Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

ArtDatabanken tvingas till nedskärningar - slår hårt mot den biologiska mångfalden

ArtDatabanken tvingas till stora nedskärningar på grund av de minskade anslagen till Naturvårdsverket i riksdagens höstbudget. Budet från SLU:s rektor, som haft överläggningar med myndigheter och den nu sittande regeringen, är att neddragningen ska ses som permanent.

De kraftigt reducerade medlen från Naturvårdsverket under 2019 i kombination med en redan underfinansierad verksamhet, på naturvårdssidan, har lett till att ArtDatabanken vid Sveriges lantbruksuniversitet SLU måste skära ned för att klara sin budget. Detta kommer att innebära en betydligt begränsad verksamhet och att ett tiotal tjänster dras in.

Arbetet med att förvalta den biologiska mångfalden skadas allvarligt när ArtDatabanken måste skära ned för att klara sin budget.

Artportalen och Rödlistan för hotade arter är exempel på verktyg som ArtDatabanken arbetar med för att övervaka och analysera tillståndet för den biologiska mångfalden i Sverige. Den neddragna budgeten innebär bland annat att Artportalens användare kommer att ges begränsad support samt att ArtDatabanken inte längre kan arbeta med utveckling av Artportalen.

– Artportalen och Rödlistan är jätteviktiga verktyg i svensk naturvård. De ger kunskap och underlag för beslut som används dagligen av alla länsstyrelser, Naturvårdsverket, Skogsstyrelsen, kommuner och andra myndigheter och aktörer. De över 68 miljoner artfynd, som finns i Artportalen, utgör ett ovärderligt underlag för naturvård och samhällsplanering, säger Lena Sundin Rådström, chef på Artdatabanken vid Sveriges lantbruksuniversitet i Uppsala.

Konsekvenserna av det trånga finansiella läget blir ett sämre kunskapsunderlag och därmed sämre beslut för naturvård och samhällsplanering. Detta leder till exempel till sämre skötselåtgärder i skyddade områden samt att tillräcklig hänsyn inte tas vid planerade avverkningar och exploatering.

– Naturens resurser och den biologiska mångfalden är viktiga bidrag till vår välfärd - i form av mat, vatten, rening, pollinering, skydd mot översvämningar. Men det finns stora hot, till exempel habitatdegradering och främmande arter. ArtDatabanken arbetar med att ta fram underlag och verktyg för att hantera dessa hot. Har vi inte rätt naturvårdsverktyg kommer vi inte lyckas nå de nationella miljökvalitetsmålen, särskilt inte det om ett rikt växt och djurliv. Neddragningen är därför otroligt allvarlig, menar Lena Sundin Rådström.

Kontakt

För mer information kontakta

Lena Sundin Rådström, chef för Artdatabanken
Telefon: 018-672730 eller 070-3855949
E-post: lena.sundin.radstrom@slu.se

Johan Samuelsson, pressansvarig,
Telefon: 018-673409 eller 070-6793409
E-post: johan.samuelsson@slu.se

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


Fakta om ArtDatabanken, SLU

ArtDatabanken är ett nationellt centrum för kunskap om Sveriges arter och naturtyper. Vår övertygelse är att bättre kännedom om vår natur ökar viljan och möjligheterna att värna den. Därför förser vi samhället med fakta och information baserad på observationer, miljöövervakning och analyser. Vi tar fram den nationella rödlistan, bedömer och bevakar status för arter och naturtyper som är prioriterade inom EU, driver Svenska artprojektet inklusive Nationalnyckeln, samt Artportalen, Svenska LifeWatch mm. ArtDatabanken är en del av SLU och samtidigt en viktig länk mellan forskare, naturvårdare och allmänheten. 

Kontakter

Erika Troeng

Erika Troeng

Presskontakt Presschef 018-67 26 08
David Stephansson

David Stephansson

Presskontakt Presskontakt Forskningsinformation 018-67 14 92
Hanna Bäckström

Hanna Bäckström

Presskontakt Enhetschef 018-673501

Janne Nordlund Othén

Presskontakt presskontakt EPOK +46-72 702 9288
Anna-Karin Johnson

Anna-Karin Johnson

Presskontakt Kommunikatör SLU Meny, Lärosätenas klimatnätverk 070-359 71 93 SLU Meny Lärosätenas klimatnätverk
Vanja Sandgren

Vanja Sandgren

Presskontakt kommunikatör, presskontakt 0702-641155
Marianne Persson

Marianne Persson

Presskontakt kommunikatör +46 730 61 65 04

Titti Olsson

Presskontakt redaktör Movium
Johan Samuelsson

Johan Samuelsson

Presskontakt Biolog/kommunikatör Presskontakt SLU Artdatabanken 070-6793409

Relaterade event

Science and education for sustainable life

SLU är universitetet som forskar och utbildar kring de biologiska naturresurserna, både på land och i vatten. Vi jobbar med hållbar utveckling av städer och landsbygd, dessutom verkar vi för människors och djurs livskvalitet och välbefinnande.

Vårt universitet producerar forskning i världsklass inom flera områden. Våra utbildningar leder till relevanta jobb, och vår kompetens är efterfrågad i näringsliv och samhälle. Vi verkar både lokalt och globalt för en hållbar, levande och bättre värld.