Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Överskottsvärme blir mat och nya livsmiljöer

Det är sedan länge känt att växters och fiskars tillväxt stimuleras av måttliga temperaturökningar. Nu vill Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) i praktisk handling visa på möjligheterna att utnyttja de mycket stora mängder låggradig värme som avgår från olika industriella processer och från elproduktionsanläggningar. Denna vision har stimulerat flera organisationer och företag till att inleda ett långsiktigt samarbete med SLU kring kostnadseffektiv och hållbar matproduktion och ny samhällsutveckling.

Hur kan vi på ett ekonomiskt sätt ta på vara de mycket stora mängder överskottsvärme som idag kyls bort? Den värme som i olika processer går förlorad i Sverige uppgår minst till 150 TWh. Detta är lika mycket energi som den totala svenska elanvändningen, men nyttan har hittills varit obefintlig beroende på att den bortkylda värmen till stor del består av låga temperaturer.

Den 17 december undertecknades ett unikt samarbetsavtal mellan SLU, ESS AB, E.ON Sverige AB, Malmö kommun och Oskarshamns kommun. Flera andra intressenter förbereder redan ett deltagande i samarbetet.

Samarbetsavtalet spänner över så skilda områden som att producera grönsaker och fisk, att skapa nya hälsosamma livsmiljöer för människor, att bidra till lokal och regional utveckling samt som att stärka samverkan mellan akademi och näringsliv.

Samverkan sker i form av ett sammanhållet forsknings- och utvecklingsprogram kallat Swedish Surplus Energy Collaboration, SSE-C, som har sin hemvist vid Sveriges lantbruksuniversitet och som bedrivs i mycket nära samarbete med övriga intressenter.

Citat från intressenterna

  • "Förhoppningen är att skapa attraktiva livsmiljöer samt många nya jobb i närheten av våra städer. Det senare genom att intressera breda målgrupper för en framtid som livsmedelsproducenter", säger Håkan Sandin, Anders Kiessling och Bengt Persson för SLU och Fredrik Indebetou för ESS i programledningen.
  • "Samarbetet öppnar nya möjligheter för en hållbar samhällsutveckling där kunskapsutveckling och innovation i samverkan med parterna ger gemensam styrka", säger Håkan Schroeder, SLU.
  • "Samverkan kommer " säger Thomas Parker på EES, "att leda till ny kunskap, innovationer och teknologi som kan exporteras på en internationell marknad och ge helt nya lösningar för användning av låggradig överskottsvärme".
  • "Tillgången till energi och hur vi använder den är en viktig fråga. Detta samarbete är ett bra exempel på hur vi genom att nyttja våra olika kompetenser kan hitta nya sätt att ta tillvara på energi som annars är outnyttjad. Tillsammans kan vi utveckla hållbara lösningar som kommer både klimat och samhälle till nytta", säger Johan Mörnstam på E.ON Sverige.
  • Trevor Graham och Per-Arne Nilsson i Malmö stad menar, "att detta samarbete öppnar stora möjligheter att utveckla en hållbar ekonomi där överskott från olika industriella processer i symbios kan användas för ny livsmedelsproduktion i staden, samtidigt som det ger underlag för sociala innovationer som på sikt kan minska arbetslösheten bland ungdomar och ge helt nya lösningar för integrationen av nya svenskar".
  • "Ett viktigt samarbete som bidrar till den regionala utvecklingen genom att koppla ihop användningen av restvärme med forskning för att skapa ny produktion inom den agrara sektorn", säger Bengt Karlsson, Oskarshamns kommun.

Kontaktpersoner

SLU
Håkan Schroeder, Prodekan, 070-317 69 53, hakan.schroeder@slu.se
Håkan Sandin, Programledare SSE-C, 070-316 89 20, hakan.sandin@slu.se, ansvarig för grönsaksodling växthus och friland
Anders Kiessling, Professor, programledning, ansvarig för fiskproduktion
Bengt Persson, Samverkanslektor, programledning, ansvarig för hälsosamma livsmiljöer för människor

European Spallation Source ESS AB
Thomas Parker, Head of Energy Division, 072-179 21 02
Fredrik Indebetou, Project Coordinator Recycable, 076-645 49 49, programledning

E.ON Sverige AB
Johan Mörnstam, Director Business Innovation, 072-510 20 26
Sonny Strömberg, Project manager and Business developer, 070-541 51 15
Maria Swartling-Jung, Communication Manager, 070-662 40 62

Malmö stad
Trevor Graham, Chef, Avdelningen för konsumtion och livsstil, 070-342 66 43
Per-Arne Nilsson, Chef, Avdelningen för stadsutveckling och klimat, 070-658 99 51

Oskarshamns kommun
Peter Wretlund, Kommunalråd
Ann-Christine Vösu, Kommundirektör
Bengt Karlsson, Rektor, NOVA Utbildning FoU och Affärsutveckling, 0491-76 42 91

Ämnen

Kategorier


SLU:s vision: SLU är ett universitet i världsklass inom livs- och miljövetenskaper.

Kontakter

David Stephansson

David Stephansson

Presskontakt Presskontakt Forskningsinformation 018-67 14 92

Science and education for sustainable life

SLU är universitetet som forskar och utbildar kring de biologiska naturresurserna, både på land och i vatten. Vi jobbar med hållbar utveckling av städer och landsbygd, dessutom verkar vi för människors och djurs livskvalitet och välbefinnande.

Vårt universitet producerar forskning i världsklass inom flera områden. Våra utbildningar leder till relevanta jobb, och vår kompetens är efterfrågad i näringsliv och samhälle. Vi verkar både lokalt och globalt för en hållbar, levande och bättre värld.