Gå direkt till innehåll
Jenny Landernäs (M), regionråd Region Västmanland och Anton Fendert (MP), trafikregionråd Region Stockholm. Foto: Aksel Örn Ekblom/Mälardalsrådet.
Jenny Landernäs (M), regionråd Region Västmanland och Anton Fendert (MP), trafikregionråd Region Stockholm. Foto: Aksel Örn Ekblom/Mälardalsrådet.

Pressmeddelande -

Starkare kollektivtrafik för klimatet, säkerheten och tillväxten – Ny rapport från Mälardalsrådets sju regioner

Effektivisera kollektivtrafiksystemet med resenären i fokus, svara upp mot sårbarheter i trafiken när samhället prövas av kriser och klimatförändringar och stärk näringslivet med en utvecklad arbetspendling. Det är några av huvudfrågorna som politikerna i Mälardalsrådets temagrupp för storregional kollektivtrafik har presenterat i en ny rapport. Arbetet har letts av Anton Fendert (MP), Region Stockholm och Jenny Landernäs (M), Region Västmanland och samlar politiker från Region Stockholm, Region Uppsala, Region Västmanland, Region Örebro län, Region Sörmland, Region Östergötland och Region Gotland.

- En växande och hållbar Stockholm-Mälarregion behöver en välfungerande kollektivtrafik över regiongränserna. Vi har som företrädare från hela Mälardalsregionen enats om att resorna med kollektivtrafiken ska öka, att underhållet av infrastrukturen behöver accelereras och att fungerande kollektivtrafik är en förutsättning för både konkurrenskraft och utveckling. Vår enighet i dessa ställningstaganden tycker jag skickar tydlig signal till den nationella politiken, näringslivet och resenärerna, säger Anton Fendert (MP), trafikregionråd Region Stockholm och ordförande i gruppen Storregional kollektivtrafik.

- Bland de frågor som fått ökad tyngd finns beredskap och systemets sårbarheter. Det oroliga omvärldsläget tillsammans med exempelvis översvämningar och olyckor tydliggör vikten av en robust och pålitlig infrastruktur för att samhället ska fungera. En annan del är hur viktigt det storregionala kollektivtrafiksystemet är för kompetensförsörjningen i vår del av landet. Människor måste kunna ta sig till jobbet och företag ska kunna lita på att medarbetarna kommer fram. Företagens tillväxt och tilliten till samhället är beroende av att människors vardag fungerar, säger Jenny Landernäs (M), regionråd Region Västmanland och vice ordförande i gruppen Storregional kollektivtrafik.

Gemensamma ställningstaganden
Under året har 70 politiker från sju län arbetat i tre temagrupper med fokus på Storregional kollektivtrafik, Godstransporter respektive Internationell tillgänglighet- och konkurrenskraft. Till stöd har politikerna haft sakkunniga från kommuner, regioner, statliga aktörer och näringsliv. Syftet har varit att sammanställa underlag och enas om ställningstaganden för Stockholm-Mälarregionens transporter. Ställningstagandena kommer att utgöra grunden för det fortsatta arbetet med den politiskt genomarbetade utvecklingsstrategin (Systemanalysen) för Stockholm-Mälarregionens transportsystem.

Rapporten Storregional kollektivtrafik i Stockholm-Mälarregionen i korthet:

 • 750 000 invånare i Stockholm-Mälarregionen reser över en eller flera kommungränser för att komma till jobbet. 8 av 10 tågresor i Sverige startar eller slutar i Stockholm
 • En växande och hållbar Stockholm-Mälarregion behöver en välfungerande kollektivtrafik över regiongränserna
 • Regionerna och kommunerna ska fortsätta sitt arbete för ett hållbart trafiksystem med kollektivtrafik och samhällsplanering. Det ska vara enkelt, tryggt och tillförlitligt att ta sig från dörr till dörr. Kollektivtrafiken ska vara tillgänglighetsanpassad för alla resenärsgrupper
 • Det behövs en långsiktig tydlighet kring finansieringen och prioriteringen av landets infrastruktur
 • Trafikverket måste få förutsättningar att komma i kapp med underhållsskulden av spår och vägar. Mer förebyggande insatser behövs för att minska antalet akuta fel
 • Flaskhalsarna i trafiksystemet måste byggas bort. Förseningarna för pendlarna och företagen kostar miljarder varje år
 • Det största tillväxthindret för regionens företag är att hitta rätt kompetens. Det storregionala kollektivtrafiksystemet är en förutsättning för kompetensförsörjningen i regionen
 • Näringslivets behov och förutsättningar måste tas med i planeringen, exempelvis vid nyetableringar. Särskilt riktade insatser utifrån näringslivets behov, som näringslivspotter, behöver hanteras effektivt
 • Kollektivtrafiken ska fungera även vid kriser och samhällsstörningar. Det behövs ett brett sårbarhetsperspektiv som svarar upp mot bland annat krisberedskapen och klimatanpassningen
 • För att tågen ska gå måste någon bygga rälsen. Det behövs en kompetensstrategi och storregionala kompetensråd för samhällsbyggare inom infrastruktur
 • Tillgängligheten till och från Gotland måste vara stabil och långsiktigt tillförlitlig med god anknytning till kollektivtrafiksystemet på fastlandet.

Ställningstaganden från Storregional kollektivtrafik i punktform

 • Använd trafiksystemet mer effektivt
 • Kollektivtrafiksystemet i Stockholm-Mälarregionen ska stärkas och utvecklas med utgångspunkt i resenärens behov och förutsättningar
 • Kollektivtrafiksystemet i Stockholm-Mälarregionen ska vara långsiktigt robust och redundant
 • Kollektivtrafiksystemet i Stockholm-Mälarregionen ska utvecklas för att säkerställa näringslivets kompetensförsörjning och därmed stärka regionens konkurrenskraft, tillväxt och utveckling

Temagruppens rapport kan läsas på Mälardalsrådets hemsida.

Återkommande politiskt arbete
Mälardalsrådet leder ett återkommande politiskt arbete med en uppdaterad analys av Stockholm-Mälarregionens transporter. Arbetet 2023-2024 har omfattat 70 politiker från de sju länen i Stockholm-Mälarregionen (Stockholm, Uppsala, Västmanland, Örebro, Sörmland, Östergötland och Gotland). Tillsammans för man fram till staten vilka infrastruktursatsningar som regionen prioriterar och som leder till störst nytta. Samtliga av riksdagens partier är representerade i arbetet. Arbetet leds av Kristoffer Tamsons (M), Region Stockholm och ordförande, Monica Johansson (S), Region Sörmland och vice ordförande samt Jens Sjöström (S), Region Stockholm och vice ordförande.

Tre temagrupper
Arbetet i de tre temagrupperna har letts av:
Storregional kollektivtrafik. Anton Fendert (MP), Region Stockholm, ordförande och Jenny Landernäs (M), Region Västmanland, vice ordförande
Godstransporter. Jan Owe-Larsson (M), Region Östergötland, ordförande och Christoffer Öqvist (M), Region Sörmland, vice ordförande
Internationell tillgänglighet och konkurrenskraft. Andreas Svahn (S), Region Örebro län, ordförande och Cecilia Linder (M), Region Uppsala län, vice ordförande

Mälardalsrådet
Mälardalsrådet är samverkansorganisationen för kommunerna och regionerna i Stockholm-Mälarregionen. Mälardalsrådet driver medlemmarnas frågor för konkreta resultat inom infrastruktur, kompetensförsörjning och internationella jämförelser. Läs mer på www.malardalsradet.se

Ämnen

Kategorier

Regioner


Mälardalsrådet är samverkansorganisationen för kommunerna och regionerna i Stockholm-Mälarregionen. Mälardalsrådet driver medlemmarnas frågor för konkreta resultat inom infrastruktur, kompetensförsörjning och internationella jämförelser.

Kontakter

Johan Hjelm

Johan Hjelm

Presskontakt Ansvarig strategisk kommunikation och utveckling Kommunikation, Infrastruktur, Mälartinget +46 707 80 28 10

– Driver medlemmarnas frågor inom infrastruktur och kompetensförsörjning

Mälardalsrådet är samverkansorganisationen för kommunerna och regionerna i Stockholm-Mälarregionen. Mälardalsrådet driver medlemmarnas frågor för konkreta resultat inom infrastruktur, kompetensförsörjning och internationella jämförelser.

Mälardalsrådet
Centralplan 3
111 20 Stockholm