alnarp 040-415004
Anna-Karin Johnson

Anna-Karin Johnson

Presskontakt kommunikatör SLU Meny, SLU RådNu 070-359 71 93
Vanja Sandgren

Vanja Sandgren

Presskontakt kommunikatör, presskontakt 0702-641155

Olof Bergvall

Presskontakt presskontakt 090-7868211
Marianne Persson

Marianne Persson

Presskontakt kommunikatör +46 730 61 65 04

Titti Olsson

Presskontakt redaktör Movium
Johan Samuelsson

Johan Samuelsson

Presskontakt Biolog/kommunikatör Presskontakt SLU Artdatabanken 070-6793409