Gå videre til innhold
WNF Terminology Document omsett til norsk

Pressemelding -

WNF Terminology Document omsett til norsk

I ein to-års periode har World Naturopathic Federation (WNF) stått for utarbeiding av dokumentet der blant anna Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon (NNH) har vore bidragsytar. Språklege definisjonar vil legga til rette for betre samarbeid mellom fagpersonar og andre helseprofesjonar.

Naturterapeutisk terminologi som vegvisar for god praksis

- For mange vil kanskje innhaldet i dette dokumentet vera sjølvsagt, som grunnlag for ein naturterapeutisk praksis. Likevel trur eg at me gjer lurt i å av og til stoppa opp og tenkja medvite gjennom vår eigen praksis – uavhengig kva terapiform og metodar me nyttar. Dei omgrepa som her er definert, kan vera ein vegvisar og ei hjelp til å vurdera om me i kvardagen tek nok omsyn til dei prinsippa som naturterapien kviler på, seier styreleiar og seniorrådgjevar i NNH John Petter Lindeland.

Lindeland påpeikar vidare at slike språklege definisjonar også vil vera nyttige i samband med vår kommunikasjon med det offentlege helsevesenet og politisk nivå. Det vil også vera svært viktig i samband med byggjing av ein felles fagidentitet, noko som vil vera avgjerande for om naturterapien og dei mange terapifaga skal få ein auka legitimitet i samfunnet.

- Eg trur alle som les igjennom dette terminologiheftet, vil erfara at det har eit logisk språk med ein allmenngyldig karakter i høve helse og sjukdom.

Det er World Naturopathic Federation som i ein to-års periode har stått for utarbeiding av dokumentet, og der blant anna NNH har vore bidragsytar. No er dokumentet omsett til norsk, og NNH håper at både medlemmer, undervisningsinstitusjonar og andre vil ha nytte av det – og at det blir spreidd vidare til alle interesserte.

WNF poengterer i sitt skriv til medlemsorganisasjonane:

- Dette dokumentet vil tena den naturterapeutiske tradisjonen gjennom å sikra identiteten til yrket ved å tydeleggjera definisjonen av sentrale naturterapeutiske termar som ligg til grunn for naturterapeutisk praksis. Det vil òg legga til rette for betre samarbeid mellom fagpersonar og andre helseprofesjonar – noko som spesielt WHO påpeikar er viktig.

Terminologiheftet er tufta på eit tidlegare dokument som omhandlar naturterapeutisk filosofi, prinsipp og teoriar. Desse dokumenta kompletterer kvarandre.

Den engelske versjonen til det omsette dokumentet finn du her

World Naturopathic Federation er fortida i gang med eit anna omfattande dokument som omhandlar naturterapeutisk historie, prinsipp, regulering, utdanning og praksis. I tillegg vil det også omhandla tema som tryggleik, effektivitet, kostnadar og forsking. Dokumenta fylgjer HTA-malen (Health TechnologyAassessment), som blir nytta både av styresmakter og WHO i samband med vurdering av eit yrke og kordan det kan samanliknast med andre helseprofesjonar. NNHs Fride Aasen og John Petter Lindeland har sagt seg viljug til å vera med å kvalitetssikra dokumentet.

Related links

Emner

Kategorier


Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjons visjon er at alle innbyggere, uavhengig av geografi og økonomi, får tilgang til et trygt naturmedisinsk tilbud både innenfor helseinstitusjoner, bedriftshelsetjenester, helsefremmende institusjoner og i privat praksis.

Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjons formål er å være den øverste utøvende og rådgivende fagorganisasjon for norske naturterapeuter, samt bidra til naturterapiers utbredelse og tilgjengelighet slik at det er til gavn for det enkelte individ ved å forebygge sykdom og fremme helse.

Pressekontakt

Lidia Ivanova Myhre

Lidia Ivanova Myhre

Pressekontakt Generalsekretær 46824840
John Petter Lindeland

John Petter Lindeland

Pressekontakt Styreleder 94890152

Relatert innhold

Med fokus på kvalitet og pasientsikkerhet siden 1994

Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjons visjon er at alle innbyggere, uavhengig av geografi og økonomi, får tilgang til et trygt naturmedisinsk tilbud både innenfor helseinstitusjoner, bedriftshelsetjenester, helsefremmende institusjoner og i privat praksis.

Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjons formål er å være den øverste utøvende og rådgivende fagorganisasjon for norske naturterapeuter, samt bidra til naturterapiers utbredelse og tilgjengelighet slik at det er til gavn for det enkelte individ ved å forebygge sykdom og fremme helse.