Skip to main content

Dan Binkley utsedd till KSLA:s Wallenberg-professor 2015

Pressmeddelande   •   Dec 12, 2014 14:25 CET

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse donerade, med anledning av akademiens 200-årsjubileum år 2013, 12 miljoner kronor till Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien. För medlen har KSLA inrättat sju ettåriga gästprofessurer av högsta internationella klass inom de gröna näringarna.

Wallenbergprofessurerna är avsedda att knyta framstående utländska forskare, som kan bidra till förnyelse av svensk vetenskap inom den gröna sektorn*, till våra universitet och högskolor. En Wallenberg-professor ska tillföra nya aspekter till redan starka forskningsmiljöer eller fungera som en vitamininjektion för att bygga upp nya strategiska miljöer.

Akademien har utsett professor Dan Binkley, Department of Ecosystem Science and Sustainability, Colorado State University, Fort Collins, CO, USA till innehavare av 2015 års KSLA Wallenbergprofessur, nummer två i ordningen. Professor Binkley kommer att knytas till Institutionen för skogens ekologi och skötsel vid SLU i Umeå för att stärka och bredda intresset för ämnet skogsskötsel.

Professor Binkley är en forskare i världsklass som kan förväntas bidra till förnyelse av skogsvetenskapen i Sverige. Professor Binkley har en omfattande och synnerligen väl citerad vetenskaplig publicering, fokuserad på frågor som rör skogens biogeokemi och dynamik, som sträcker sig från empiriska studier till vetenskapliga synteser.

Den föreslagna forskningen under vistelsen i Sverige anknyter på ett utmärkt sätt till pågående stark forskning, bl.a. inom satsningen Future Forest. Men med sitt fokus på betydelsen av skog av blandad ålder och artsammansättning vidgar den också perspektiven. Professor Binkleys vistelse vid Institutionen för skogens ekologi och skötsel ska förhoppningsvis leda till såväl vetenskapliga framsteg på kort sikt som till ett långsiktigt strategiskt samarbete.

Mer om professor Binkley: http://lamar.colostate.edu/~binkley/research.htm

Information

Carl-Anders Helander, Akademisekreterare KSLA:
carl-anders.helander@ksla.se, 08-5454 7702


Thomas Rosswall, beredningsgruppens ordförande:
thomas.rosswall@gmail.com, 0760-19 16 78

*) Den gröna sektorn definieras i detta sammanhang som skogs-, jord- och trädgårdsbruk, husdjursskötsel och veterinärmedicin, jakt och renskötsel, urbana grönområden samt fiske och vattenbruk. Däremot inte de därpå baserade industrierna och tjänstesektorerna.

http://www.ksla.se/senaste-nytt/nyheter/dan-binkley-ksla-wallenbergprofessor-2015/

Kungl. Skogs och Lantbruksakademiens uppgift är att med stöd av vetenskap och praktisk erfarenhet till samhällets gagn främja jordbruk och skogsbruk samt därmed knuten verksamhet.

Bifogade filer

PDF-dokument