Skip to main content

Välkommen till KSLA:s aprilaktiviteter!

Pressmeddelande   •   Apr 02, 2012 12:03 CEST

Detta händer hos Kungl Skogs- och Lantbruksakademien i april 2012:

 

Stadsodling – fritidsodling på tillväxt som reformerar och syns i samhället

Seminarium på Trädgårdsmässan Nordiska Trädgårdar, Stockholmsmässan. Goda exempel är viktiga inspirationskällor för stadsodlingsrörelsen i våra städer. Synliga urbana odlingar, helst bostadsnära, bildar plattform för utåtriktad verksamhet. Hur påverkas de boende i områden där stadsodling pågått ett par år? Har gemensamhetsodlingar lett till samverkan och möten mellan människor? Här får vi följa arbetet med stadsodlingsrörelser i Malmö, Göteborg och Uppsala. Hur har de gått vidare för att förbättra och utöka sin verksamhet? Vi får även ta del av stadsodlingsrörelser i några internationella storstäder. Är det någon skillnad mellan dessa och det som pågår i vårt land?
Torsdag 12 april kl 09.10, Stockholmsmässan


Skogsriket – med värden för världen

Sammankomst för våra ledamöter – men kan följas online. Skogsriket är landsbygdsminister Eskil Erlandssons vision för att skapa förutsättningar för nya arbetstillfällen med anknytning till skog och därigenom bidra till ekonomisk utveckling på landsbygden och i småortssverige. Skogsriket består av fyra grenar som utgår från de värden som finns i skogen: Hållbart brukande, Förädling och innovation, Upplevelser och rekreation samt Sverige i världen.
Här presenterar han själv sin vision: ”Skogsriket – med värden för världen”. Kan Sverige bli bäst i världen på att ta till vara på alla de värden skogen erbjuder, från naturupplevelser till produktion, innovation och de nya produkterna?
Torsdag 12 april ca kl 15.45
Webbsänds.


Fungerar den svenska modellen för brukande av skog?

Seminarium. KSLA:s Skogsskötselkommitté har under en tid arbetat med den svenska modellen för brukande av skog. Det slutgiltiga målet med arbetet är att få till stånd en utvärdering av modellen som underlag för effektiviserad skogsskötsel mot såväl produktions- som miljömålet. Som en del i arbetet bjuder kommittén in till detta halvdagsseminarium där vi belyser vad vi menar med den svenska modellen för brukande av skog, historien den är sprungen ur, var vi står idag, samt hur en utvärdering av modellen kan utformas.
Måndag 16 april kl 13.00


Bättre träd med förädling och modern genteknik

Seminarium på IVA, Grev Turegatan 16, Stockholm. I ett globalt perspektiv kommer troligen efterfrågan på skogsråvara att fortsätta öka under överskådlig framtid. Behovet av mark för livsmedelsproduktion gör troligen mer mark icke tillgänglig för skogsproduktion. Istället blir vi tvingade att producera mer skog på samma eller mindre areal än idag Förhoppningsvis kan växtförädling och bioteknik aktivt bidra till att lösa denna problematik.
Här presenteras dagens arbete med skogsträdsförädling och vilka vinster som uppnåtts men också vilka nya tekniker som finns tillgängliga för att snabbare erhålla förädlingsvinster. En fråga är hur vi ska ställa oss till eventuella risker med en utökad användning av förädlat material framställt med såväl traditionella som nya tekniker.
Torsdag 19 april kl 13.00


Husdjurens och nyttoväxternas mångfald – hur ser de svenska behoven ut i ett internationellt perspektiv?

Seminarium. Växter är basföda för människor i de flesta länder och växtförädlingen har framgångsrikt bidragit till en ökad livsmedelsproduktion. I alla delar av världen spelar också husdjuren en viktig roll. Men både inom husdjursavel och förädling av nyttoväxter sker en koncentration till allt färre raser/arter. Detta seminarium tar upp ett antal frågor: Hur utnyttjar vi husdjurens och nyttoväxternas genetiska resurser utifrån behoven för produktion av livsmedel i Sverige? Kommer vi att ha tillgång till väl anpassade genetiska resurser för att vi på ett uthålligt sätt kunna bidra till den framtida globala livsmedelsförsörjningen? Hur utnyttjas diversiteten? Gör Sverige rätt prioriteringar i kedjan bevarande – utveckling – nyttiggörande av genetiska resurser? Behöver vi ett starkare offentligt engagemang?
Fredag 20 april kl 09.30
Webbsänds.

Hjärtligt välkommen till KSLA på Drottninggatan 95 B i Stockholm!

Fler kommande aktiviteter finns på vår hemsida www.ksla.se

Programmet uppdateras kontinuerligt.

 

 

Kungl. Skogs och Lantbruksakademiens uppgift är att med stöd av vetenskap och praktisk erfarenhet till samhällets gagn främja jordbruk och skogsbruk samt därmed knuten verksamhet.