Skip to main content

Pionjär inom svenskt naturskydd får Naturvårdspriset

Pressmeddelande   •   Apr 20, 2016 13:06 CEST

Artdatabankens Naturvårdspris 2016 tilldelas Rolf Löfgren vid en ceremoni på SLU i Uppsala den 20 april. Han har gjort en enastående insats för skyddet av svensk natur och skapandet av svenska nationalparker.

Under sin tid på Naturvårdsverket har Rolf Löfgren med sitt mycket starka naturengagemang och sin vilja att utveckla och effektivisera, sett till att genomdriva naturvårdspolitiken på ett sätt som vida överstiger vad som kan förväntas ingå i yrkesrollen. Resultaten har ett stort och bestående värde både för vår och för kommande generationer.

Rolf Löfgren får Artdatabankens naturvårdspris ”för banbrytande och engagerade insatser för skyddet av svensk natur och skapandet av svenska nationalparker. Rolf Löfgren har genom inventeringar, utredningar och engagerat arbete i hög grad bidragit till trovärdiga underlag för prioriteringar och nationella naturvårdsstrategier vilka lett till stora framgångar för naturvården i Sverige”.

Det planmässiga skyddet av Sveriges skogar inleddes först i slutet av 1970-talet, och Rolf Löfgren var med redan från början. Under 30 år hade han ofta huvudansvaret för Naturvårdsverkets utredningar om skogsskydd, för de av verket ledda nationella inventeringarna av skog liksom för den åtföljande skyddsplaneringen.

Inventeringarna var från början utredningar i ”okänt land”, och för att få gehör för skyddskraven krävdes omfattande kunskapsuppbyggnad och övertygande redovisningar. Processen var till en början enormt konfliktladdad, med en kritisk skogsnäring och otillräckliga ekonomiska resurser. Det krävdes också gott samarbete med länsstyrelser och andra parter som medverkade i inventeringarna.

Till Rolf Löfgrens främsta insatser hör skyddet av fjällnära skog. Från den första urskogsinventeringen 1982 fram till inventeringen av statliga skogar 2004 höll Rolf i Naturvårdsverkets inventerings- och skyddsprojekt. Dessa har lett till att ca 1 miljon hektar fjällnära barrskog, varav ca hälften produktiv skog, nu är skyddad eller på väg att skyddas i mer än 100 naturreservat. Vägen dit har kantats av förhandlingar och paketlösningar för den statliga marken, men också av en rad kamper om enskilda områden, t.ex. Sjaunja, Pärlälven, Blaikfjället och Vålådalen.

Bland övriga skogliga utredningar som Rolf Löfgren har ansvarat för utmärker sig den om sydsvensk lövskog och andra lövbärande marker (2000), en skrift som nu är ett standardverk om skydd och skötsel av lövskog i reservat. Rolf har även skrivit Naturvårdsverkets två nationalparksplaner 1989 och 2008, vilket i sig är en unik insats. Han har dessutom varit projektledare vid inrättandet av flera nya nationalparker och Sveriges två naturvärldsarv, Laponia och Höga Kusten.

En viktig förklaring till Rolf Lövgrens framgångar är att han har lyckats skapa trovärdighet kring skyddsbehov. Mer och mer har denna typ av ärenden också kommit att handla om att skapa tillit genom att i dialogform lyfta fram möjligheter istället för problem, t.ex. att se nationalparker och världsarv som en socioekonomisk resurs.

Pressbild:

Bild påpristagaren vid utdelningen kommer publiceras här senast.kl 1400.


Kontakt:

Cecilia Nordström, kommunikatör, Artdatabanken SLU, tel. 018-67 24 41, mobil 072-203 29 67, cecilia.nordstrom@slu.se (Använd denna kontakt under konferensdagen den 20 april)

Lena Sundin Rådström, chef, Artdatabanken SLU, tel. 018-67 27 30, mobil 070-385 59 49, lena.sundin.radstrom@slu.se (nås via Cecilia Nordström under dagen då priset delas ut 20 april)

Johan Samuelsson, kommunikatör, Artdatabanken SLU, tel. 018-67 34 09, mobil 070-679 34 09, johan.samuelsson@slu.se (kontakta i första hand Cecilia Nordström under dagen då priset delas ut 20 april)

Artdatabanken, SLU    Box 7007750 07 Uppsala

Hemsida: www.slu.se/artdatabanken

Fakta om priset

Artdatabankens naturvårdspris delas varje år ut till person, organisation eller företag som genom forskning, miljöanalys, information, utbildning eller praktiska åtgärder gjort en enastående insats för att bevara den biologiska mångfalden. Vinnaren utses av en jury bestående av Artdatabankens styrgrupp och prisutdelningen sker på Flora- och faunavårdskonferensen i Uppsala. Artdatabanken, som är ett kunskapscentrum för Sveriges arter och naturtyper, är en centrumbildning inom Sveriges lantbruksuniversitet (SLU).

ArtDatabanken vid SLU arbetar med kunskap och information om den biologiska mångfalden i Sverige.

SLU:s vision: SLU är ett universitet i världsklass inom livs- och miljövetenskaper.