Gå direkt till innehåll
Ulf Gärdenfors
Ulf Gärdenfors

Pressmeddelande -

Roséns Linnépris till initiativrik kunskapsspridare

Som 11-åring samlade Ulf Gärdenfors skalbaggar i skånska bokskogar. Nu belönas han för sin gärning som artforskare och kunskapsspridare.

Professorerna Ulf Gärdenfors vid ArtDatabanken SLU och Fredrik Ronquist vid Naturhistoriska riksmuseet har tilldelats Roséns Linnépris i zoologi 2016. De får priset för ”sina banbrytande vetenskapliga studier inom zoologisk systematik, för många års insatser för bevarandet och uppmärksammandet av biologisk mångfald, och för att de på ett lysande sätt förmedlat kunskap om arter och deras utbredning i Sverige.”

– Jag är mycket glad att få detta fina pris och att därmed mitt och Fredriks arbete med att lyfta statusen för taxonomi och systematik uppmärksammas, säger en lätt omskakad Ulf Gärdenfors.

Ulf Gärdenfors har också varit central i mycket av arbetet med att bevara och sprida kunskap om Sveriges flora och fauna. Han har lett arbetet med att knyta samman Sveriges databaser för artdata till en portal – Svenska LifeWatch. Han har även verkat internationellt, bland annat genom att vara med att utveckla det globala systemet för rödlistning av arter. Hans stora bidrag i populärvetenskapliga publikationer och bestämningslitteratur har också ökat intresset för och viljan att bevara biologisk mångfald.

Fredrik Ronquist är en välciterad zoolog samt världsledande systematiker och biogeograf. Hans forskning om steklars systematik och evolution har lett till nyskapande arbeten inom zoologi och ekologi. Se pressmeddelande från Naturhistoriska riksmuseet.

Gärdenfors och Ronquist tog tillsammans initiativet till Svenska artprojektet.

Priset om vardera 425 000 kr delas ut den 2 december av Kungl. Fysiografiska Sällskapet i Lund.

Bakgrund

Idén om Svenska artprojektet fördes fram 2000 till dåvarande svenska regeringen, vilket ledde till att ArtDatabanken fr.o.m. 2002 fick i uppdrag att genomföra detta. Uttalade målsättningar var att finna och vetenskapligt beskriva alla Sveriges djur, växter och svampar, samt i Nationalnyckeln till Sverige flora och fauna presentera de organismer som kan identifieras utan avancerad teknik. Även ekonomiskt stöd till landets biologiska museer ingick i artprojektssatsningen. Det handlar sålunda om ett slags fullbordande av Linnés påbörjade arbete. Hittills har Artprojektet resulterat i upptäckten av mer än 3 000 arter som inte tidigare var kända från landet, varav över 1 000 helt nya för vetenskapen. 17 praktfulla volymer av Nationalnyckeln har hittills publicerats och nu fortsätter utgivningen i både digital och tryckt form.

Om Ulf Gärdenfors: I sin doktorsavhandling i systematisk zoologi studerade han millimeterstora parasitsteklar som lever i bladlöss, och ökade antal kända arter i Sverige med 300 %. Därefter blev forskningen mer naturvårdsinriktad, med fokus på dels försurningens inverkan på markfaunan, dels hur förekomst av specialiserade djur, växter och svampar kan användas för att bedöma områdens naturvärde. Gärdenfors blev anställd på ArtDatabanken vid SLU 1992 där han snart blev involverad i den internationella utvecklingen och teoribildningen av kriterier för Internationella naturvårdsunionens s.k. rödlistning, baserat på arters utdöenderisk. Han ledde även en internationell grupp som utvecklade riktlinjer för hur dessa kriterier bör tillämpas på nationell nivå, samt ledde under en rad år framtagandet av den svenska rödlistan baserat på dessa.

Gärdenfors har sedan 2010 lett Svenska LifeWatch, ett nationellt konsortium av universitet och andra myndigheter, för att knyta samman databaser med art- och miljöinformation i ett fritt tillgängligt nätverk. Han har varit ställföreträdande chef för ArtDatabanken sedan 1996, blev docent i ekologi vid SLU 1998 och professor i naturvårdsbiologi 2006.

Vid sidan om den vetenskapliga publiceringen har Gärdenfors varit flitig populärvetenskaplig skribent och har bl.a. skrivit över 1800 uppslagsord (1 % av textmassan) i Nationalencyklopedin.

Systematik är vetenskapen om organismernas variation och släktskapsförhållanden samt deras systematiska ordnande. Systematiken innesluter och utgör grunden för taxonomin.

Taxonomi är vetenskapen som rör identifiering och klassificering av organismer, dvs. beskrivning, namngivning (nomenklatur) och formell klassifikation av organismgrupper som taxonomiska enheter.

Kontakt

Ulf Gärdenfors, ArtDatabanken (pristagare). Tel: 018-672623, 070-6785432. E-post: ulf.gardenfors@slu.se

Johan Samuelsson, ArtDatabanken (kommunikatör). Tel: 018-673409, 0706793409. E-post johan.samuelsson@slu.se

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


ArtDatabanken vid SLU är ett kunskapscentrum för Sveriges arter och naturtyper. ArtDatabanken samlar in analyserar och tillgängliggör data om biologisk mångfald som främst används inom naturvården. ArtDatabanken samverkar med myndigheter, föreningar, forskare och organisationer både nationellt och internationellt.

SLU:s vision: SLU är ett universitet i världsklass inom livs- och miljövetenskaper.

Presskontakt

Erika Troeng

Erika Troeng

Presskontakt Presschef 018-67 26 08
David Stephansson

David Stephansson

Presskontakt Presskontakt Forskningsinformation 018-67 14 92
Hanna Bäckström

Hanna Bäckström

Presskontakt Enhetschef 018-673501

Janne Nordlund Othén

Presskontakt presskontakt EPOK +46-72 702 9288
Anna-Karin Johnson

Anna-Karin Johnson

Presskontakt Kommunikatör SLU Meny, Lärosätenas klimatnätverk 070-359 71 93 SLU Meny Lärosätenas klimatnätverk
Vanja Sandgren

Vanja Sandgren

Presskontakt kommunikatör, presskontakt 0702-641155

Olof Bergvall

Presskontakt presskontakt 090-7868211
Marianne Persson

Marianne Persson

Presskontakt kommunikatör +46 730 61 65 04

Titti Olsson

Presskontakt redaktör Movium
Johan Samuelsson

Johan Samuelsson

Presskontakt Biolog/kommunikatör Presskontakt SLU Artdatabanken 070-6793409

Science and education for sustainable life

SLU är universitetet som forskar och utbildar kring de biologiska naturresurserna, både på land och i vatten. Vi jobbar med hållbar utveckling av städer och landsbygd, dessutom verkar vi för människors och djurs livskvalitet och välbefinnande.

Vårt universitet producerar forskning i världsklass inom flera områden. Våra utbildningar leder till relevanta jobb, och vår kompetens är efterfrågad i näringsliv och samhälle. Vi verkar både lokalt och globalt för en hållbar, levande och bättre värld.