Skip to main content

Minus 88 miljoner för SLU 2012 – årsbokslut i enlighet med plan

Pressmeddelande   •   Feb 20, 2013 17:32 CET

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) redovisar för året 2012 ett underskott på minus 88 miljoner kronor och ett utgående kapital om 265 miljoner kronor, motsvarande nio procent av omsättningen. Detta framgår av universitetets årsredovisning, som behandlades av styrelsen vid februarimötet. 

SLU har strävat efter att minska andelen kapital till mindre än tio procent av omsättningen, och bokslutet för 2012 ligger i helt linje med den ambitionen.  Den totala omsättningen är strax över tre miljarder kronor (3 058 777), och SLU har en fortsatt stark likviditet.

Universitetet har sammanfattningsvis en ekonomi i balans, men det finns skillnader och obalans mellan redovisningsområden och fakulteter. Den tidigare ökningen av antalet anställda har planat ut, och personalen 2012 ligger på samma nivå som 2011, om man undantar institutionen för akvatiska resurser som fördes över till SLU 2012.

Antalet helårsstudenter var 3 935, en minskning med 167. Detta var en planerad och nödvändig konsekvens av anslagsbesparingen.

SLU-forskare publicerade under året cirka 1 350 vetenskapliga artiklar, vilket motsvarar cirka sex procent av den totala publiceringen i Sverige.

Jämfört med 2008 har antalet professorer vid SLU ökat med 13 procent. Könsfördelningen är dock fortfarande skev, men andelen kvinnor var under 2012 25 procent.

Antalet forskarstuderande har varit relativt stabilt de senaste åren, drygt 700. Antalet nyantagna minskade dock något under fjolåret. Drygt hälften är kvinnor och ca 30 procent kommer från andra länder.

Två verksamhetsgrenar med minusposter 2012 är utbildningen och miljöanalys. Utbildningsvolymen har ökat i genomsnitt med tre procent (mätt i helårsstudenter) åren 2009–2011, samtidigt som statsanslagen till utbildning bara ökat med en procent i snitt per år. Anslagsminskningen om 30 miljoner kronor 2012 tvingade fram en neddragning av antalet utbildningsplatser, men de åtgärder som vidtogs 2012 får inte omedelbart ekonomiskt genomslag.

Fortlöpande miljöanalys visar också ett negativt resultat på minus 13 miljoner kronor (kvarvarande kapital 30 miljoner kronor). 2012 och 2013 har fakulteterna uppmanats att använda balanserat kapital, i avvaktan på en mer långsiktig finansiering av verksamheten.

Årsredovisningen 2012 skickas efter styrelsens godkännande och underskrift till regeringen.

För mer information:

Martin.Melkersson@slu.se, universitetsdirektör, SLU, tel 072-544 13 70

SLU:s vision: SLU är ett universitet i världsklass inom livs- och miljövetenskaper.