Gå direkt till innehåll
Sävsparv går mot strömmen och minskar inte i lika stor omfattning längre.
Sävsparv går mot strömmen och minskar inte i lika stor omfattning längre.

Pressmeddelande -

Fler fågelarter på Rödlista 2020

Antalet rödlistade fågelarter har ökat med 21 procent i den nya rödlistan. Det går dåligt för till synes vanliga arter som gråkråka, skrattmås, björktrast och rödvingetrast, vilka minskar markant i fågeltaxeringens standardrutter och rödlistas i kategorin Nära hotad (NT). Sex arter som lämnar rödlistan är ängspiplärka, skäggmes, gröngöling, sånglärka, kungsfågel och brandkronad kungsfågel.

Den 22 april publiceras Rödlistade arter i Sverige 2020 som tas fram av SLU Artdatabanken. Redan nu kan vi berätta att fåglar är en organismgrupp som utmärker sig. I Sverige häckar 245 fågelarter regelbundet. Av dessa bedöms 30 procent minska så kraftigt att de blir rödlistade. Detta innebär att antalet rödlistade fågelarter har ökat med 21 procent.

Det går till exempel dåligt för simänder. Stjärtand och årta är rödlistade sedan tidigare, och nu tillkommer även kricka och bläsand. Båda bedöms som Sårbar (VU) på grund av kraftiga populationsminskningar. Även dykänderna ejder, bergand och brunand har minskat kraftigt och flyttas från Sårbar (VU) till Starkt hotad (EN). Av tropikflyttande tättingar har 40 procent av arterna minskat med mer än 15 procent under de senaste 10 åren, vilket gör dem rödlistade. Bara 10 procent av tropikflyttarna har ökat. Störst minskning har backsvala och hussvala. För ortolansparven går det fortsatt mycket dåligt. Den har minskat med ytterligare 85 procent under de senaste 10 åren och bedöms som Akut hotad (CR).

Rödspov och fältpiplärka finns fortfarande kvar på rödlistan men de senaste årens framgångsrika åtgärder för deras häckningsmiljöer, har i stort sett hejdat minskningen av dessa båda arter. Arter som lämnar rödlistan är ängspiplärka, skäggmes, gröngöling, sånglärka, kungsfågel och brandkronad kungsfågel. För ängspiplärka, skäggmes, kungsfågel och brandkronad kungsfågel går det bättre sannolikt tack vare mildare vintrar. Lika bra går det inte för sånglärka och gröngöling, men de lämnar rödlistan tack vare att populationsminskningen planar ut.

Hur blir en art rödlistad?

Den svenska rödlistan är en lista över arter och deras hotstatus i Sverige. Den baseras på en bedömning av enskilda arters risk att dö ut från landet. Bedömningen görs utifrån internationellt vedertagna kriterier som baseras på flera olika riskfaktorer. Kriterierna avgör vilken kategori en art hamnar i. Det finns fem kriterier, från A till E, och sju kategorier:

Livskraftig (LC)

Kunskapsbrist (DD)

Nära hotad (NT)

Sårbar (VU)

Starkt hotad (EN)

Akut hotad (CR)

Nationellt utdöd (RE)

Kategorierna är ett verktyg som stöd för prioritering av naturvårdsåtgärder. Åtgärdsprogram för hotade arter tas till exempel enbart fram för de kategorier (VU, EN, CR) som utgör de hotade arterna. Ett exempel är grönfläckig padda vars status förbättrats till följd av åtgärder.

Eftersom rödlistning handlar om att bedöma arters risk att dö ut kan även vanliga arter bli rödlistade. Ett exempel är gråkråka som, trots att man ser den överallt, hamnat på rödlistan på grund av en kraftigt minskad population.

Rödlista 2020 publiceras den 22 april men går redan nu att förbeställa på SLU Artdatabankens webbplats.

  • 2020 års rödlista kommer att finnas tryckt i fickformat eller för nedladdning direkt från vår webb.
  • Det går även att hitta och ladda ned fakta om rödlistade arter på www.artfakta.se. Där står var de finns, hur de lever, varför de är rödlistade och hur man kan förbättra situationen för dem.
  • I Dagens natur kan man läsa mer om hur det går för Sveriges fåglar.

Fakta

Rödlistade arter i Sverige 2020, som tas fram av SLU Artdatabanken tillsammans med 14 expertkommittéer, är den femte samlade rödlistan för Sveriges djur, svampar och växter. Den första publicerades 2000 och Sverige har sedan dess reviderat och publicerat en rödlista vart femte år. Den allra första svenska listan över hotade arter (ryggradsdjur) publicerades dock redan 1975 och följdes av listor för även andra grupper. Sverige har således 45 års erfarenhet av att beskriva tillstånd och trender för landets arter, på basis av kontinuerlig insamling och bearbetning av uppgifter om deras populationer, livsmiljöer och påverkansfaktorer.

Kontaktpersoner

Presskontakt: Johan Samuelsson; johan.samuelsson@slu.se; 018-673409, 070-6793409

Ansvarig fåglar:
Johan Nilsson
johan.nilsson@slu.se
018-672673, 073-3822140

Kontaktpersoner rödlistan:
Karin Ahrné
karin.ahrne@slu.se
018-672683

Ulf Bjelke
ulf.bjelke@slu.se
018-672614

Projektledare:
Wenche Eide
Wenche.Eide@slu.se
018-672495

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


SLU Artdatabanken är ett nationellt centrum för kunskap om Sveriges arter och naturtyper. Vår övertygelse är att bättre kännedom om vår natur ökar viljan och möjligheterna att värna den. Därför förser vi samhället med fakta och information baserad på observationer, miljöövervakning och analyser. Vi tar fram den nationella rödlistan, bedömer och bevakar status för arter och naturtyper som är prioriterade inom EU, driver Svenska artprojektet inklusive Nationalnyckeln, samt Artportalen, Svenska LifeWatch/SBDI mm. SLU Artdatabanken är en del av Sveriges lantbruksuniversitet och samtidigt en viktig länk mellan forskare, naturvårdare och allmänheten.

Presskontakt

David Stephansson

David Stephansson

Presskontakt Presskontakt Forskningsinformation 018-67 14 92
Hanna Bäckström

Hanna Bäckström

Presskontakt Enhetschef 018-673501

Janne Nordlund Othén

Presskontakt presskontakt EPOK +46-72 702 9288
Anna-Karin Johnson

Anna-Karin Johnson

Presskontakt kommunikatör SLU Meny, SLU RådNu 070-359 71 93
Vanja Sandgren

Vanja Sandgren

Presskontakt kommunikatör, presskontakt 0702-641155

Olof Bergvall

Presskontakt presskontakt 090-7868211
Marianne Persson

Marianne Persson

Presskontakt kommunikatör +46 730 61 65 04

Titti Olsson

Presskontakt redaktör Movium
Johan Samuelsson

Johan Samuelsson

Presskontakt Biolog/kommunikatör Presskontakt SLU Artdatabanken 070-6793409

Relaterat innehåll

Science and education for sustainable life

SLU är universitetet som forskar och utbildar kring de biologiska naturresurserna, både på land och i vatten. Vi jobbar med hållbar utveckling av städer och landsbygd, dessutom verkar vi för människors och djurs livskvalitet och välbefinnande.

Vårt universitet producerar forskning i världsklass inom flera områden. Våra utbildningar leder till relevanta jobb, och vår kompetens är efterfrågad i näringsliv och samhälle. Vi verkar både lokalt och globalt för en hållbar, levande och bättre värld.