Gå direkt till innehåll
SLU Artdatabankens naturvårdspris delas ut till någon som gjort enastående insatser för att bevara den biologiska mångfalden.
SLU Artdatabankens naturvårdspris delas ut till någon som gjort enastående insatser för att bevara den biologiska mångfalden.

Pressmeddelande -

Naturvårdspriset 2021 för livslångt och innovativt arbete med landskapsrestaurering

SLU Artdatabankens naturvårdspris 2021 går till Mats Rosenberg för hans livsverk att omvandla ett av människan förstört och sargat landskap till ett biologiskt myllrande område, numera Oset och Rynningevikens naturreservat. Arbetet har lett till innovationer i naturvårdsteknik som också har påverkat naturvårdsarbete både nationellt och internationellt.

– Att tilldelas SLU Artdatabankens naturvårdspris känns väldigt glädjande och jag hoppas att vi i Örebro kan vara en inspiration för andra. För många av oss som jobbar praktiskt med naturvård är SLU Artdatabanken själva kunskapsnavet vars information vi försöker förvalta på bästa sätt. Det finns mycket kvar att göra men bara genom att synliggöra dessa frågor har vi kommit en bit på vägen. Och det fantastiska med mångfaldsarbetet är att så många kan vara med och hjälpa till, stora och små markägare, myndigheter, kommuner, företag, föreningar, församlingar och alla med en liten trädgårdstäppa. Alla behövs, säger Mats Rosenberg, pensionerad kommunekolog.

Mats Rosenberg livsverk handlar till stor del om att han omvandlat Örebros baksida med militärt övningsområde, soptippar, förorenad mark och en gammal oljehamn till stadens finrum med rika naturmiljöer och en plats för stadens invånare att möta naturen och hämta kraft ur den. Arbetet som pågått 20 till 25 år har lett till innovationer i naturvårdsteknik vad gäller återskapande av naturmiljöer och transplantation av levande ytskikt. Ett exempel är återanvändning av skogs- och ängsjord från olika exploateringsprojekt för att skapa ny natur i sargade områden och täckning av deponier.

Förutom att arbeta med de tätortsnära områdena kring Örebro har Mats även drivit igenom storskaliga restaureringar i Kvismaren, ett av Sveriges viktigaste fågelområden, samt arbetat med fågelsjön Tysslingen.

– Att årets naturvårdspris går till Mats Rosenberg känns väldigt roligt. Han har med kunskap och engagemang skapat ett mycket intressant område för både häckande fåglar, grodor, blommor, betande djur och människor. Örebro kommun har med Mats hjälp lyckats förvandla skräpområden till värdefull natur, säger Mark Marissink, chef SLU Artdatabanken.

Mats kompetens inom våtmarksrestaureringar har länge varit efterfrågad nationellt och han genom att dela med sig av sina lärdomar har han bidragit till genomförandet av många naturvårdsprojekt runtom i hela Sverige.

Prisutdelningen skedde vid Naturens hus, mitt i mellan Oset och Rynningevikens naturreservat utanför Örebro, i samband med biologiska mångfaldens dag 22 maj.

På grund av det rådande läget i samhället följdes rekommendationerna om att begränsa sociala sammankomster och årets tillkännagivande skedde därför utan publik.

Motivering:
Mats Rosenberg har genom sitt livsverk drivit fram utvecklingen av praktiska åtgärder för landskapsrestaurering. Mats har i sitt arbete lyckats med den svåra konsten att hjälpa naturen ta tillbaka av människan sargade och förstörda landskap. Han står bakom tekniker för bland annat återskapande av naturmiljöer, transplantation av ytskikt och täckning av deponier. Det tätortsnära naturreservatet Oset och Rynningeviken har han omvandlat från Örebros baksida till framsida. Hans arbete har inspirerat många till att se att allt är möjligt, bara man vågar.


Fakta om priset

SLU Artdatabankens naturvårdspris delas ut till någon som gjort enastående insatser för att bevara den biologiska mångfalden. Förste pristagare var Nils Dahlbeck, 1997. Efter honom har en rad av Sveriges framträdande naturvårdare mottagit utmärkelsen.

SLU Artdatabanken vill genom priset främja det fortsatta arbetet med bevarande av biologisk mångfald, öka kunskapen om Sveriges arter och naturtyper, uppmärksamma behovet av naturvårdsarbete och forskning inom detta område samt motivera till och främja fortsatt arbete för bevarande av biologisk mångfald.

Kontakt

Johan Samuelsson, presskontakt
SLU Artdatabanken
johan.samuelsson@slu.se; 070-679 34 09

Mats Rosenberg, pristagare
tel 070-918 80 24

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


SLU Artdatabanken är ett kunskapscentrum för Sveriges arter och naturtyper. Artdatabanken bidrar till en hållbar förvaltning av naturresurser genom att samla in, analysera och tillgängliggöra data samt beskriva och presentera fakta om biologisk mångfald. Artdatabanken samverkar nationellt och internationellt med naturvårdsnytta i fokus.

Presskontakt

Erika Troeng

Erika Troeng

Presskontakt Presschef 018-67 26 08
David Stephansson

David Stephansson

Presskontakt Presskontakt Forskningsinformation 018-67 14 92
Hanna Bäckström

Hanna Bäckström

Presskontakt Enhetschef 018-673501

Janne Nordlund Othén

Presskontakt presskontakt EPOK +46-72 702 9288
Anna-Karin Johnson

Anna-Karin Johnson

Presskontakt Kommunikatör SLU Meny, Lärosätenas klimatnätverk 070-359 71 93 SLU Meny Lärosätenas klimatnätverk
Vanja Sandgren

Vanja Sandgren

Presskontakt kommunikatör, presskontakt 0702-641155

Olof Bergvall

Presskontakt presskontakt 090-7868211
Marianne Persson

Marianne Persson

Presskontakt kommunikatör +46 730 61 65 04

Titti Olsson

Presskontakt redaktör Movium
Johan Samuelsson

Johan Samuelsson

Presskontakt Biolog/kommunikatör Presskontakt SLU Artdatabanken 070-6793409

Science and education for sustainable life

SLU är universitetet som forskar och utbildar kring de biologiska naturresurserna, både på land och i vatten. Vi jobbar med hållbar utveckling av städer och landsbygd, dessutom verkar vi för människors och djurs livskvalitet och välbefinnande.

Vårt universitet producerar forskning i världsklass inom flera områden. Våra utbildningar leder till relevanta jobb, och vår kompetens är efterfrågad i näringsliv och samhälle. Vi verkar både lokalt och globalt för en hållbar, levande och bättre värld.