Skip to main content

Internationella markåret slut – vi fortsätter att skydda våra jordar

Pressmeddelande   •   Dec 04, 2015 11:00 CET

Den internationella markdagen den 5 december 2015 markerar slutet på det internationella markåret, men forskare från Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) arbetar vidare för att hitta lösningar för att skydda våra jordar. Markförhållanden är en avgörande faktor för livsmedelssäkerhet, ekosystemfunktioner och klimat.

Förutom att marken förser oss med mat och fibrer, kan marken också spela en viktig roll när det gäller att begränsa klimatförändringarna genom att lagra kol och minska utsläppen av växthusgaser till atmosfären. Det innebär att marken har en viktig roll att spela i de aktuella klimatförhandlingarna i Paris. För att för att öka medvetenheten om hur viktig marken är för livsmedelssäkerhet och ekosystemfunktioner utsåg FN 2015 till det internationella markåret.

SLU-forskare i det EU-finansierade projektet RECARE arbetar vidare tillsammans med forskare från hela Europa med att utveckla lösningar på problem med översvämningar och jordskred, ökenspridning, jorderosion, markpackning, förorening av mark, minskad biologisk mångfald i marken, förlust av organiskt material, försaltning och hårdgörning av mark. En serie filmdokumentärer visar hur hoten mot marken också innebär stora hot och utmaningar för människors liv och hem.

Forskarna arbetar tillsammans med Europas lokalbefolkning i 17 fallstudier för att testa olika lösningar i praktiken. Som exempel kan nämnas gräsbevuxna vattenvägar, halmtäckning av marken eller terrassering för att förhindra jorderosion och översvämningar, användning av samodling för att öka markens organiska material eller plantering av vissa trädslag för att ta bort gifter från förorenade jordar. RECARE har gjort en översyn av möjliga åtgärder som kan tillämpas för att bekämpa hoten mot marken.

Professor Coen Ritsema vid Universitetet i Wageningen, Nederländerna är projektsamordnare för RECARE. Han säger:
– När det internationella markåret går mot sitt slut är det viktigt att arbetet med att skydda denna värdefulla resurs fortsätter. Projektgruppen arbetar med att ta fram åtgärder som kan användas för att skydda våra markresurser. Medvetenheten har ökat under 2015 om marken och dess viktiga roll i våra liv, nu måste vi vidta åtgärder.

RECARE-forskarna kommer att fortsätta sitt arbete med att utveckla effektiva förebyggande åtgärder, sanering och återställande åtgärder för att tackla hoten mot marken fram till 2018 när projektet avslutas.

SLU-forskarnas medverkan

SLU-forskare vid avdelningen för markfysik vid institutionen för mark och miljö arbetar framför allt med möjligheterna att minimera förlusten av organiskt material vid odling av organogena jordar. Arbetet sker i samarbete med Alterra, Wageningen i Nederländerna. Till uppgifterna hör även arbete som rör markpackning i samarbete med Århus universitet i Danmark.

Mer information om RECARE:

Webb: http://www.recare-project.eu/

Twitter: https://twitter.com/RECARE_EU #Soils #RECARE

Facebook: https://www.facebook.com/groups/RECARE/

Video: https://vimeo.com/channels/recare

Rapport: http://www.recare-project.eu/downloads-by-category/recare-reports/other-reports/310-report-09-literature-review-on-measures-on-soil-threats-isric-full/file

Kontakter för ytterligare information:

Professor Coen Ritsema, projektsamordnare för RECARE-projektet, universitetet i Wageningen, Nederländerna: tel +31 317 48 65 17, coen.ritsema@wur.nl

Ansvariga för kommunikation och informationsaktiviteter inom RECARE-projektet är The Countryside and Community Research Institute, University of Gloucestershire, UK. Kontakta Jane Mills: tel: +44 1242 71 4137, jmills@glos.ac.uk

Koordinator i Sverige:
Kerstin Berglund, forskare vid institutionen för mark och miljö, SLU: 018-67 11 85, kerstin.berglund@slu.se

SLU:s vision: SLU är ett universitet i världsklass inom livs- och miljövetenskaper.