NHST Media Group - Kvartalsrapport 2. kvartal 2018

Nyheter   •   jul 11, 2018 16:40 CEST

 • Omsetningen i andre kvartal var stabil. Det skyldes at tilbakegangen i annonseinntekter blir kompensert med vekst i abonnementsinntekter og salg av andre tjenester.
 • Justert for avviklet virksomhet, var det omsetningsvekst i Nautisk Forlag i andre kvartal, mens inntektene i Mynewsdesk var stabile før valutaeffekter.
 • Abonnementsinntekten i publikasjonene vokste 4 % i andre kvartal, mens tilbakegangen i annonser var på     7 %.
 • EBITDA før engangskostnader endte på MNOK 31, en tilbakegang på MNOK 5.Det var tilbakegang i alle virksomhetsområdene, med størst tilbakegang i Norske Publikasjoner og i Mynewsdesk. Begge var tilbake MNOK 3 fra samme periode i fjor.
 • Etter engangskostnader var EBITDA på MNOK 25 i andre kvartal og driftsresultatet i endte på MNOK 13.

Les mer »

NHST Media Group - Kvartalsrapport 1. kvartal 2018

Nyheter   •   apr 24, 2018 20:29 CEST

Hovedpunkter i kvartalet

 • Omsetningen i første kvartal var tilbake 3 %, men justert for påskeeffekter og avviklet virksomhet i Nautisk i 2017 var utviklingen stabil.
 • Det var fortsatt vekst i abonnementsinntektene både i publikasjonene med 1 % og i Mynewsdesk med 3 %. Det utgjør henholdsvis MNOK 1 og MNOK 2. Veksttakten var lavere enn i foregående kvartaler.
 • Annonseinntektene var tilbake, i Global Publications med 13% og i Norske publikasjoner med 8 %. Det utgjør henholdsvis MNOK 2,5 og MNOK 3,5.
 • Omsetningen i Nautisk Forlag var stabil i første kvartal mot samme periode i fjor, justert for avviklet virksomhet. EBITDA i første kvartal var et underskudd på MNOK 1, mot henholdsvis MNOK 7 og MNOK 8 i tredje og fjerde kvartal i fjor.
 • EBITDA før engangseffekter endte på MNOK 4, en tilbakegang på MNOK 9.Tilbakegangen var størst i Norske publikasjoner med MNOK 8 og skyldes fallet i annonseinntekter. EBITDA underskuddet på MNOK 4 i første kvartal inkluderer engangskostnader i kvartalet på MNOK 8.
 • Driftsunderskuddet i første kvartal var MNOK 16.
 • Konsernsjef Gunnar Bjørkavåg sluttet i NHST ultimo januar. Prosessen med å finne en etterfølger pågår. Konsernet har i første kvartal kostnadsført MNOK 8 i totale ytelser i forbindelse med avgangen.

Les mer »

NHST Media Group - Kvartalsrapport 4. kvartal 2017

Nyheter   •   feb 05, 2018 19:20 CET

Hovedpunkter i kvartalet

 • Omsetningen i fjerde kvartal var MNOK 349, 4 % høyere enn i samme kvartal i fjor.
 • Fortsatt god vekst i Mynewsdesk, opp 27 %, resulterte i omsetningsvekst også for konsernet.
 • Tilbakegangen i annonseinntektene i fjerde kvartal, ned 5 %, var mindre enn foregående kvartaler.
 • Abonnementsinntektene økte 2 % i fjerde kvartal og utgjorde 58 % av samlede inntekter.
 • Nye tjenester bidro positivt til både topplinjen og resultatet i kvartalet.
 • Driften i Nautisk Forlag var utfordrende også i fjerde kvartal. Driftsunderskuddet endte på MNOK 10 inkludert restruktureringskostnader på MNOK 5.
 • Konsernets EBITDA før engangseffekter på MNOK 26 var en fremgang på MNOK 3 fra samme periode forrige år.
 • Driftsresultatet endte på MNOK 6, inkludert restruktureringskostnader, det var en nedgang på MNOK 4.
 • Investeringene i fjerde kvartal var MNOK 13, og akkumulert for året MNOK 41, relatert til digitaliseringen av produkter og virksomhet.

Les mer »

Gunnar Bjørkavåg slutter som konsernsjef i NHST Media Group

Pressemeldinger   •   jan 11, 2018 11:12 CET

Gunnar Bjørkavåg og styret i NHST Media Group er blitt enige om at Gunnar Bjørkavåg fratrer sin stilling som konsernsjef for NHST Media Group 1. februar 2018.

Les mer »

NHST Media Group - Kvartalsrapport 3. kvartal 2017

Nyheter   •   okt 25, 2017 16:30 CEST

Hovedpunkter i kvartalet

 • Omsetningen i tredje kvartal utviklet seg stabilt til tross for 23 % fall i annonseinntektene.
 • Veksten i abonnementsinntektene i publikasjonene samt veksten i Mynewsdesk kompenserte for tilbakegangen på annonser.
 • Abonnementsinntektene utgjorde 64 % av konsernets totale inntekter i kvartalet sammenlignet 58 % i fjor.
 • EBITDA før engangseffekter var MNOK 20, som er en tilbakegang med MNOK 2.
 • Driftsresultatet var MNOK 7 før engangseffekter, tilbake fra MNOK 10 i samme periode forrige år.
 • Driften i Nautisk Forlag er utfordrende på grunn av akselererende fall i papirkartomsetningen og prispress.Nautisk hadde et driftsunderskudd inklusive nedskriving av goodwill på MNOK 11,3 i kvartalet. Som følge av utviklingen er det iverksatt en restrukturering av deler av virksomheten som nedleggelse av Nautisk Americas.
 • Fortsatt pågår det en betydelig digital produktutvikling, og de digitale abonnementsproduktene er i sterk vekst. Særlig Mynewsdesk-produktene vokser.
 • Samtidig bygges aktivitetene innen konferanser og innholdsmarkedsføring opp, som den nye innholdsmarkedsføringstjenesten DNX i DN.

Les mer »

NHST Media Group - Kvartalsrapport 2. kvartal 2017

Nyheter   •   jul 13, 2017 14:03 CEST

Hovedpunkter i kvartalet

 • Andre kvartal var i sum et stabilt kvartal omsetnings- og resultatmessig, justert for engangseffekter.
 • Annonseinntektene var tilbake, men ble kompensert av vekst i Mynewsdesk.
 • Konkret var inntektene i kvartalet var MNOK 335. Det var en tilbakegang på 8 % mot samme periode i fjor. Justert for valuta og engangsposter var tilbakegangen på 1,5 %.
 • Veksten i abonnementsinntektene var 4 % i andre kvartal. Abonnementsinntektene utgjorde 57 % av inntektene i kvartalet, opp fra 50 % i samme kvartal forrige år.
 • Konsernets mediaservice-inntekter utviklet seg stabilt, med en vekst i Mynewsdesk på 14 % og en tilbakegang i Nautisk på 8 %.
 • Annonseinntektene var tilbake 12 %. Både inntektene fra digital- og papirannonser var tilbake.
 • EBITDA i kvartalet var et overskudd på MNOK 36, som var en fremgang på MNOK 2 justert for engangseffektene i andre kvartal 2016.
 • Driftsresultatet i kvartalet var et overskudd på MNOK 24, en fremgang på MNOK 2 justert for engangseffekter i 2016.
 • Akkumulert for året var driftsresultatet MNOK 24, en fremgang på MNOK 21 justert for engangseffekter.
 • Nautisk lanserte det nye navigasjonsproduktet «NaviPlanner» under Nor-Shipping messen i mai, og kompletterte dermed sin portefølje av digitalprodukter

Les mer »

NHST Media Group - Kvartalsrapport 1. kvartal 2017

Nyheter   •   apr 25, 2017 14:48 CEST

Hovedpunkter i kvartalet

 • Inntektene i kvartalet var MNOK 322, en fremgang på 5 % fra samme periode i fjor.
 • Annonseinntektene var tilbake 12 %, men ble kompensert av veksten i abonnementsinntektene på 16 %. Abonnementsinntektene utgjør nå 60 % av samlede inntekter, opp fra 55 % i samme kvartal i fjor.
 • EBITDA i kvartalet var et overskudd på MNOK 13, som var en fremgang på MNOK 21 fra samme periode forrige år.Det var fjerde kvartal på rad med forbedret driftsresultat sammenlignet med samme periode året før.
 • De viktigste årsakene til fremgangen i første kvartal var effektene av produktivitetstiltakene i DN med MNOK 9 og lønnsom omsetningsvekst i Mynewsdesk som bidro med MNOK 8.
 • Driftsresultatet i kvartalet var et overskudd på MNOK 1, en fremgang på MNOK 19.
 • Konsernets mediaservice-inntekter fortsetter å vokse, og er nå 40 % større enn konsernets annonseinntekter, mot 17 % større i samme periode i fjor
 • Konsernet fortsetter å investere i teknologiutvikling og ressurser knyttet til digitaliseringen, herunder lanserer Nautisk det nye digitale navigasjonsverktøyet NaviPlanner i andre kvartal.

Les mer »

NHST Media Group - Kvartalsrapport 4. kvartal 2016

Nyheter   •   feb 15, 2017 16:22 CET

Hovedpunkter i kvartalet

 • Inntektene i kvartalet var MNOK 337, som var på nivå med samme periode forrige år.
 • Som tidligere kvartaler var det betydelige variasjoner mellom inntektsartene. Abonnementsinntektene økte med 13 %, mens annonseinntekten var tilbake 15 % og salg av varer og tjenester var tilbake 23 %.
 • Det var også store forskjeller mellom forretningsområdene med 16 % vekst i Mynewsdesk og 7 % i Norske publikasjoner, mens Nautisk var tilbake 24 % og Global Publications var tilbake 7 %.
 • EBITDA i kvartalet var et overskudd på MNOK 23, som var en fremgang på MNOK 19 fra samme periode forrige år.Akkumulert for året var EBITDA MNOK 76, frem MNOK 22.
 • Driftsresultatet var MNOK 10 for kvartalet, en fremgang på MNOK 16. Akkumulert for året ble driftsresultatet MNOK 27, som var en fremgang på MNOK 14.
 • De viktigeste årsakene til fremgangen i kvartalet var lavere kostnader i Dagens Næringsliv og lønnsom omsetningsvekst i Mynewsdesk. Derimot økte driftsunderskuddet i Nautisk betydelige i kvartalet.

Andre forhold

 • Utviklingen i de forskjellige inntektstartene gjør at abonnementsinntektene nå utgjør 56 % av samlede inntekter, mens mediaservice inntektene er på nivå med annonseinntektene.
 • Det var tilbakegang i annonseinntektene både fra papir og digitalt i kvartalet.
 • Produktivitetsprogrammet ga et vesentlig positivt bidrag til resultatfremgangen. Målet om brutto MNOK 75 i årlige produktivitetsforbedring ved dette årets slutt er nådd med resultateffekter delvis i 2016 og med fulle effekter i 2017. Ytterligere forbedringstiltak pågår og planlegges for 2017.
 • Konsernet fortsetter å investere i digital produktutvikling og i oppgraderinger av plattformer og systemer som støtter den digitale utviklingen. I fjerde kvartal var investeringene i form av balanseførte utviklingskostnader MNOK 15.
 • Med bakgrunn i forbedret lønnsomhet og god likviditet vil styret i tråd konsernets utbytte politikk foreslå et utbytte på NOK 3 per aksje, totalt MNOK 4, for 2016

Les mer »

NHST Media Group - Kvartalsrapport 3. kvartal 2016

Nyheter   •   okt 25, 2016 10:29 CEST

Nøkkeltall i kvartalet

 • Inntektene i kvartalet økte med 7 % til MNOK 316.Inntektene korrigert for kjøpt og solgt virksomhet i 2016 økte 3 %. Justert også for valutaeffekter var veksten 1 %.
 • Inntektene i de norske og globale nyhetspublikasjonene steg med 8 % til MNOK 240. Korrigert for oppkjøpt virksomhet var veksten 3 %. Justert også for valutaeffekter var inntektene på samme nivå som tredje kvartal i fjor.
 • Inntektene fra mediaservices økte med 1 % til MNOK 76. Mynewsdesk vokste med 15 %, mens Nautisk Forlag falt med 15 %.
 • EBITDA i kvartalet var et overskudd på MNOK 23 som var en fremgang på MNOK 19 fra samme periode forrige år. De viktigeste årsakene til fremgangen var lavere kostnader i Dagens Næringsliv og Global Publications, samt omsetningsvekst i Mynewsdesk.
 • Driftsresultatet var på MNOK 10, en fremgang på MNOK 17.

Andre forhold

 • Tilbakegangen i annonseinntekter i tredje kvartal var 2 %, mot en tilbakegang i første og andre kvartal på henholdsvis 19 % og 10 %.
 • Produktivitetsprogrammet i konsernet fortsetter, og ga et vesentlig positivt bidrag til resultatet i tredje kvartal. Målet er MNOK 75 i årlige produktivitetsforbedring.
 • Konsernet fortsetter å investere både i digital produktutvikling og i oppgraderinger av plattformer og systemer som støtter den digitale utviklingen. I tredje kvartal var investeringene i form av balanseførte utviklingskostnader MNOK 8.

Les mer »

NHST Media Group - Kvartalsrapport 2. kvartal 2016

Nyheter   •   jul 15, 2016 15:23 CEST

Hovedpunkter i kvartalet

 • Inntektene i kvartalet økte med 12 % til MNOK 364.Underliggende utvikling før engangseffekter og oppkjøpt virksomhet var en økning på 3 %.
 • Inntektene i de norske og globale nyhetspublikasjonene steg med 11 % til MNOK 275. Før engangseffekter og oppkjøpt virksomhet var det en tilbakegang på 2 %.
 • Inntektene fra mediaservices økte med 16 % til MOK 90.
 • Også andre kvartal var utfordrende for annonseinntektene som falt 10 %, men fallet var vesentlig lavere enn i første kvartal som var tilbake 19 %.
 • EBITDA i kvartalet var et overskudd på MNOK 38. Underliggende utvikling før restruktureringskostnader på MNOK 16, salgsgevinstene på MNOK 19 og kjøpt/solgt virksomhet var en fremgang på MNOK 4.
 • Driftsoverskuddet var på MNOK 26, en fremgang på MNOK 6.
 • Fra april er Morgenbladet integrert i Norwegian Publications etter at NHST kjøpte 90,1 % av aksjene, mens TDN Finans og Intstream er gått ut fra samme dato.
 • Det tidligere annonserte produktivitetsprogrammet er under implementering og målsetningen er økt til MNOK 75 (tidligere MNOK 60) i årlige produktivitetsforbedringer.
 • Det pågår en omfattende digital produktutvikling og i andre kvartal var investeringene i form av balanseførte utviklingskostnader MNOK 13.I kvartalet er de nye produktene og produktforbedringene til Mynewsdesk ferdigstilt og klare for lansering, mens ”One Intrafish”-produktet er lansert.

Les mer »

Bilde & Video , 5 videoer

Om NHST Media Group

A leading business news provider

The NHST Media Group aims to be the best and leading provider of business news in Norway and a world leader in the following three market segments: shipping, seafood, and oil & gas. All our publications are to be characterised by journalistic thoroughness and quality, as well as by an ability to find the exclusive news that will surprise and involve our readers.

Adresse

 • NHST Media Group
 • Christian Kroghs gate 16
 • N-0107 Oslo, Norway
 • Vår nettside