Skip to main content

DNV GL (tidligere Norske Veritas) sier Trivselsleder virker!

Nyhet   •   aug 23, 2017 10:42 CEST

Lederne i Trivselsleder, Tommy Bottenvik og Kjartan Eide, er svært fornøyd med effektene av programmet.

Trivselsprogrammet sendte ut nullpunktundersøkelser for nye TL-skoler september 2016. Etterundersøkelsen ble sendt ut på nytt til TL-skolene mai 2017. DNV GL (tidligere Norske Veritas) har analysert resultatene fra både nullpunkt- og etterundersøkelsen, samt sammenlignet TL skoler med ikke-TL-skoler gjennom tall fra elevundersøkelsen.

Forskning viser at barn som er i fysisk aktivitet lærer bedre og har lettere for å konsentrere seg for undervisningen. Forskning viser også at barn som kjeder seg er mer disponert til å ty til mobbing. Mer aktivitet i friminuttene på skolen kan derfor bidra til å redusere mobbingen og dermed også øke trivselen i skolen.

Utdrag fra analysen / rapporten:

Trivselsledere vokser med oppgaven.

Det er interessant å se hvilket utbytte barna som er trivselsledere får av rollen. Gjennom oppgavene som Trivselsleder gis de ansvar, og opplever mestring og økt selvfølelse. Resultatene viser at det å være trivselsleder påvirker positivt hvordan barna behandler andre elever, og at de kan bidra til at andre har det bra. Det er også et stort flertall som opplever å bli tryggere på seg selv.

Færre elever som ikke trives

Analysen av spørsmål om trivsel fra nullpunkt- og etterundersøkelsen for TL-skoler, viser at det blir færre elever som ikke trives i det hele tatt på skolen, sammen med elevene i gruppa/klassen og i friminuttene. Gitt tallet på 11 562 elever totalt på alle skoler på 4.-10. trinn i undersøkelsen, kan prosentene omregnes til hvor mange elever det faktisk dreier seg om. På spørsmålet "trives du på skolen" er det i september 2016 ca 130 elever som svarer at de ikke trives i det hele tatt. I mai 2017 er dette ca 90. Det er altså 40 elever som ikke lenger svarer at de ikke trives i det hele tatt. Bildet er likt for de to andre spørsmålene. Det gir indikasjoner på at TL kan bidra til å bedre trivselen for barn og unge som føler seg spesielt utenfor.

Flere morsomme leker/aktiviteter

TL-skolene har også en seks prosents økning i antall positive svar på spørsmålet om det "finnes mange morsomme leker/aktiviteter å være med på i friminuttene". For det samme spørsmålet er det en reduksjon i andel negative besvarelser. Dette tyder på at det er en bedring i mulighetene for å delta i morsomme leker/aktiviteter i friminuttene for barna.

Reduksjon av mobbing

For spørsmålet "Hvor ofte er du blitt mobbet på skolen de siste månedene?" har det vært en forbedring fra nullpunkt til etterundersøkelsen i andel positive svar på 2 prosentpoeng. Gitt elevtallet, dreier det seg om ca 240 elever. Denne forbedringen gir en liten indikasjon på at Trivselsprogrammet har ført til redusert mobbing.

Mer arbeidsro i timene

I elevundersøkelsen vurderer elever graden av "god arbeidsro i timene". Elevundersøkelsen viser at skoler som ble TL-skoler i 2014 opplever en signifikant økning i scoren på påstanden om at "Det er god arbeidsro i timene" fra 2013 (før TL) til 2015 (etter TL). Økningen i tidsrommet er på 9 prosent.

Elevsvar understøttes av svar fra TL-ansvarlige

Trivselsprogrammet gjennomfører jevnlig egne spørreundersøkelser til TL-ansvarlige på hver skole. Over 85% av TL-ansvarlige svarer at de er enige ("litt" til svært enig") i at det er mindre mobbing og at færre elever går ensomme i friminuttene. Videre mener 88% av respondentene at programmet totalt sett fungerer godt på skolen, dette blir også underbygget av at det er få skoler som har valgt å avslutte programmet: Over 90% av skolene velger å fortsette med programmet etter tre års kontraktsperiode. Resultatene underbygger at programmet har en effekt.

Om undersøkelsen

I undersøkelsen er det svar fra 67 skoler, fordelt på 46 barneskoler, 9 ungdomsskoler, og 12 kombinertskoler. På disse skolene er det 11 562 elever på 4.-10. trinn, fordelt på 8024 elever på 4.-7. trinn og 3538 elever på 8.-10. trinn. Svarprosenten i undersøkelsen er hhv 49% og 28% for kartleggingsundersøkelsen og etterundersøkelsen.

Kilde: DNV GL rapport, Samfunnsøkonomisk analyse av prosjektene i Kronprinsparets Fond. Utgivelsesdato: 31.05.2017.