Skip to main content

Medborgardialog om trafiklösningar i Värmdö

Pressmeddelande   •   Dec 03, 2015 14:36 CET

En medborgardialog kommer att hållas kring planerade trafikprojekt i Gustavsberg. Dialogen kommer att omfatta flera pågående samt även planerade exploateringsprojekt som bedöms påverka trafiksituationen i främst de centrala delarna av Gustavsberg.

Medborgardialogen kommer att genomföras under våren 2016. En sammanställning av dialogen ska redovisas för kommunstyrelsen i maj/juni 2016.

- Det är jättebra med en dialog i de här frågorna. Jag tror att de trafikutredningar som gjorts behöver presenteras och göras tillgängliga för att skapa en förståelse för de val som gjorts fram till idag, säger Monica Pettersson (M), kommunstyrelsens ordförande.

Kommunen har gjort flera trafikutredningar och trafikmodell Stadsgatunät antogs av kommunstyrelsens planutskott i mars 2015. Modellen innebär i praktiken att trafiken fördelas på flera mindre stråk.

Flera projekt påverkar trafiken

I november 2014 fick kommundirektören i uppdrag att utreda förutsättningar för en väg nordväst om Gustavsberg via östra Ekedal. Utredningen har visat på att en omdirigerad trafik skulle medföra att biltrafiken genom centrala Gustavsberg skulle minska. Det i sin tur skulle innebära en förbättrad luftmiljö genom minskade utsläpp samt säkrare trafiksituation.

- Vårt syfte har hela tiden varit att skapa grönområde och ny bostadsbebyggelse i samklang med ett fungerande trafiksystem för hela centrala Gustavsberg. Vi ser fram mot att få medborgarnas åsikter i frågan, säger Anders Gullander (FP), ordförande i kommunstyrelsens planutskott.

I juni 2015 fick kommundirektören i uppdrag att förbereda en medborgardialog kring förbifart östra Ekedal. Syftet med att utöka dialogen till att omfatta flera av de utvecklingsprojekt som pågår i Gustavsberg är att exploateringsinsatserna påverkar trafiken i området.

Värmdö, skärgårdens mötesplats. En unik natur med 40 000 invånare och över 10 000 öar.

Här finns också välkända besöksmål som Sandhamn, Möja, Grinda, Bullerö och Svartsö. Välkommen till Värmdö, en plats för möten mellan människor.