Skip to main content

Astellas erhåller positivt utlåtande av CHMP för Xtandi för behandling av vuxna män med kastrationsresistent högriskprostatacancer som inte utvecklat metastaser

Pressmeddelande   •   Sep 25, 2018 15:00 CEST

Resultaten från studien PROSPER visar att den genomsnittliga metastasfria överlevnaden var 36,6 månader för patienter som behandlades med enzalutamid i kombination med dagens standardhandling med hormoner jämfört med 14,7 månader för patienter som fick enbart placebo och hormonbehandling (1).

Astellas meddelar idag att den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s rådgivande kommitté (CHMP) har givit ett positivt utlåtande om att Xtandi (enzalutamid) ska få en utökad indikation och godkännas för behandling av vuxna män med kastrationsresistent högriskprostatacancer (2).

Om EU-kommissionen formellt godkänner denna nya indikation, blir enzalutamid ett av de första läkemedlen med ett godkännande för behandling i detta kritiska stadium av sjukdomen och där det idag finns betydande medicinska behov.

Enzalutamid fick sitt första EU-godkännande i juni 2013 och är hittills godkänt för behandling av metastaserad kastrationsresistent prostatacancer (mCRPC) hos vuxna män som är asymtomatiska eller har milda symtom efter sviktande androgendeprivationsterapi och där kemoterapi ännu inte är kliniskt indikerat eller när sjukdom har progredierat under eller efter docetaxelbehandling (3).

– Män med kastrationsresistent prostatacancer som inte utvecklat metastaser men som är högriskpatienter, befinner sig i ett stadium då sjukdomen trots hormonbehandling fortskrider men utan synliga tecken, men de kommer med tiden. Målsättningen med att behandla dessa patienter med enzalutamid i ett tidigt skede är att minska risken för ytterligare tillväxt av metastaser med förhoppning om att förlänga livet samt fördröja ytterligare försämring av livskvaliteten. Tillgång till ett effektivt behandlingsalternativ vid detta stadie av sjukdomen innebär en viktig utveckling av behandlingen, säger Maha Hussain, MD, FACP, FASCO, Genevieve Teuton Professor of Medicine, vid Robert H. Lurie Omfattande Cancer Center of Northwestern University, USA, och huvudprövare för PROSPER-studien.

Det positiva utlåtandet från CHMP baseras på resultaten från fas III-studien PROSPER. Studien har utvärderat patienter med kastrationsresistent prostatacancer (CRPC) som blev behandlade med antingen enzalutamid i kombination med standardhandling med hormoner eller med placebo i kombination med standardbehandling med hormoner. Patienterna som inkluderades i studien hade snabbt stigande PSA-värden (prostataspecifikt antigen) trots behandling med hormoner, och inga andra tecken på sjukdomsprogress eller metastasering (1).

Studiens primära effektmått, metastasfri överlevnad (MFS) uppnåddes, definierat som tiden från randomisering till sjukdomsprogress och spridning. Den genomsnittliga metastasfria överlevnaden var 36,6 månader för patienter som fick enzalutamid i kombination med hormonbehandling jämfört med 14,7 månader för patienter som fick enbart hormonbehandling (n=1 401; HR = 0,29 (95% KI: 0,24-0,35); p 0,001) (1).

Resultaten från PROSPER-studien visar att kombinationen med enzalutamid ger en minskad risk för radiografisk progression eller död med 71 procent, jämfört med enbart hormonbehandling (HR=0,29 (95% KI: 0,24–0,35); p<0,001). (1). De vanligaste biverkningarna, av någon grad, som rapporterades ≥10% och vanligare i gruppen som fick enzalutamid i kombination, jämfört med gruppen som fick enbart hormonbehandling var: trötthet (33% jämfört med 14%), värmevallningar (13% jämfört med 8%), hypertoni (12% jämfört med 5 %), illamående (11% jämfört med 9%), fall (11% jämfört med 4%), yrsel (10% jämfört med 4%) och minskad aptit (10% jämfört med 4%) (1). Dessa resultat publicerades i juninumret av New England Journal of Medicine (1).

– CHMPs positiva utlåtande är ett viktigt steg mot att kunna ge vården ett nytt behandlingsalternativ för patienter med kastrationsresistent prostatacancer som inte utvecklat metastaser och som har snabbt stigande prostataspecifikt antigen (PSA-nivå). Detta är patienter med en högre risk att utveckla metastaser och dö av sin sjukdom. Ett formellt godkännande om en utvidgad indikation för enzalutamid inom EU skulle betyda att det finns ett nytt behandlingsalternativ för en patientgrupp med betydande medicinska behov, säger Ove Schebye, medicinsk direktör vid Astellas Pharmas nordiska huvudkontor.

Det positiva utlåtandet från CHMP kommer granskas av EU-kommissionen som har behörighet att godkänna läkemedel för de 28 medlemsländerna i EU samt Island, Norge och Liechtenstein. EU-kommissionen följer i regel CHMPs rekommendationer och förväntas lämna ett slutgiltigt besked under sista kvartalet 2018.

Om PROSPER

Fas III-studien PROSPER som ligger till grund för Astellas ansökan är en internationell, randomiserad och placebokontrollerad multicenterstudie. 1 401 patienter med kastrationsresistent prostatacancer (CRPC) blev behandlade med antingen enzalutamid i kombination med dagens standardhandling med hormoner (n=933) eller med placebo i kombination med standardbehandling med hormoner (n=468). Patienterna som inkluderades i studien hade alla förhöjda PSA-värden trots behandling med hormoner, men inga andra tecken på sjukdomsprogress eller metastasering. Patienterna hade snabbt stigande PSA-värden (prostataspecifikt antigen) med en fördubbling under 10 månader eller mindre (1).

Ett sekundärt effektmått i studien visar även att Xtandi kombination med hormonbehandling förlängde mediantiden till behandling med kemoterapi, jämfört med enbart hormonbehandling (39,6 månader jämfört med 17,7 månader (HR=0,21 (95% KI: 0,17-0,26); p<0,001) (1). Resultaten från PROSPER publicerades i juli i New England Journal of Medicine, läs mer om enzalutamid och dessa resultat i pressmeddelandet från den 28 juli 2018 här.

Om prostatacancer

Prostatacancer är den vanligaste cancerdiagnosen för män i EU medlemsländer (4) och varje år diagnostiseras ungefär 9 000 nya fall av prostatacancer i Sverige (5). För närvarande finns det 375 842 män i EU som diagnostiserats med prostatacancer vilket motsvarar 23,2 procent av alla cancerformer hos män (4). Vissa studier uppskattar att inom fem år från diagnos kommer 10-20 procent av alla män med prostatacancer få en så kallad kastrationsresistent prostatacancer (CRPC) (6).

Kastrationsresistent prostatacancer innebär att dessa mäns prostatacancer progredierar trots pågående medicinsk kastrationsbehandling. Hos dessa män fortskrider sjukdomen trots kastratnivåer av testosteron (dvs. mindre än 50 ng/dl) (7). Vid icke-metastaserad kastrationsresistent prostatacancer saknas kliniska mätbara tecken på spridning till andra delar av kroppen (metastaser), men stigande PSA-värden kan påvisas och det är en indikation på att sjukdomen fortskrider (7). Många män med icke-metastaserad kastrationsresistent prostatacancer kommer utveckla en metastaserad kastrationsresistent prostatacancer (8, 9).

Om enzalutamid

Enzalutamid är en peroral androgenreceptorsignalhämmare. Enzalutamid riktar sig mot androgenreceptorer (AR) och verkar i tre steg i androgenreceptorsignaleringen:

  • hämmar bindningen av androgener: Androgenbindning inducerar en konformationsförändring som utlöser aktivering av receptorn(3)
  • hämmar translokering till kärnan för aktiverade receptorer och hämmar föreningen av den aktiverade androgenreceptorn med DNA vilket är ett viktigt steg i AR-medierad genreglering(3)
  • hämmar föreningen av den aktiverade androgenreceptorn med DNA: bindning av AR till DNA är avgörande för modulering av genuttryck(3).

I Japan är enzalutamid godkänt för metastaserad kastrationsresistent prostatacancer (4) och i juli 2018 beslutade den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA om att utvidga enzalutamids indikation, till att omfatta behandling av vuxna män med kastrationsresistent prostatacancer som inte utvecklat metastaser (5).

Viktig säkerhetsinformation

För mer information om enzalutamid, se fullständig produktresumé: https://ec.europa.eu/health/documents/community-register/2016/20161212136636/anx_136636_sv.pdf

Om Astellas

Astellas Pharma är ett företag som fokuserar på att förbättra människors hälsa runt om i världen genom att tillhandahålla innovativa och tillförlitliga läkemedel. Vi är främst verksamma inom sjukdomsområdena urologi, onkologi, transplantation, immunologi och nefrologi. Astellas vision är att ligga i framkant av vårdutvecklingen och skapa värde för patienter genom innovativ forskning och vetenskap. Med det nordiska huvudkontoret i Köpenhamn finns Astellas representerat i hela Norden. För mer information, besök vår hemsida www.astellas.se

För mer information kontakta

Ove Schebye, nordisk medicinsk direktör, Astellas Pharma +45 434 303 55

Referenser

1. Hussain M, et al. Enzalutamide in men with nonmetastatic castration-resistant prostate cancer. N Engl J Med. 2018;378:2465-74.

2. European Medicines Agency. CHMP Positive Opinion: Xtandi. Available at: http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Summary_of_opinion/human/002639/WC500255611.pdf. Last accessed September 2018.

3. European Medicines Authority. Summary of Product Characteristics: Xtandi 40 mg soft capsules. Available at: https://www.medicines.org.uk/emc/product/3203/smpc. Last accessed September 2018.

4. European Union: Eurostat: Available online at: https://ecis.jrc.ec.europa.eu. Last accessed September 2018.

5. Nordcan: http://www-dep.iarc.fr/NORDCAN/SW/StatsFact.asp?cancer=261&amp;country=7523

(Last accessed September 2018)

6. Kirby M, et al. Characterising the castration-resistant prostate cancer population: a systematic review. Int J Clin Pract. 2011;65:1180–92.

7. Luo J, et al. Treatment of nonmetastatic castration-resistant prostate cancer. Oncology. 2016;30:336–44.

8. Smith MR, et al. Natural history of rising serum prostate-specific antigen in men with castrate nonmetastatic prostate cancer. J Clin Oncol. 2005;23:2918–25.

9. Smith MR, et al. Disease and host characteristics as predictors of time to first bone metastasis and death in men with progressive castration-resistant nonmetastatic prostate cancer. Cancer. 2011;117:2077–85.

10. Japan pharmaceutical and medical device agency. List of approved products 2013. Available at: https://www.pmda.go.jp/files/000153463.pdf . Last accessed September 2018.

11. US Food and Drug Administration. XTANDI [Prescribing Information]. Available at: https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2018/203415s014lbl.pdf. Last accessed September 2018

XTD18048SE September 2018

Astellas Pharma är ett företag som fokuserar på att förbättra människors hälsa runt om i världen genom att tillhandahålla innovativa och tillförlitliga läkemedel. Vi är främst verksamma inom sjukdomsområdena urologi, onkologi, transplantation, immunologi och nefrologi. Astellas vision är att hela tiden ligga väl framme i hälsoutvecklingen och skapa mervärde för patienter genom innovativ forskning och vetenskap. Astellas Pharma finns representerat i hela Norden och har sitt nordiska kontor i Köpenhamn. För mer information, besök vår hemsida www.astellas.se

Bifogade filer

PDF-dokument