Gå direkt till innehåll
Seminarium 5/5: Åtgärder mot Östersjöns övergödning  – fiasko eller framgång?

Nyhet -

Seminarium 5/5: Åtgärder mot Östersjöns övergödning – fiasko eller framgång?

Miljötillståndet i Östersjön har debatterats i över ett halvsekel. Först gällde diskussionen främst giftutsläpp och tillståndet för sälar och örnar. Efter den internationella överenskommelsen till skydd för Östersjöns marina miljö, Helsingforskonventionen (ratificerad 1980), sattes kraftfulla åtgärder in mot utsläppen av miljögifter som tungmetaller, DDT och PCB. Detta ledde till gradvis sjunkande giftkoncentrationer i miljön, samt förbättrad hälsa och populationstillväxt för sälar och örnar. Alla giftproblem är inte lösta, men riktningen inger förtroende.

I media rapporteras ofta om hur utsläpp av avloppsvatten och avrinning från jordbruksmark leder till att Östersjöns miljö blir allt mer fördärvad. Är situationen, trots alla miljardsatsningar på reningsverk och åtgärder inom jordbruket, verkligen så dyster? Hur ska vi då kunna nå FAO:s mål om fördubblad matproduktion till 2050? Och hur påverkar klimatförändringen situationen?

Seminariet, som anordnas av KSLA:s Östersjökommitté, belyser hur övergödningen påverkat innanhavets ekosystem, hur tillförseln av växtnäringsämnen till havet utvecklats långsiktigt, hur näringstillgången i havet förändrats, samt vad de areella näringarna gör för att minska förlusterna av växtnäringsämnen till Östersjön.

Var
KSLA, Drottninggatan 95B, Stockholm

När
den 5 maj kl 10.00–16.30

Mer info & Registrering

Välkommen!

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KSLA om det nya Coronaviruset

Ämnen

Regioner

Presskontakt

Sara Österman

Presskontakt Akademiagronom Områden inom de gröna näringarna som inte specifikt hör hemma inom jord- eller skogsbruk. 08-5454 7706
Agneta Davidsson Ohlson

Agneta Davidsson Ohlson

Presskontakt Konferenskoordinator/Kommunikatör Konferenser, kommunikation 08-54547712

Relaterat innehåll

Den oberoende mötesplatsen för den gröna sektorn – frågor som intresserar många och berör alla!

Kungl. Skogs och Lantbruksakademien (KSLA) är en mötesplats för forskare och producenter, praktiker och konsumenter, politiker och allmänhet. Vid akademiens seminarier och möten träffas människor från olika delar av samhället i respektfull dialog och diskussion. Vi delar och sprider kunskap med målet att det ska fattas kloka beslut i samhället om ett uthålligt brukande av våra biologiska naturresurser.

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, KSLA
Drottninggatan 95 B, Box 6806
113 86 Stockholm