Skip to main content

Artprojektet: Bra med klara mål men ännu oro kring framtiden

Pressmeddelande   •   Feb 21, 2013 15:08 CET

Regeringen har i dag beslutat om mål och inriktning för Svenska artprojektet, som syftar till att hitta och beskriva arter i Sverige och göra kunskapen tillgänglig för samhället. Artprojektet drivs inom ArtDatabanken vid SLU (Sveriges lantbruksuniversitet).

Regeringens beslut om målen är att fortsätta arbetet med att kartlägga vilka arter som finns i landet och göra den kunskapen tillgänglig för forskare och naturvårdare, med fokus på digital kunskapsspridning. Projektet ska också stimulera den naturintresserade allmänheten att rapportera arter på Artportalen. Verksamheten ska bidra till att uppfylla miljömålen och ta fram kunskapsunderlag och verktyg för miljöövervakning och naturvårdsåtgärder. Regeringen fastslår också att SLU ska fortsätta att leda Artprojektet.

− Vi välkomnar att regeringen äntligen lagt fast vilka mål som ska gälla för projektet. Regeringens beslut stämmer väl överens med hur vi redan arbetar i projektet och hur vi har tidigare i år bestämde framtida inriktning, säger Johan Bodegård, chef för ArtDatabanken.

− Det är mycket bekymmersamt att beslutet inte berör framtiden för stödet till de biologiska museerna, som är en viktig grundbult i projektet säger Ulf Gärdenfors, stf chef för ArtDatabanken. Det innebär att våra samarbetspartner bland museerna fortfarande lever i osäkerhet om framtiden.

SLU har också tidigare fått ett uppdrag att till den 15 maj i år föreslå ytterligare effektiviseringar och besparingar för Artprojektet.

− Det är oroande att regeringen vill minska vår budget ännu mer, utöver den nedskärning med tio miljoner kronor som redan gjorts. Det fortsätter att skapa osäkerhet om projektets framtid. Alla de fantastiska människor som arbetar med Artprojektet behöver arbetsro för att kunna utveckla projektet efter de mål och förutsättningar som nu lagts fast, framhåller Johan Bodegård.

För mer information:Johan Bodegård, johan.bodegard@slu.se, tel 018-67 24 30, 070-266 86 00
Ulf Gärdenfors, ulf.gardenfors@slu.se, tel 018-67 26 23, 070-678 54 32

SLU:s vision: SLU är ett universitet i världsklass inom livs- och miljövetenskaper.