Gå direkt till innehåll
Europeisk hummer förekommer längs hela den svenska västkusten ner till norra Öresund. En hummer kan bli åtminstone 60 cm lång och då väga sex kg eller mer. Foto: Andreas Sundelöf
Europeisk hummer förekommer längs hela den svenska västkusten ner till norra Öresund. En hummer kan bli åtminstone 60 cm lång och då väga sex kg eller mer. Foto: Andreas Sundelöf

Pressmeddelande -

Medborgarforskning för ökad kunskap om hummer

Sverige behöver veta mer om hummern längs kusten. För andra året i rad vänder sig SLU nu till allmänheten för att få ökad kunskap om hummerbeståndens utbredning och status. Under 2021 deltog ett 40-tal hummerfiskande privatpersoner i projektet Lobserve, och de preliminära resultaten visar att det tycks finnas geografiska skillnader i artens utbredning. I år breddas därför undersökningarna och kompletteras med fler områden i Skåne och Halland, och fler hummerfiskare behövs i projektet.

- Under tre veckor i augusti 2022 kan utvalda privatpersoner få bedriva provfiske efter hummer samtidigt som vårt egna forskningsprovfiske pågår. Projektet heter Lobserve, och våra frivilliga lobservers hjälper oss att samla in data som ger svar på hur många och hur stora humrarna är. Vi vill också få reda på hur mycket beståndet varierar längs kusten, säger Hege Sande, doktorand vid SLU:s havsfiskelaboratorium i Lysekil.

Projektet startade i fjol, 2021, och då deltog ett 40-tal privatpersoner och fiskade i sina hemmaområden mellan Strömstad och Kungsbacka. Högst täthet av hummer observerades i områdena runt Kungsbacka, samt från Grebbestad söderut mot Gullmarsfjorden.

2021 fångades, mättes och återutsattes 1050 humrar på djup mellan 2 och 34 m. Få humrar var större än 11 centimeter, och någon större skillnad mellan de olika djupintervallen kunde inte noteras. Både stora och små humrar hittades på alla djup.

Under 2021 fick projektet bra respons från hummerfiskare i Bohuslän, men sämre söder om Kungsbacka. För att nå ännu fler hummerfiskare längs de södra delarna av kusten har områderna för provfiske i Halland och Skåne i år breddats till 5 km, och nya provfiskeområden har lagts till i särskilt utvalda områden.

- Nytt för i år är att vi även siktar på att provfiska i Öresund. Hummer dyker upp som bifångst i yrkesfiskarnas nät, och i ett mycket begränsat fritidsfiske med bur. Med hjälp av våra lobservers kan vi i den här systematiska undersökningen få reda på om hummer finns etablerat i Öresund, och hur stora humrarna där är, säger Hege Sande.

Fisket efter europeisk hummer är omfattande, och historiskt har det varit betydligt större än det är i dag. Fångst per ansträngning (antalet fångade humrar per vittjad tina) minskade kraftigt under 1950- och 1960-talen och har sedan befunnit sig på en stabilt låg nivå enligt fångstdagböcker från hummerfiskare i Bohuslän. Även yrkesfiskets landningar har minskat.

De låga fångsterna tyder på att beståndet har varit på en historiskt låg nivå, men eftersom det saknas statistik över fiskets totala omfattning och fångst så saknas också ett bra dataunderlag för att göra analyser av beståndets status. En föreskrift med ganska omfattande begränsningar i fisket infördes 2017. Med information från hela kusten kan effekterna av den senaste regleringen utvärderas framöver.

Institution för akvatiska resurser (SLU Aqua) genomför varje år ett provfiske efter hummer i såväl fiskefria som fiskade områden. Då registreras längd och kön, och om honorna bär utvändig rom, innan humrarna märks och återutsätts. På så sätt görs en utvärdering av fångst per ansträngning och av storleksstrukturen i hummerbeståndet i de områden där provfisket bedrivs.

– Våra provfisken är dock geografiskt begränsade, och vi saknar data från stora delar av det fiskade området – som innefattar nordvästra Skåne, Halland och Bohuslän. Med allmänhetens hjälp kan vi bredda vårt provfiske och bilda oss en bättre uppfattning av hur fångsterna per ansträngning och storleken på hummern skiljer sig åt längs hela kusten, säger Andreas Sundelöf, forskare vid SLU:s havsfiskelaboratorium i Lysekil.

Om projektet Lobserve

Information om hur man ansöker om att få bli provfiskare, hur urvalet görs, hur provfisket går till, vilka områden som är aktuella etc, finns här: www.slu.se/lobserve 

Kontaktpersoner

Andreas Sundelöf, forskare
Institutionen för akvatiska resurser, Havsfiskelaboratoriet, SLU
andreas.sundelof@slu.se, 010-478 40 69

Hege Sande, doktorand
Institutionen för akvatiska resurser, Havsfiskelaboratoriet, SLU
hege.sande@slu.se, 010-478 40 95

Ämnen

Kategorier

Kontakter

Sofia Bureborn

Sofia Bureborn

Kommunikatör Institutionen för akvatiska resurser (SLU Aqua) 010-478 42 15

Science and education for sustainable life

SLU är universitetet som forskar och utbildar kring de biologiska naturresurserna, både på land och i vatten. Vi jobbar med hållbar utveckling av städer och landsbygd, dessutom verkar vi för människors och djurs livskvalitet och välbefinnande.

Vårt universitet producerar forskning i världsklass inom flera områden. Våra utbildningar leder till relevanta jobb, och vår kompetens är efterfrågad i näringsliv och samhälle. Vi verkar både lokalt och globalt för en hållbar, levande och bättre värld.