Gå direkt till innehåll

Ämnen: Vatten/havsmiljö

Skumbildning på vattenytan i befintliga avloppsreningsverk är ganska vanligt. PFAS-koncentrationerna i skummet från befintliga reningsprocesser var upp till 100000 gånger högre än koncentrationerna i inflödet till processen. Foto: Sanne Smith

Teknik som tar bort PFAS från förorenat vatten har utvärderats

Samma egenskaper som gör högfluorerade ämnen (PFAS) användbara gör dem också problematiska för naturen. De är mycket svåra att bryta ner och vissa kan orsaka hälsoproblem. Ett centralt, men svårt sätt att förhindra spridning av PFAS är att ta bort dem från vatten, t.ex. i reningsverk eller lakvatten från deponier. Sanne Smith har undersökt olika reningstekniker i sina doktorandstudier vid SLU.

Ljungsjöarna i Jämtland – en av de platser där näringsvävar i fjällsjöar har undersökts. Foto: Jenny L. Nilsson

Bottensediment avslöjar hur livet i fjällsjöar påverkas av ett varmare klimat

Spåren av det allt varmare klimatet är särskilt tydliga i fjällvärlden. Grönskan breder ut sig över tidigare bar mark, och samtidigt blir fjällsjöarna mer näringsfattiga. Klimatförändringar verkar däremot inte förändra näringsvävarna i sjön i samma grad. Det visar en avhandling från SLU som bygger på analyser av de bottensediment som har avlagrats i sjöarna, samt nutida miljöövervakningsdata.

Betande boskap vid Östersjöns kust. Foto: Lars Johansson

Politiken för ett renare Östersjön fungerar inte

Trots att jordbrukets näringsutsläpp till Östersjön har minskat är merparten av havet fortfarande drabbat av övergödning och bottendöd. Sedan 2007 finns en gemensam åtgärdsplan för Östersjöns miljö, med konkreta mål och åtgärder för för de nio länderna runt Östersjön. En ny studie visar att inget land har genomfört allt de lovat göra för att minska näringsutsläppen från jordbruket till Östersjön.

Så mår svensk fisk och skaldjur: uppåt för flera insjöfiskar men sämre för strömming, torsk och gråsej

Så mår svensk fisk och skaldjur: uppåt för flera insjöfiskar men sämre för strömming, torsk och gråsej

Fisket på marina arter som strömming, gråsej och havskräfta bör minska, och torsk i Kattegatt och östra Östersjön bör inte fiskas alls. - I Vättern är bestånden av sik, lake och siklöja så pass starka att vi bedömer att de klarar ett ökat fiske och detsamma gäller abborren i Mälaren och Hjälmaren, säger Eddie Von Wachenfeldt, miljöanalysspecialist vid institutionen för akvatiska resurser på Sver

Visa mer

Science and education for sustainable life

SLU är universitetet som forskar och utbildar kring de biologiska naturresurserna, både på land och i vatten. Vi jobbar med hållbar utveckling av städer och landsbygd, dessutom verkar vi för människors och djurs livskvalitet och välbefinnande.

Vårt universitet producerar forskning i världsklass inom flera områden. Våra utbildningar leder till relevanta jobb, och vår kompetens är efterfrågad i näringsliv och samhälle. Vi verkar både lokalt och globalt för en hållbar, levande och bättre värld.